1.21 Parkering og kommuneplanens arealdel

Ved endringer i kommuneplanens arealdel må det vurderes om det er behov for justeringer av parkeringsstrategien og parkeringsnormen.

Det kan bli behov for å revidere parkeringsstrategien med parkeringsnorm før kommuneplanens arealdel revideres. Ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm må da på høring og offentlig ettersyn og vedtas av kommunestyret.

Parkering er et viktig virkemiddel for å oppnå ønsket arealbruk i Drammen. Denne parkeringsstrategien med parkeringsnorm er derfor samordnet med kommuneplanens arealdel og hjemles i arealdelens bestemmelser.

Ved endringer i kommuneplanens arealdel må det vurderes om det er behov for justeringer av parkeringsstrategien og parkeringsnormen.

Utviklingen innenfor transport og parkering går raskt, både med hensyn på teknologi, føringer og mål. Det kan derfor bli behov for å revidere parkeringsstrategien med parkeringsnorm før kommuneplanens arealdel revideres. Ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm må da på høring og offentlig ettersyn og vedtas av kommunestyret.