1.1 Innledning

Parkeringsstrategien er en beskrivelse på overordnet nivå av hvordan Drammen kommune ønsker å benytte parkering som virkemiddel for å bygge opp om mål for areal- og transportutviklingen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021, har som et av sine hovedmål at «Drammen skal bli Norges grønneste kommune – et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig». Et av delmålene under dette hovedmålet er at «Drammen skal redusere klimagassutslippene.» Blant strategiene for å oppnå dette inngår blant annet at kommunen «Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport.»

Flere kommunale planer og strategier skal virke sammen med parkeringsstrategi med parkeringsnorm for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel:

  • Sykkelplan for Drammen, vedtatt av kommunestyret 28.09.2021, slår fast at Drammen skal være Norges beste sykkelkommune. Planen angir satsingsområder som må til for å nå denne politisk vedtatte visjonen.
  • Klimastrategi for Drammen, vedtatt av kommunestyret 28.03.2023, har som hovedmål at Drammen skal redusere klimagassutslippene med 55 % innenfor kommunens grenser innen 2030 (sammenlignet med 2009-nivå), og at Drammen innen 2030 skal bli en foregangskommune på sirkulær økonomi. Mobilitet er et av satsingsområdene.
  • Strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff 2023-2026, som sluttbehandles av kommunestyret i juni 2023, skal legge til rette for at det skal være enkelt å bruke fossilfrie drivstoff i både person- og næringstransport i Drammen kommune.

Samarbeidet Buskerudbyen, der Drammen er med, er ett av byområdene som omfattes av nullvekstmålet for persontransport med bil, satt blant annet i Nasjonal Transportplan 2022-2033. Nullvekstmålet innebærer at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange, ikke med bil. Oppnåelse av nullvekstmålet er blant annet en forutsetning for å få byvekstavtale med staten.

Parkeringsstrategien balanserer behovet for å begrense biltrafikken med hensynet til å sikre befolkningens mobilitet.

I parkeringsstrategien angis prinsipper for utviklingen av gateparkering, flateparkering og parkering i kommunens parkeringshus, herunder prinsipper for prising og vilkår på kommunens parkeringsplasser.

Strategien bestemmer ikke detaljerte satser og vilkår, men gir overordnede føringer for disse.

Dette dokumentets del 2 inneholder bestemmelser og krav knyttet til parkering ved nybygg og omregulering (parkeringsnormer). Disse bestemmelsene er fastsatt i tråd med prinsippene og formålene i parkeringsstrategien og plan- og bygningsloven.