1.18 Boligsone- og beboerparkering

Boligsoneparkering og beboerparkering i Drammen kommune har to formål:

 • Legge til rette for at de som bor i sonen og ikke har tilgang til parkering på egen grunn, har større mulighet til å finne parkering nær boligen
 • Redusere antallet gratis parkeringsplasser for å oppmuntre til bruk av andre transportmåter enn privatbil

Parkeringsbevis i en boligsone eller i et område med beboerparkering gir adgang til å parkere i sonen, men innebærer ikke reservert eller garantert parkeringsplass.

Det skal settes i gang en prosess med medvirkning for å finne mest hensiktsmessige parkeringsregulering i områdene Bragernes vest, Bragernes øst, Skogliveien og Strømsø øst, slik disse fremgår av kart (figur 4).

«Forskrift om boligsoneparkering» fra 2010 og «Forskrift om beboerparkering» fra 2012 skal gjennomgås og revideres ved behov.

Drammen kommune har boligsoneparkering og beboerparkering i noen områder i og nær Drammen sentrum. De to ordningene har litt ulike kjennetegn:

Boligsoneparkering:

 • Beboere og næringsdrivende som skal parkere i sonen må ha parkeringstillatelse
 • Besøkende til beboere i sonen må ha besøkskort
 • Det er ikke anledning til å parkere i sonen uten parkeringstillatelse eller besøkskort
 • Boligsone egner seg god for større sammenhengende områder som domineres av boligbebyggelse

Beboerparkering:

 • Kombinerer vilkårsparkering for allmennheten med parkering for beboere
 • Beboere med gyldig parkeringstillatelse kan benytte parkeringsplassene uten å følge skiltede vilkår om avgift og makstid
 • Alle andre som skal parkere i området må følge skiltede vilkår (avgift og tidsbegrensning)
 • Ordningen gjør det mulig å ivareta beboernes interesser samtidig som avgiftsbelagte korttidsplasser ivaretar sentrumsfunksjoner
 • Med beboerparkering regulerer man gatestrekninger i stedet for større soner. Ordningen er spesielt egnet i boligområder med et større innslag av sentrumsfunksjoner

Boligsoneparkering og beboerparkering har to formål. Det ene formålet er å legge til rette for at de som bor inne i sonen og ikke har tilstrekkelig tilgang på parkering på egen grunn, og dermed er henvist til gateparkering, har større mulighet til å finne parkering nær boligen. Det andre formålet er å redusere antallet gratis parkeringsplasser, og derigjennom oppmuntre til bruk av andre transportmåter enn privatbil.

Parkeringsbevis i en boligsone eller i et område med beboerparkering gir adgang til å parkere i sonen, men innebærer ikke reservert eller garantert parkeringsplass.

Der det er krav om at parkering skal dekkes på egen grunn, har beboere og deres besøkende ikke krav på parkeringstillatelse i boligsone eller sone med beboerparkering. Dette vil gjelde alle boliger der parkeringsløsningen er godkjent gjennom byggesak eller plan som er vedtatt etter at den nye parkeringsnormen (del 2 i dette dokumentet) trer i kraft, samt boliger der det i eldre reguleringsplan er bestemmelser om at all parkering skal dekkes på egen grunn, jf. parkeringsnormen (del 2 i dette dokumentet), § 15-17.

Parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad og i henhold til vilkår i de til enhver tid gjeldende forskrifter, henholdsvis Forskrift om boligsoneparkering for Drammen kommune og Forskrift om beboerparkering for Drammen kommune.

Parkeringstillatelse i boligsone/beboersone gir utenom virketiden for sonereguleringen ikke særskilt rett til parkering i sonen fremfor kjøretøy uten en slik tillatelse.

Prisene for å parkere i boligsone eller sone med beboerparkering fastsettes av kommunestyret i handlings- og økonomiplanen. I 2023 er prisene som det fremgår av tabellen under.

Takster for parkering i boligsone og område med beboerparkering i 2023

Kategori Per år Per måned Per uke Per dag
Parkeringstillatelse for beboere        
1. bil 3 600,- 300,- - -
2. bil 4260,- 350,- - -
3. bil 4 920,- 410,- - -
Midlertidig parkeringstillatelse for beboere - - 330,- 85,-
Parkeringstillatelse for næringsdrivende - 820,- - -

Det skal betales ordinær takst for elbiler og hydrogenbiler, jf. kapittel 1.11.

I parkeringsstrategien for tidligere Drammen kommune vedtatt 18.12.2018 ble det angitt et vurderingsområde på Strømsø der det skulle vurderes boligsone, beboerparkering eller annen parkeringsregulering for å begrense/hindre fremmedparkering. Til møtet i bystyret i tidligere Drammen kommune 21.05.2019 ble det fremmet en interpellasjon om utvidelse av boligsoneparkering i Drammen. I interpellasjonen er det omtalt flere områder både på Strømsø og Bragernes der boligsoneparkering bør vurderes. Bystyret vedtok at saken skulle oversendes Nye Drammen. I tillegg har det kommet enkelte innbyggerinnspill med ønske om boligsone/
beboersone.

Med bakgrunn i dette er det gjort en faglig vurdering av hvor det er mest aktuelt med ny parkeringsregulering for å begrense/hindre fremmedparkering. Et viktig grunnlag i vurderingen har vært en undersøkelse der parkerte biler ble registrert og registreringsnummeret koblet opp mot kjøretøyregisteret for å undersøke om kjøretøyet hadde lokal tilknytning eller ikke.

I områdene som er merket gule på kartet nedenfor skal det settes i gang en prosess der beboere og næringsliv skal gis mulighet til å medvirke for å finne mest hensiktsmessige parkeringsregulering. Disse områdene er:

 • Bragernes vest: I dette området skal parkeringsreguleringen samordnes med planene for fremtidig bruk av dagens sykehusområde
 • Bragernes øst: Det forventes at presset på parkeringsplasser i området vil øke som følge av byggingen av nytt sykehus og helsepark på Brakerøya
 • Skogliveien: Presset på parkering i området har økt de siste årene som følge av økt aktivitet på Sundland
 • Strømsø øst: Et område med blanding av boliger og næring der kommunen over tid har fått mange henvendelser om at det er krevende for beboere å finne parkering
Figur 4 Dagens (2023) soner for avgiftsparkering, boligsone og beboerparkering.
Figur 4 Dagens (2023) soner for avgiftsparkering, boligsone og beboerparkering, samt områder der prosess for parkeringsregulering som reduserer/hindrer fremmedparkering skal startes.

Boligsone og beboerparkering medfører både fordeler og ulemper, og disse vil påvirke beboere, besøkende og næringsdrivende på ulik måte. I prosessene som settes i gang, skal derfor både boligsone, sone med beboerparkering og annen parkeringsregulering vurderes som virkemiddel, og man skal etterstrebe løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til de ulike gruppene. Medvirkning vil være et viktig element i prosessene.

Gjeldende «Forskrift om boligsoneparkering» er fra 2010 og gjeldende «Forskrift om beboerparkering» er fra 2012 og vedtatt i tidligere Drammen kommune. Med prosessene som skal settes i gang i fire nye områder kan det bli utvidelse av boligsone-/beboerparkeringsordningen. I anledning dette skal de to forskriftene gjennomgås og revideres ved behov. En revisjonsprosess vil innebære at forskriftene behandles politisk i den nye kommunen.