1.10 Parkering for forflytningshemmede

Drammen kommune skal tilby parkering for forflytningshemmede i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

For å tydeliggjøre kravene i forbindelse med plan- og byggesaker, har Drammen kommunes parkeringsnorm tallfestede krav til antall parkeringsplasser som skal reserveres for forflytningshemmede.

Parkeringen for forflytningshemmede er regulert i parkeringsforskriften. Tildeling av parkeringstillatelse er regulert i egen forskrift, Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Drammen kommune må følge de normer og krav som til enhver tid er forskriftsbestemt.

I gjeldende parkeringsforskrift (med ikrafttredelse 01.01.2018) § 61 står det at det skal «avsettes et tilstrekkelig antall plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass.» For å gjøre dette kravet mer konkret både for utbyggere og i forbindelse med behandling av plan- og byggesaker i kommunen, har Drammen kommune satt tallfestede krav til antall plasser som skal reserveres til forflytningshemmede, avhengig av parkeringsanleggets størrelse. Dessuten er det et minstekrav om én parkeringsplass for forflytningshemmede selv om vanlige avrundingsregler tilsier at antallet avrundes ned til null. Kravene fremgår av parkeringsnormen (del 2 av dette dokumentet).