Bilder av parkerte bilde, parkometer og trær med høstløv.

Forord

Dette dokumentet har to deler:

  • A. Parkeringsstrategi. Strategien beskriver hvordan Drammen kommune ønsker å bruke regulering av parkering til å videreutvikle kommunen. I strategien presenteres de parkeringspolitiske målene, hovedgrep i virkemiddelbruken og begrunnelsene for dem. Detaljene i parkeringspolitikken utformes løpende.
  • B. Parkeringsnorm. Normen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering.

Dette dokumentet erstatter:

  • Tidligere Nedre Eiker kommunes krav til parkering i Kommuneplanens arealdel 2015-2026, vedtatt 07.10.2015, mindre endring vedtatt 28.06.2019
  • Tidligere Nedre Eiker kommunes krav til parkering i Områderegulering for Mjøndalen sentrum, vedtatt 19.06.2019
  • Tidligere Drammen kommunes Parkeringsstrategi med parkeringsveileder, vedtatt 18.12.2018
  • Tidligere Svelvik kommunes krav til parkering i Kommuneplanens arealdel 2015-2027, planbestemmelser og retningslinjer, vedtatt 07.09.2015, mindre endring vedtatt 11.04.2019

Kommunestyret fattet i sitt møte 14.06.2023 følgende vedtak:

  1. Parkeringsstrategi med parkeringsnorm, datert 10.05.2023, vedtas.
  2. Ny parkeringsstrategi og parkeringsnorm gjelder fra og med 01.07.2023.
  3. Ordinær takst for parkeringsbevis i boligsone og sone med beboerparkering for elbiler og hydrogenbiler gjelder fra 01.01.2024.
  4. Drammen kommune starter et arbeid for å tilrettelegge bedre for mobilitetspunkt, inkludert bildelingsløsninger. Det skal samles inn kunnskap og samarbeides med eksterne aktører, både mobilitetstilbydere og utbyggere. Arbeidet skal være koordinert med Net Zero Cities-prosjektet.