Sammendrag

Publisert: 04.04.2023 11:17:09 Sist endret: 10.05.2023 13:02:56

Direkte klimagassutslipp fra Drammenssamfunnet er klimagassutslipp som skjer innenfor Drammen kommunes geografiske grenser. Indirekte klimagassutslipp fra Drammenssamfunnet skjer utenfor Drammen kommunes grenser, som en følge av forbruket til våre innbyggere, Drammens næringsliv og kommunens eget forbruk.

Det er først og fremst innen veitrafikk drammenssamfunnet kan oppnå store direkte utslippsreduksjoner. For å komme dit må vi ta i bruk mange ulike virkemidler og samarbeide med lokale, regionale og nasjonale aktører. Et annet viktig grep er å redusere utslipp fra bygge- og anleggsnæringen. For avfall og avløp, er utslippsreduserende tiltak i stor grad allerede iverksatt, og for industrien er det først og fremst en stor aktør med mål om å redusere utslipp i tråd med målet for Drammen.

Samtidig er det store indirekte klimagassutslipp knyttet til vår adferd og etterspørsel etter varer, slik som mat, forbruksvarer og bygningsmaterialer, produsert andre steder. Disse utslippene er mange ganger større enn de direkte utslippene. Med klimasmart ressursbruk og sirkulær økonomi må vi sørge for å ta bedre vare på tingene våre, sette tydelige klimakrav til produkter og tjenester, bruke ting om igjen, reparere mer, og sørge for at ting holdes i et sirkulært kretsløp og ikke ender opp som avfall.

Strategien har to hovedmål:

  • Drammen skal redusere klimagassutslippene med 55 % innenfor kommunens grenser innen 2030
  • Innen 2030 skal Drammen bli en foregangskommune på sirkulær økonomi

For å nå klimamålene for drammensamfunnet må alle bidra. Sammen må vi ta et tak for å nå klimamålene. Kommunen skal gå foran å vise vei, men vi er helt avhengig av at næringsliv, innbyggere og frivilligheten spiller på lag og gjennomfører klimatiltak. Gjennom dialog, kunnskap og samarbeid skaper vi engasjement og aksept for nødvendige endringer.

Figur som viser fire satsinger som følger opp hovedmålet i Drammen kommunes klimastrategi: Mobilitet, bygg og arealbruk, ressursbruk, kommunen som forbilde.
Som vist i figuren over er det fire satsinger som følger opp hovedmålene.

For å redusere utslippene fra mobilitet skal vi redusere transportbehovet i kommunen, og legge til rette for at en økt andel av reisene kan gjøres med gange, sykkel eller kollektivt. Samtidig må vi arbeide for å fase ut fossilt drivstoff for å få ned utslippene innen 2030.

En klimasmart arealbruk skal vi fremme gjennom utviklingen av kompakte byer og tettsteder der vi utnytter potensialet for ombruk, fortetting og transformasjon på allerede utbygde områder, før nye områder blir tatt i bruk. Vi skal ivareta karbonrike arealer og tilrettelegge for økt opptak av karbon i myr, skog og jordsmonn.

Bygge- og anleggsnæringen er en betydelig kilde til direkte og indirekte utslipp. Vi skal fremme klimasmart bygging og rehabilitering. Det må jobbes med å redusere direkte utslipp til/fra og på byggeog anleggsplassen, samt bedre materialbruk og masseforvaltning. Eksiterende bygg må rehabiliteres fremfor å rives. Det må tilrettelegges for mer lokal produksjon av fornybar energi og energieffektivisering.

Med en sirkulær bruk av ressursene kan vi redusere klimagassutslipp, bremse tapet av biologisk mangfold, redusere forurensning og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Vi skal gjennom samarbeidsarenaer om ombruk og reparasjon stimulere til bedre ressursutnyttelse hos innbyggere. Vi skal samarbeide med næringslivet om klimasmart ressursbruk, og delta i innovasjonsprosjekter med andre kommuner, akademia og næringsliv.

Kommunen skal være et forbilde for både innbyggere og næringsliv, ved systematisk å redusere egne utslipp og bedre ressursutnyttelsen. Enda viktigere er kommunens mulighet til strategisk å benytte innkjøpsmakten til å bidra til grønn omstilling og innovasjon i markedet. Kommunens ledere skal ta ansvar for oppfølging av klimastrategien innenfor sitt ansvarsområde. Kommunen skal dele kunnskap, erfaringer og gode eksempler om klimasmarte løsninger med innbyggere og næringsliv.

Strategien vil bli omsatt til praksis gjennom bl.a. tiltak i klimabudsjettet, som del av kommunens handlings- og økonomiplan, nye handlingsplaner på utvalgte områder og eksisterende samarbeid.

Last ned pdf-versjon av Klimastrategi for Drammen 2030

Vi gjør oppmerksom på at pdf-versjonen ikke er universelt utformet. Html-sidene for samfunnsdelen er universelt utformet.