Ressursbruk

Publisert: 03.04.2023 13:22:04 Sist endret: 10.05.2023 13:03:23

Klimasmart ressursbruk innebærer å redusere forbruk av varer og bruk av naturressurser, beholde ressursene lengst mulig i kretsløpet og redusere avfallet. Klimasmart ressursbruk tar utgangspunkt i prioriteringene i avfallspyramiden. Med en mer sirkulær bruk av ressursene kan vi redusere klimagassutslipp, bremse tapet av biologisk mangfold, redusere forurensning og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller.

Sirkulær økonomi vil være et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. Omstillingen til sirkulær ressursbruk vil gi store muligheter for nye forretningsmodeller og ny teknologi med utgangspunkt i en kretsløpsbasert ressursbruk. Samtidig må vi etterstrebe og holde ressursene lengst opp i avfallspyramiden som vist i figuren under. Å unngå at noe blir avfall vil alltid være det viktigste.

Avfallspyramiden
FIGUR: Avfallspyramiden. Kilde: Avfall Norge

Strategi 3.1 Stimulere til bedre ressursutnyttelse hos innbyggere: Redusert forbruk, økt ombruk og deleløsninger

For å lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet er det en viktig suksessfaktor at det skapes en folkelig mobilisering. Deleordninger og samarbeidsarenaer for innbyggere om ombruk og reparasjon, kan øke bevisstheten om mer klimasmart ressursbruk.Kommunen skal bidra til økt ombruk, deling og reparering for innbyggere i samarbeid med næringslivet og frivilligheten. Mange grasrotinitiativ stimulerer til mer klimasmarte forbruks‐ og levemåter i folks hverdag. Kommunen skal fremme "grasrotsamarbeid", der aktører får mulighet til å utvikle prosjekter for klimasmart ressursbruk.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. Kommunen skal samarbeide med RfD med mål om å redusere avfall, øke ombruk og andel kildesortert avfall. Matsvinn er unødvendig ressursbruk og klimagassutslipp. Over halvparten av matsvinnet skjer hjemme hos forbrukere. Dette vil derfor være en viktig del av samarbeidet med RfD.

Prioriterte virkemidler

  • Bidra til økt ombruk, deling og reparering for innbyggere i samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
  • Samarbeide med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) med mål om å redusere avfall, samt øke ombruk og kildesortert avfall.

Strategi 3.2 Samarbeide med næringslivet om klimasmart ressursbruk

Næringslivet i Drammen er i startgropen for sirkulær økonomi og det er behov for kompetanseheving og samarbeid om ressursstrømmer og verdikjeder. Kommunen skal samarbeide med næringslivet om møteplasser for gjensidig læring og kompetansebygging om klimasmart ressursbruk. Det vil her være viktig å finne incentiver som fremmer klimasmart ressursbruk i samarbeid med næringslivet. Kommunen skal videre samarbeide med næringslivet om å etterspørre produkter basert på gjenbruk eller gjenvunnet materiale. Alle aktører i matnæringen fra jord til bord, har en viktig rolle i omstilling til en mer klimasmart ressursbruk. Store mengder av ulike ressurser går med til å produsere mat. Kommunen vil samarbeide med næringen om å fremme klimasmarte løsninger i landbruket.

Prioriterte virkemidler

  • Samarbeide med næringslivet om møteplasser for klimasmart ressursbruk, og samarbeid på tvers av næringer.
  • Samarbeide med næringslivet om å etterspørre produkter basert primært på gjenbruk, sekundært på gjennvunnet materiale.
  • Samarbeide med næringen om å fremme klimasmarte løsninger i landbruket.

Strategi 3.3 Samarbeide med andre om innovative klimasmarte løsninger og ny teknologi

Styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan være kilde til innovative klimasmarte løsninger. Kommunen vil ta initiativ til å delta i innovasjonsprosjekt med andre kommuner, akademia og næringsliv. Her er samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og næringsforeningene i Drammen nærliggende. Det meste av dagens regelverk er tilpasset en lineær økonomi. Gjennom samarbeidsfora og nettverk kommunen deltar i vil kommunen arbeide for endringer i regelverket for å sikre holdbare og bærekraftige produkter, rett til reparasjon, gjenbruk og deling og tydelig miljøinformasjon om varene våre.

Prioriterte virkemidler

  • Delta i relevante samarbeidsfora for læring, kunnskapsutveksling og inspirasjon.
  • Delta i innovasjonsprosjekter med andre kommuner, akademia og næringsliv.