Oversiktsbilde Fjell skole i Drammen.

Kommunen som forbilde

Publisert: 03.04.2023 13:22:21 Sist endret: 10.05.2023 13:04:49

For å nå klimamålene i drammensamfunnet, må de store utslippskuttene foregå hos innbyggere og næringsliv. Det er likevel viktig at kommunen går foran for å redusere sine utslipp, som for eksempel utslipp fra egne kjøretøy, anleggsvirksomhet, energiforsyning i egne bygg, redusere matsvinn og bedre avfallshåndtering. Ved systematisk å redusere egne klimagassutslipp og samtidig bedre ressursutnyttelsen, blir kommunen et forbilde for både innbyggere og næringsliv for hvilke tiltak de kan gjennomføre. Det er viktig at kommunen benytter innkjøpsmakten til å bidra til grønn omstilling og innovasjon i markedet. Gjennom selv å etterspørre klimasmarte løsninger i anskaffelser vil det gjøre det enklere for næringslivet å gjøre det samme. Det gir også mulighet for utvikling av lokale leverandører med klimaløsninger.

Klimamålene for drammenssamfunnet gjelder også for kommunens virksomhet.

I 2019 var det totale klimafotavtrykket (direkte og indirekte klimagassutslipp) til Drammen kommunes virksomhet på ca 95 000 tonn CO2-ekv. Direkte utslipp fra kommunens virksomhet utgjorde kun 2-5 % av klimafotavtrykket. Det blir derfor viktig for kommunen å arbeide for å redusere kommunens totale klimafotavtrykk (direkte og indirekte utslipp) gjennom å bli en foregangskommune på klimasmart ressursbruk. Opprinnelsen til utslippene er vist i figuren under.

Klimastrategi klimafotavtrykk graf
Kilde: Asplan Viak.

God forankring av mål og strategier, tydelige rammer for klimaarbeidet og god organisering i praksis og rutiner er viktig for å lykkes. Hele virksomheten må sammen ta ansvar for målet, og oppfølging gjennom tiltak, for å ro i samme båt i samme retning.

Strategi 4.1 Bruke innkjøp målrettet for å fremme klimasmarte løsninger

Kommunen er en betydelig innkjøper av varer og tjenester (2,5 milliarder årlig) og har dermed stor påvirkningskraft gjennom anskaffelser. Kommunene skal alltid vurdere hvorvidt behovet for et nytt innkjøp heller kan dekkes gjennom ombruk, deling, leie, reparasjon e.l. Kommunen skal stille ambisiøse klimakrav ved anskaffelser, og etter spørre produkter og tjenester med lavt klimafotavtrykk og lang levetid. Kommunen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi ved å etterspørre ressurseffektive og sirkulære løsninger i egne innkjøp og tilrettelegge slik at det blir enklere å gjenbruke, reparere, dele og leie. Kommunen skal strategisk benytte innkjøpsmakten til å bidra til
grønn omstilling og innovasjon i markedet.

Prioriterte virkemidler

 • Stille ambisiøse klimakrav - og kriterier ved anskaffelser. Etterspørre produkter og tjenester med lavt klimafotavtrykk, lang levetid, gode reparasjonsordninger og mulighet for ombruk.
 • Bygge spesialisert klimafaglig anskaffelseskompetanse.

Strategi 4.2 Prioritere klimasmarte og sirkulære løsninger i bygging, drift og vedlikehold

Kommunen skal unngå riving av eksisterende kommunale bygg så langt det lar seg gjøre. Om bygget må rives skal det tilstrebes gjenbruk av bygg, materialer og masser, og bruke kortreiste, gjenbrukte og gjenbrukbare materialer eller materialer med lavt klimafotavtrykk i nye bygg. Kommunen skal sette krav til gjenbruk av masser i egne anleggsprosjekter, og legge til rette for effektiv massetransport.

Kommunens bygge- og anleggsprosjekter skal etterstrebe å ligge i forkant av myndighetenes klimaog energikrav og se til relevante system for miljøsertifisering. For alle nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter, samt for utvalgte anleggsprosjekter, skal det gjennomføres klimagassberegninger. Det er vedtatt at kommunens bygge- og anleggsplasser skal klargjøres for innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser i perioden.

Kommunen skal, som partner i FutureBuilt, bidra til flere forbildeprosjekter gjennom å kontinuerlig vurdere egne prosjekter som aktuelle forbildeprosjekter til FutureBuilt, og benytte kunnskap og erfaring fra FutureBuilt i planlegging av nye prosjekter.

Det er god ressursutnyttelse å bruke de byggene som allerede er bygget mest mulig effektivt. Kommunen skal optimalisere arealutnyttelse og planlegge for fleksibilitet og sambruk i kommunens bygg.

Kommunen skal bidra til å øke lokal energiproduksjon. Dette kan gjøres ved å utvinne varme og biogass fra avløp, og installere solceller og solfangere kombinert med geotermiske løsninger. Drammen eiendom har jobbet systematisk med energieffektivisering i en årrekke og skal fortsette å ligge i forkant innen innovative energiløsninger og energieffektiviseringstiltak i egne bygg.

Prioriterte virkemidler

 • Klargjøre for innføring av krav om helt utslippsfrie kommunale bygge- og anleggsplasser i perioden.
 • Sette krav til gjenbruk av masser i egne anleggsprosjekter, og legge til rette for effektiv massetransport.
 • Etterspørre og ta i bruk brukte eller ombrukbare materialer og materialer med lavt klimafotavtrykk.
 • Kontinuerlig vurdere aktuelle forbildeprosjekter til FutureBuilt, og benytte kunnskap og erfaring fra FutureBuilt i planlegging av nye prosjekter.
 • Optimalisere arealutnyttelse og planlegge for fleksibilitet og sambruk i kommunens bygg.
 • Gjennomføre energitiltak i eksisterende kommunale bygg, og gjennomføre innovative energitiltak i kommunens nye bygge- og anleggsprosjekter.

Strategi 4.3 Bedre ressursbruk i egen organisasjon

Bedre ressursbruk i kommunens egen virksomhet vil i mange tilfeller være vinn-vinn, både når det gjelder å redusere klimagassutslipp og kostnader for kommunen. Kommunen skal systematisere innsatsen for å redusere matsvinn i egen organisasjon, og benytte klimasmarte menyer i alle kommunens kantiner og kjøkkendrift. Klimasmarte alternativer skal prioriteres når mat skal bestilles i kommunal regi. Kommunen skal arbeide for at en så stor andel som mulig av egne kjøretøy blir utslippsfrie. Mer effektiv bruk av bil- og maskinparken vil redusere behovet for biler og maskiner, og mer effektiv person- og varetransport vil redusere transportbehovet. Dette er derfor noe som kommunen skal utrede. For å gjøre det enklere å se hvordan kommunen kan redusere klimagassutslipp fra ressursbruk, få mer deling, ombruk og reparasjon i kommunens drift skal det etableres system og tas i bruk digitale verktøy.

Prioriterte virkemidler

 • Utrede mer effektiv bruk av kjøretøy- og maskinpark.
 • Systematisere innsatsen for å redusere matsvinn i egen organisasjon og tilby klimasmarte menyer.
 • Etablere systemer og ta i bruk digitale verktøy for reduserte klimagassutslipp, deling, ombruk og reparasjon i kommunens drift.

Strategi 4.4 Strategisk benytte klimastyring og klimakommunikasjonsom verktøy i klimaarbeidet.

En ledelse som viser tydelig retning, prioriterer klimatiltak, viser handlekraft og motiverer til innsats har stor betydning for å lykkes i klimaarbeidet. Kommunens ledere skal ta ansvar for oppfølging av klimastrategien innenfor sitt ansvarsområde, og sikre opplæring og kunnskapsdeling i kommunens virksomheter. Det skal etableres system for oppfølging av klimaambisjoner satt i Drammen kommunes eierpolitikk.

Finansiering av klimatiltak er avgjørende for å nå klimamålene.

Deling av kunnskap, erfaring og gode eksempler, samt dialog og involvering i klimaarbeidet, bidrar til å skape motivasjon og handlekraft. Kommunene skal derfor utarbeide kurstilbud for lærere og elever i drammensskolen, for å styrke innbyggernes klimakompetanse. Samtidig er det viktig å synliggjøre resultater av klimainnsatsen for å skape aksept, tillit og engasjement i samfunnet. To viktige virkemidler for å lykkes med dette er god klima- og miljøstyring, og tydelig klimakommunikasjon – både internt og eksternt. Det er en prioritert oppgave å dele kunnskap, erfaringer og gode eksempler om klimasmarte løsninger for innbyggere og næringsliv, herunder synliggjøre resultater fra kommunens klimainnsats.

Prioriterte virkemidler

 • Kommunens ledere skal ta ansvar for oppfølging av klimastrategien innenfor sitt ansvarsområde.
 • Dele kunnskap, erfaringer og gode eksempler om klimasmarte løsninger for innbyggere og næringsliv. Synliggjøre resultater fra kommunens klimainnsats.
 • Utarbeide kurstilbud for lærere og elever i drammensskolen, for å styrke innbyggernes klimakompetanse.