1.3 Organisering av kommunens parkeringstilbud

Drammen kommune organiserer sitt parkeringstilbud i to enheter. Parkering på kommunens enerettsområde ivaretas i kommunens basisorganisasjon. Kommunens parkeringstilbud utenfor det kommunale enerettsområdet ivaretas av det kommunalt heleide selskapet Dpark AS.

Parkeringsstrategien skal legges til grunn for kommunens parkeringstilbud både innenfor og utenfor det kommunale enerettsområdet.

Parkeringsforskriften skiller mellom parkering på offentlig ferdselsåre, som kommunen har enerett på å tilby, og parkering kommunen tilbyr i et marked i konkurranse med private parkeringstilbydere. Bakgrunnen for dette er tjenesteloven og EØS avtalen, som skiller mellom «ikke-økonomisk aktivitet» og «økonomisk aktivitet».

For å etterleve parkeringsforskriften, tjenesteloven og EØS-avtalen, er Drammen kommunes parkeringstilbud organisert i to enheter. Den «ikke-økonomiske aktiviteten» er plassert i kommunens basisorganisasjon som Virksomhet Parkering, mens den «økonomiske aktiviteten» er lagt til det kommunalt heleide selskapet Dpark AS.

1.3.1 Parkeringstilbud innenfor kommunens enerettsområde

Kommunen har enerett på å tilby vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre. I henhold til tjenesteloven og EØS-avtalen er dette ikke «økonomisk aktivitet». I Drammen kommune er forvaltningen av denne delen av kommunens parkeringstilbud lagt i kommunens basisorganisasjon til Virksomhet Parkering.

Virksomhet Parkering er den operative parkeringsmyndigheten til Drammen kommune og innehar fagkompetanse innen parkeringstjenester, parkeringsreguleringer og parkeringsteknologi.

Virksomheten ivaretar også myndigheten kommunen har fått delegert fra Vegdirektoratet til å kontrollere og håndheve Vegtrafikklovens bestemmelser, herunder trafikkreglenes § 17 (som omhandler stans og parkering), forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, skiltforskriften og forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Virksomhet Parkering ivaretar videre kommunens delegerte skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt på kommunale veier i Drammen kommune (nærmere omtalt i kapittel 1.19).

Parkering langs offentlig ferdselsåre er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. Vilkårsregulering av parkeringen kan dreie seg om hvor lenge man kan parkere, når på døgnet parkeringsreguleringene gjelder, reservasjon av parkeringsplasser (for eksempel for forflytningshemmede) og krav om bruk av parkeringsskive. Det kan også dreie seg om betaling for å parkere. Parkering mot avgift langs gatene i Drammen sentrum, på Tinghustomta og på den kommunale parkeringsplassen ved Drammen vgs. inngår i det kommunale enerettsområdet.

1.3.2 Kommunalt parkeringstilbud i konkurranse med private aktører

Kommunens parkeringstilbud utenfor enerettsområdet utøves i konkurranse med private aktører, og er i henhold til tjenesteloven og EØS-avtalen «økonomisk aktivitet», og må skilles fra den «ikke økonomiske aktiviteten» på kommunens enerettsområde.

I Drammen kommune ivaretas denne delen av kommunens parkeringstilbud av aksjeselskapet Dpark AS, som er 100 % eid av kommunen. Dpark AS er etablert som et kommunalt utvidet egenregiselskap og leier parkeringshus og parkeringsområder fra Drammen Eiendom KF, og administrative tjenester og parkeringstjenester fra Virksomhet Parkering, til markedsmessige betingelser.

I praksis har Dpark AS ansvaret for drift av kommunens parkeringsplasser ved Marienlyst og Drammensbadet, samt på Waagaardsløkka (ved sykehuset), i tillegg til de tre kommunale parkeringshusene Grev Wedel, Thams gate og Blichs gate. Alle disse parkeringstilbudene har parkeringsavgift. Kommunens parkeringsplasser utenfor det kommunale enerettsområdet er skiltet med sort P på hvit bakgrunn, tilsvarende som parkeringstilbud som tilbys fra private aktører.

Dpark AS har også driftsavtale med kommunale virksomheter som har behov for parkeringsregulering tilknyttet virksomhetene.

Dpark AS ble opprettet som følge av vedtak i bystyret i tidligere Drammen kommune 05.04.2016. Bakgrunnen var en endring i parkeringsforskriften som da var under utarbeidelse.

Dpark AS er underlagt aksjeloven og ledes av et styre.

Illustrasjon av parkeringsskilt
Parkeringsplasser på kommunalt enerettsområde langs offentlig vei er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. Parkeringsplasser utenfor det kommunale enerettsområdet er skiltet med sort P på hvit bakgrunn.