1.12 Bildeling

Drammen kommune skal ha en positiv holdning til å tilrettelegge for delebilordninger.

Bildelingsordninger gis prioritet ved utleie av parkeringsplasser i de kommunale parkeringshusene og på de kommunale parkeringsplassene. Prioriteringen kan både dreie seg om antall biloppstillingsplasser og hvor disse er lokalisert på de aktuelle parkeringsplassene og i parkeringshusene. Bildelingsordningene betaler markedspris for parkeringsplasser som leies der parkeringsdriften er markedsbasert.

Kommunen skal også ha en positiv holdning til at det tilrettelegges for lading av elektriske delebiler, men økonomiske vurderinger skal legges til grunn, og kommunen skal ikke subsidiere ladetilbudet.

For at en bildelingsordning skal kunne søke Drammen kommune om reserverte parkeringsplasser, stilles følgende krav:

  • Foretaket må gjennom eie eller leie disponere kjøretøy som utelukkende benyttes til bildeling
  • Kjøretøyene må være registrert i Det sentrale motorvognregisteret, og foretaket må ta ansvar for at kjøretøyene er i forskriftsmessig stand
  • Bildelingsordningen må være åpen for alle og markedsføres mot et bredt publikum

Drammen kommune ønsker å legge til rette for nye forretningsmodeller og driftsmåter innenfor bildeling. Bildeling er arealbesparende fordi flere kan benytte samme bil, slik at behovet for private biler som står parkert reduseres. Bildeling er også et godt klimatiltak fordi bildeling gjør at det blir behov for færre kjøretøyer, slik at klimagassutslippene knyttet til kjøretøyproduksjonen blir mindre. Gjeldende lover og forskrifter må legges til grunn ved tilretteleggingen.

Drammen kommune skal ha en positiv holdning til å tilrettelegge for reserverte plasser for delebiler. Det skal betales parkeringsavgift eller langtidsleie for slike plasser. Kommunen skal også ha en positiv holdning til at det tilrettelegges for lading av elektriske delebiler, men økonomiske vurderinger skal legges til grunn, og kommunen skal ikke subsidiere ladetilbudet. Det kan bli behov for å utarbeide en lokal forskrift for delebileordninger.

Dpark AS har fullmakt til å leie ut parkeringsplasser forbeholdt bildelingsordninger i de kommunale parkeringshusene og på de kommunale parkeringsplassene Dpark AS drifter. Bildelingsordninger gis prioritering ved utleie av plasser. Prioriteringen kan både dreie seg om antall biloppstillingsplasser og hvor disse er lokalisert på de aktuelle parkeringsplassene og i parkeringshusene. Det legges til grunn at bildelingsordningene betaler markedspris for plasser som leies der parkeringsdriften er markedsbasert.
Bildelingsordninger finnes i ulike varianter. For å tydeliggjøre hvilke bildelingsordninger som kan søke kommunen om reserverte parkeringsplasser, er det stilt krav.