Bilde av Strømsø torg i Drammen med buss og syklist.
Å legge til rette for at en økt andel av reisene kan gjøres med gange, sykkel eller kollektivt er et viktig klimatiltak.

Mobilitet

Publisert: 03.04.2023 13:21:32 Sist endret: 10.05.2023 13:03:41

Utslipp fra transport er den klart største kilden til direkte klimagassutslipp innenfor Drammen kommunes geografiske grense, og kommunen er regnet for å være en av de mest bilbaserte i landet.
For å redusere utslippene skal kommunen jobbe strategisk for å redusere transportbehovet i kommunen, og legge til rette for at en økt andel av reisene kan gjøres med gange, sykkel eller kollektivt.

Samtidig må det arbeides med å fase ut fossilt drivstoff for å få ned klimagassutslippene fra veitrafikk innen 2030. Mobilitetspyramiden (se figur) illustrerer i hvor stor grad hvordan kommunen skal prioritere de ulike transportløsningene for å oppnå klimasmart areal- og transportplanlegging, der det overordnede målet er redusert transportbehov.

Figur: Mobilitetspyramiden.
FIGUR: Mobilitetspyramiden.

Med forventet befolkningsvekst vil antall reiser i byområdene øke. Gjennom Buskerudbysamarbeidet arbeider Drammen for å oppnå at trafikkveksten i personbiltransporten må skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange (nullvekstmålet). Kunnskapsgrunnlaget til klimastrategien viser at nullvekstmålet bidrar i liten grad til å nå målet om å redusere direkte utslipp fra veitrafikk i Drammenssamfunnet. Det er i et klimaperspektiv i så måte behov for en betydelig nedgang i trafikken og/eller at kjøretøyparken er utslippsfri. For å oppnå store direkte utslippsreduksjoner fra veitrafikk må vi ta i bruk mange ulike virkemidler og samarbeide med lokale, regionale og nasjonale aktører.

Med rask framvekst av smarte mobilitetstjenester som enkelt kobler biler og brukere, kan bildeling bli et viktig alternativ til bruk av privatbil framover. En forutsetning for at bildeling gir en mer klimasmart mobilitet, er at bilbruken faktisk reduseres og at det ikke konkurrerer med kollektivtransport, å gå eller sykle som vist i figuren. For at det skal kunne bli en viktig klimaløsning må ordningen bli langt mer utbredt enn i dag.

Figur fra Transportøkonomisk institutt som viser ulike transportmidler.
Kilde: TØI.

Strategi 1.1 Redusere transportbehovet

I Drammen skal vi i størst mulig grad konsentrere utbygging i sentrumsområder, rundt knutepunkt og langs kollektivakser, som bidrar til at mange får kort avstand til daglige gjøremål, som nærhet til skole, barnehage, idrettsanlegg og andre viktige samfunnsfunksjoner. Kommunale tjeneste- og aktivitetstilbud som er rettet mot publikum skal lokaliseres slik at innbyggerne i størst mulig grad kan benytte gange, sykkel og kollektivt. I et lokalmiljø der det er godt å leve, vil man tilbringe mer tid og gjennom det reduserer transportbehovet. De siste årene har man også fått øynene opp for flere grep for å redusere transportbehovet – for eksempel økt bruk av hjemmekontor og bruk av digitale løsninger.

Prioriterte virkemidler:

 • Fortette arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkt.
 • Tilrettelegge for handels- og servicetilbud rundt knutepunktene og godt lokalt fritidstilbud for barn ogunge i kommunedelene.
 • Tilrettelegge for et ressurseffektivt transportsystem som gir redusert transportomfang.
 • Oppfordre private og offentlige virksomheter til mer bruk av mer hjemmekontor og digitale løsninger for å redusere transportbehovet.
 • Delta i regionale samarbeid for samordnet areal og transport.

Strategi 1.2 Prioritere økt bruk av gange, sykkel og kollektiv fremfor privatbiltransport

Vi skal legge mobilitetspyramiden til grunn for alt planarbeid, og gjennom dette legge til rette for en arealbruk som prioriterer gange, sykkel og kollektivt. Kommunen skal være en pådriver ovenfor fylkeskommunen og kollektivaktører for å sikre et godt kollektivtilbud i tettbebygde områder, mellom knutepunkter og på tvers av fylkesgrenser, og utrede og teste ut mulighetene for alternative kollektivløsninger i mindre tettbebygde kommunedeler. Drammen skal være en aktiv partner i Buskerudbysamarbeidet.

Tiltak innen parkeringspolitikk som å begrense gratis parkering og øke parkeringsavgiftene vil gi viktige utslippsreduksjoner, og skal benyttes strategisk for å stimulere til ønsket reisemiddelvalg. For å gjøre bildeling til et relevant alternativ til private biler, skal kommunen gå i dialog med bildelingsbransjen med mål om å øke tilgjengelighet og bruk.

Et mer effektivt transportsystem for varetransport og masser fra utbyggingsprosjekter vil bidra til å redusere klimagassutslippene. Kommunen skal delta i regionale samarbeid, og samarbeide med næringslivet for å bidra til dette.

Prioriterte virkemidler:

 • Legge til rette for en arealbruk som prioriterer gange, sykkel og kollektiv fremfor bil.
 • Utarbeide en gåstrategi og gjennomføre sykkelplan for Drammen kommune.
 • Benytte parkeringsrestriksjoner som strategisk virkemiddel for å stimulere til ønsket reisemiddelvalg.

Strategi 1.3 Være en pådriver for utslippsfri veitransport

I Drammen skal vi arbeide for at alle kjøretøy blir utslippsfrie eller bruker biogass på sikt, gjennomsamarbeid mellom private og offentlige aktører om utslippsfrie transportløsninger. Kommunen skal delta i regionale samarbeid og prosjekter for å tilrettelegge for tilfredsstillende infrastruktur for elbillading og energistasjoner for biogass og hydrogen. Her kan kommunen bidra med arealer egnet til dette formålet. Det vil videre være viktig å følge opp nasjonale anbefalinger om utslippsfri varedistribusjon i bysentrene frem mot 2030.

Prioriterte virkemidler:

 • Delta i regionale prosjekter for å legge til rette for nødvendig infrastruktur for elektrisitet, hydrogen og biogass for varebiler, busser, taxi og båter/ferger.
 • Utarbeide strategi for fossilfrie drivstoff (elektrisitet, hydrogen og biogass) i Drammen.