Satsinger

Drammenssamfunnet: Vi spiller på lag for å nå klimamålene sammen.

Oversikt satsinger og prioriterte virkemidle

Mobilitet

 • redusere transportbehov
 • nå nullvekstmålet i Buskerudbyen
 • fase ut fossilt drivstoff

Bygg og arealbruk

 • arealregnskap - sikre arealsmart arealbruk
 • gjenbruk av masser og byggematerialer
 • utslippsfrie bygge - og anleggsplasser
 • realisering av flere forbildeprosjekter

Ressursbruk

 • møteplasser for ombruk og reperasjon - innbyggere
 • samarbeidsarenaer med næringslivet
 • innovasjonsprosjekter - kommuner, akademia og næringsliv

Kommunen som forbilde

 • kommunen reduserer egne utslipp
 • benytter innkjøpsmakt - grønn omstilling i markedet
 • klimakommunikasjon
Figur som viser fire satsinger som følger opp hovedmålet i Drammen kommunes klimastrategi: Mobilitet, bygg og arealbruk, ressursbruk, kommunen som forbilde.
Som vist i figuren over er det fire satsinger som følger opp hovedmålene.