1.11 Parkering for elbiler og hydrogenbiler

Det skal betales ordinær avgift for parkering av elbiler og hydrogenbiler i Drammen kommune.

Det skal betales ordinær avgift for parkeringstillatelse for elbiler og hydrogenbiler i boligsone og sone med beboerparkering.

Parkeringsstrategien skal bidra til miljøvennlig omlegging av transport i Drammen. Klimautslippene skal ned, og bruken av privatbil skal ikke øke. Innfasing av elbiler har skjedd langt raskere enn man trodde da statlig virkemiddelbruk med avgiftsfritak for elbiler ble vedtatt. Elbiler gir ikke CO2-utslipp ved bruk, og bidrar dermed til å få ned CO2-uslippene. Samtidig bidrar elbiler like mye til veislitasje og svevestøv, og skaper like mye kø og beslaglegger like mye parkeringsareal som fossildrevne biler.

Tidligere Drammen kommune hadde halv pris for kantsteinsparkering av elbiler, samt for parkering på Tinghustomta og den kommunale parkeringsplassen ved Drammen videregående skole. Kommunale parkeringshus, parkeringsplassene på Marienlyst/Drammensbadet og Waagaardsløkka (ved sykehuset) hadde full pris for elbiler. Bakgrunnen for dette var at regjeringen i 2018 sendte et lovforslag til Stortinget om at elbiler og hydrogenbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av ordinær takst der kommunen har enerett på å drive parkering (på offentlig ferdselsåre). Lovendringen ble imidlertid ikke fulgt opp i parkeringsforskriften, og dermed ikke gjort gjeldende. Et stort antall norske kommuner tar derfor full parkeringsavgift for elbiler. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 legges det opp til at kommunene selv kan fastsette pris på parkering for elbiler.

Ordningen fra tidligere Drammen er fram til og med våren 2023 videreført i den nye kommunen. Elbiler er nå helt dominerende i nybilsalget. Videre øker bilholdet, blant annet som følge av de gunstige elbilordningene. I Drammen sentrum er det en strategi at parkering i parkeringshus skal prises lavere enn kantsteinsparkering langs gatene, for å få flere til å benytte parkeringshusene. Denne strategien svekkes når elbiler betaler halv takst for kantsteinsparkering, men full takst i parkeringshusene. Elbilene tar opp en betydelig del av kantsteinsparkeringsplassene. Det fører til dårligere tilgjengelighet i Drammen sentrum. Tilretteleggingen for bruk av privat elbil gjør det krevende å nå nullvekstmålet for personbiltransport.

Med bakgrunn i dette avsluttes ordningen med halv pris for parkering av elbiler, og ordinær takst innføres. Dette gjelder også avgift for parkeringstillatelse for elbiler og hydrogenbiler i boligsone og sone med beboerparkering.

Kommunestyret vedtok 16.06.2020, i forbindelse med sak om 1. tertial 2020, at det skulle legges opp til innkreving av avgift for lading av elbiler. Denne praksisen står ved lag.