Gul elbuss som står og lader.

Innledning

Dette dokumentet redegjør for Drammen kommunes strategi for fossilfrie drivstoff* og tilhørende handlingsplan. Strategien følger opp kommuneplanens samfunnsdel og må sees i sammenheng med Klimastrategi for Drammen 2030 (vedtatt 28.03.2023) og Parkeringsstrategi med parkeringsnorm (vedtatt 14.06.2023) for Drammen kommune.

Kommunestyret fattet 14. juni 2023 følgende vedtak:

Strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff, datert 09.05.2023, vedtas og gjøres gjeldende fra dags dato.

Kapittel 1 omhandler rammebetingelser og føringer, kapittel 2 redegjør for strategien, og kapittel 3 for handlingsplanen. I strategien og handlingsplanen er strategi- og handlingspunkter uthevet med ramme og gul bakgrunn, mens teksten på hvit bakgrunn gir mer informasjon og begrunnelse for strategier og handlingspunkter. Det er også utarbeidet et faglig grunnlag som gir et mer omfattende faktagrunnlag og grundigere begrunnelser for strategi og handlingsplan.

Strategien og tilhørende handlingsplan er basert på kunnskapen som forelå da arbeidet ble avsluttet tidlig i 2023. Den raske teknologiutviklingen innenfor dette temaet gjør at strategien, og særlig den mer konkrete handlingsplanen, står i fare for å bli utdatert ganske fort. Dette er bakgrunnen for at den angitte tidsperioden for strategi og handlingsplan er de fire årene 2023-2026. Det vil sannsynligvis være behov for en oppdatering innenfor et slikt tidsperspektiv.

*Med fossilfrie drivstoff menes elektrisitet, hydrogen og biogass.

Last ned pdf-versjon av Strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff

Vi gjør oppmerksom på at pdf-versjonen ikke er universelt utformet. Html-sidene for samfunnsdelen er universelt utformet.