Person på sykkel på sykkelvei mellom urban bebyggelse.

Bygg og arealbruk

Publisert: 03.04.2023 13:21:49 Sist endret: 10.05.2023 13:03:31

Kommunen har stor påvirkningskraft når det kommer til hvordan vi forvalter og bruker arealer. Klimasmart arealbruk er å fremme utviklingen av kompakte byer og tettsteder og ivareta karbonrike arealer.

Bygge- og anleggsnæringen bidrar til direkte klimagassutslipp fra bruk og drift av anleggsmaskiner, transport til og fra byggeplassen, samt avfallsbehandling og deponi. Samtidig er bygge- og anleggsnæringen en betydelig kilde til klimagassutslipp utenfor kommunen (indirekte utslipp) gjennom hele livsløpet for byggematerialer, transport av masser og materialer utenfor kommunen, og til rehabilitering, riving og avhending. For å redusere klimagassutslipp i denne kategorien må det jobbes sirkulært- hvordan vi kan ta bedre vare på ressursene?

I Norge rives årlig over 22 000 bygg, ifølge beregninger gjort i Grønn Byggallianses veileder «Tenk deg om før du river». Dette gir unødvendig store klimagassutslipp og høyt ressursbruk. Det er en god klimaløsning å transformere eller rehabilitere eksisterende bygg fremfor å rive. Dette bør sees i sammenheng med bevaring av kulturhistorisk verdifull bebyggelse, da det er stort potensiale for å finne synergieffekter mellom sirkulære klimaløsninger og kulturminnevern. Videre er det viktig å tilrettelegge for mer lokal produksjon av fornybar energi, og energieffektiviseringstiltak for ny, men ikke minst for eksisterende bygningsmasse.

Strategi 2.1 Sikre klimasmart arealbruk

I Drammen skal vi fremme utviklingen av kompakte byer og tettsteder - etterstrebe å utnytte potensialet for ombruk, fortetting og transformasjon på allerede utbygde områder. Drammen er en stor skogskommune, og består av mye natur, grøntområder, myr og dyrkbar mark. Disse har potensiale for å lagre store mengder karbon I Drammen skal vi vektlegge å ivareta karbonrike arealer og tilrettelegge for opptak av karbon i myr, skog og jordsmonn. For å følge opp dette skal kommunen utarbeide et arealregnskap og et system for å synliggjøre og vurdere klimakonsekvenser av reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter.

Prioriterte virkemidler:

  • Utarbeide arealregnskap for kommunen for å synliggjøre arealenes verdi og potensiale.
  • Utarbeide et system for å synliggjøre og vurdere klimakonsekvenser av reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter.
  • Begrense nedbygging av naturlige karbonlagre som myr, skog og landbruksarealer.

Strategi 2.2 Fremme klimasmart bygging og rehabilitering

Drammen står ovenfor flere store areal‐ og byutviklingsprosjekter de neste årene som gjør det spesielt viktig å fremme klimasmart arealbruk, bygging og rehabilitering. Riving av bygg fører til store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk. I de tilfeller der det ikke finnes andre alternativer enn å rive, bør vi benytte kortreiste, gjenbrukte eller gjenbrukbare materialer. Kommunen skal styrke incentiver til utbyggere som bygger klimasmart, gjenbruker materialer eller velger rehabilitering fremfor riving. Forbildeprosjekter er viktige for å vise frem klimaløsninger i bygg. Kommunen skal samarbeide med utbyggere og næringsliv for å fremme og utvikle forbildeprosjekter, herunder FutureBuilt.

For å effektivisere massetransport og legge til rette for gjenbruk av byggematerialer er det viktig å ha mellomlagre som er nære bygge- og anleggsplassene, hvor byggematerialer og masser kan lagres og sorteres for så å gjenbrukes. Kommunen skal samarbeide med næringslivet om ordninger for mellomlagring av masser og byggematerialer for gjenbruk i nye prosjekter. Gjennom storbyerklæringen har Drammen forpliktet seg til å arbeide for at bygge- og anleggsplasser i Drammenssamfunnet skal være utslippsfrie innen 2030, og skal være en pådriver for at dette oppnås.

Prioriterte virkemidler

  • Være pådriver for at bygge- og anleggsplasser i Drammen blir utslippsfrie innen 2030.
  • Samarbeide med næringslivet om ordninger for mellomlagring av masser og byggematerialer for gjenbruk i nye prosjekter.
  • Styrke incentiver til utbyggere som bygger klimasmart, gjenbruke materialer eller velger rehabilitering fremfor riving.
  • Samarbeide med utbyggere og næringsliv for å fremme og utvikle forbildeprosjekter, herunder FutureBuilt.

Strategi 2.3 Legge til rette for økt bruk av fornybar energi og energieffektivisering

I omstillingen til et lavutslippssamfunn må vi ha nok fornybar energi til å erstatte energien fra fossil energi som skal fases ut. Energien må i tillegg være tilgjengelig der behovet er. Produksjon av lokal energi kan bidra til mer fleksibilitet i nettet. Den svært krevende energisituasjonen i Norge og Europa, har dramatisk forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og produsere mer energi lokalt. Kommunen skal lage en handlingsplan for å øke bruken av lokal fornybar energi i Drammen. Den mest klimasmarte energien er den man ikke bruker. Gjennom energieffektivisering spares samfunnet for de utslippene som bygging av ny energiproduksjon gir og eventuelle utslipp fra produksjon av ikke fornybar energi. Kommunen skal fortsatt være en pådriver både for mer lokal energiproduksjon og energieffektivisering i Drammen.

Prioriterte virkemidler

  • Lage en handlingsplan for å øke bruken av lokal fornybar energi i Drammen.
  • Være pådriver for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.