Bilde av Bragernes strand med høye bygninger på andre siden av Drammenselva.

Klimastrategi for Drammen 2030

Publisert: 31.03.2023 07:26:25 Sist endret: 10.05.2023 13:04:24

Drammens vei mot lavutslippssamfunnet

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for kommunens arbeid mot 2040. Med visjonen i samfunnsdelen «Et godt sted å leve» settes retningen for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Klima- og miljøvennlig utvikling trekkes frem som ett av seks prioriterte politikkområder i samfunnsdelen.

Hovedmålet er:

«Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.»

Det er satt to delmål under klima- og miljøvennlig utvikling som er førende for klimastrategien, Drammen skal redusere klimagassutslippene og Drammen skal bli en foregangskommune på sirkulær økonomi. Et av de andre politikkområdene omstillingsdyktig næringsliv, med delmålet Drammen skal ha et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv, er videre viktig for å redusere klimagassutslipp fra næringslivet og legge til rette for overgangen til en sirkulær økonomi.

For å nå klimamålene for drammensamfunnet må alle bidra. Kommunen skal gå foran å vise vei, men vi er helt avhengig av at næringsliv, innbyggere og frivilligheten spiller på lag og gjennomfører klimatiltak. Gjennom dialog, kunnskap og samarbeid skaper vi engasjement og aksept for nødvendige endringer.

Klimastrategien tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel sitt politikkområde for klima- og miljøvennlig utvikling. Klimastrategien omhandler mål, strategier og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp. Virkemidlene peker ut retning for hvilke tiltak som bør konkretiseres. Strategien er sektorovergripende og gjelder alle virksomheter i kommunen, så vel som næringslivet og innbyggerne våre. Klimastrategien er utarbeidet med bred medvirkning av innbyggere, foreninger og næringsliv.

Klimastrategien møter først og fremst følgende av FNs bærekraftsmål:

Bærekraftsmål
Klimastrategien møter følgende bærekraftsmål.

Strategien vil bli omsatt til praksis gjennom bl.a. tiltak i klimabudsjettet, som del av kommunens handlings- og økonomiplan, nye handlingsplaner på utvalgte områder og eksisterende samarbeid. Klimastrategien vil bli fulgt opp i kommende strategiske planer for Drammen kommune. Det skal utvikles et eget sett med målindikatorer for å følge opp klimastrategien. Målsettinger for klimatilpasning, naturbaserte klimaløsninger og miljø, inngår ikke i klimastrategiens satsingsområder, men utgjør en viktig del i arbeidet med klima- og miljøvennlig utvikling.

Drammen kommunes første klimastrategi, som ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2021, omhandler hvordan kommunen skal redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet og ta i bruk sirkulære
løsninger, samt hvordan kommunen gjennom sine virkemidler som planmyndighet og samfunnsutvikler kan tilrettelegge for å redusere klimagassutslipp og bli mer sirkulære i Drammenssamfunnet.

Klimastrategi for Drammen 2030 går tettere på det som Drammen kommune kan tilrettelegge for, og samarbeide med andre om for å oppnå resultater i Drammenssamfunnet. Gjennom en ytterligere prioritering integreres den første klimastrategien i klimastrategi for Drammen 2030, slik at det blir én gjeldende klimastrategi for Drammen.

Nasjonale og internasjonale føringer

FNs klimapanels (IPCC) siste rapport (august 2021) viser at klimaendringene går raskere og blir mer intense. Gjennomsnittstemperaturen har økt med 1,1 grad siden førindustriell tid. Parisavtalen er den første globale klimaavtalen som er rettslig bindende og reelt forpliktende for alle land. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til at den globale oppvarmingen holdes under to grader sammenlignet med førindustriell tid, og helst begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Norge skal redusere de direkte klimagassutslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

Norges klimaforpliktelser er vedtatt gjennom en egen klimalov der lavutslippssamfunnet er beskrevet. I klimaloven har Norge lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Dette tilsvarer en reduksjon på 80-95 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Det vises til at om Norge skal nå dette målet må vi få til svært raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer. Vi må bruke fornybar energi, vi må redusere vårt transportbehov, vi må forbruke mindre og vi må sørge for at naturressursene våre ikke går til spille, men forblir i kretsløpet så lenge som mulig.

Klimastrategi for Drammen 2030 er Drammen kommunes strategi for oppfølging av Parisavtalen og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Kommunens handlingsrom i klimaarbeidet

Klimakur 20301 viser til at norske kommuner kan utnytte sitt handlingsrom for å redusere klimagassutslipp i større grad enn de gjør i dag. Dette gjelder både for kommunens egen drift, og for kommunens rolle som samfunnsutvikler som vist under:

Redusere egne utslipp:

  • Redusere utslippene som kommunen direkte kan påvirke.
  • Kjøretøy, innkjøp, energiforsyning, matsvinn, avfallshåndtering etc.

Tilrettelegge for utslippskutt hos andre:

  • Sikre klimavennlig planlegging
  • Utnytte virkemidler i loven

Tilrettelegge for utslippskutt hos andre:

  • Påvirke/ tilrettelegge for gjennomføring av klimatiltak hos andre
  • Gjøre det enklere å ta klima- og miljøvennlige valg
  • eks. Samarbeide med innbyggere, foreninger og næringsliv

Mangel på finansielle ressurser er en vesentlig barriere for kommunalt klimaarbeid. Ifølge rapporten «Potensial og Barrierer for kommunale klimatiltak» 2018:03, prioriterer ikke kommunene gjennomføring av klimapolitiske mål. Dette begrunnes i at mange kommuner opplever å ha en presset kommuneøkonomi og mange øvrige lovpålagte oppgaver å forvalte. For å få til klimahandling med reell utslippsreduserende effekt er det vesentlig at kommunen prioriterer midler til klimatiltak.

Vedtatt av kommunestyret 28. mars 2023 i sak 33/23.

Last ned pdf-versjon av Klimastrategi for Drammen 2030

Vi gjør oppmerksom på at pdf-versjonen ikke er universelt utformet. Html-sidene for samfunnsdelen er universelt utformet.