1.7 Parkering i Drammen sentrum

Pris og tidsbegrensning skal brukes for å sikre tilgjengelighet for korttidsparkering langs gatene i Drammen sentrum. Sentrumsgatene skal i minst mulig grad preges av langtidsparkerte biler.

Avgiftstiden for gateparkering i Drammen sentrum er kl. 8-20 på hverdager og kl. 9-18 på lørdager.

Prisen for å parkere i de kommunale parkeringshusene skal være tydelig lavere enn prisen for gateparkering i samme område for å bidra til å gjøre parkeringshusene mer attraktive enn gateparkering for de som skal stå parkert i flere timer.

For å forhindre urimelig høye parkeringsavgifter for de som har behov for å stå parkert i Drammen sentrum en hel dag, skal det være en maksimalpris per døgn i de kommunale parkeringshusene. Maksimalprisen settes likevel så høyt at det i liten grad vil være attraktivt å benytte slike plasser til daglig arbeidsparkering.

I de kommunale parkeringshusene prioriteres allment tilgjengelige parkeringsplasser foran utleie av plasser over lengre tidsrom. Det skal i normalsituasjonen være mulig å finne ledig korttidsparkeringsplass i de kommunale parkeringshusene.

Det skal som hovedregel ikke tilbys gratis bilparkering på kommunale parkeringsplasser i Drammen sentrum. Dette gjelder ikke parkering for forflytningshemmede, som skal tilbys gratis. Annen særskilt parkering kan tilbys gratis. Det kreves ordinær avgift for parkering av elbiler og hydrogenbiler.

Kantsteinsplassene (gateparkering) er det mest verdifulle parkeringsarealet. Disse plassene bør derfor reserveres til de som trenger god tilgjengelighet mest. Dette kan være personer som skal gjøre korte ærend eller hente store/tunge varer, eller som har redusert bevegelighet. For slik korttidsparkering er det viktigere at det er mulig å finne en parkeringsplass enn at prisen er lav. Pris og tidsbegrensning skal derfor brukes for å sikre god tilgjengelighet for korttidsparkering langs gatene i Drammen sentrum. Sentrumsgatene bør i minst mulig grad preges av langtidsparkerte biler.

I Drammen kommune er det kun i og nær Drammen sentrum det er avgiftsparkering, og det er i Drammen sentrum kommunen har parkeringshus. Her brukes derfor pris og tidsbegrensning for å prioritere tilgjengelighet og korttidsparkering langs gatene, mens prisene i de kommunale parkeringshusene skal bidra til å gjøre dem mer attraktive enn gateparkering dersom man skal stå parkert i flere timer.

Standard maksimaltid for kantsteinparkering i indre avgiftssone i Drammen sentrum er 3 timer. Kort maksimaltid gjør det lite aktuelt å benytte gateparkering gjennom en hel arbeidsdag for personer som arbeider i Drammen sentrum. Dette er et virkemiddel for å få flere av de som har mulighet til å benytte kollektivtransport, sykle eller gå til arbeid i Drammen sentrum.

God tilgjengelighet til gateparkering er en fordel for personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Denne gruppen har særlig behov for å kunne parkere nær målpunktet sitt, men er avhengige av at det er mulig å finne ledig plass. De som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan parkere gratis på ordinære kantsteinsplasser, og kan stå det dobbelte av angitt parkeringstid (når tidsbegrensningen er 30 minutter eller mer), jf. parkeringsforskriften § 64.

Hovedregelen er at det ikke skal tilbys gratis bilparkering på kommunale parkeringsplasser i Drammen sentrum. Parkering på eller langs offentlig vei skal som utgangspunkt være tilgjengelig for allmennheten. Kommunen kan likevel utstede tillatelse til parkering for bestemte motorvogner og grupper eller personer med behov for særskilt parkeringsadgang på kommunale vilkårsparkeringsplasser. Skiltmyndigheten avgjør om, og i hvilket omfang, slike parkeringsplasser skal opprettes.

Noen har behov for å stå parkert lenge i sentrum. For å forhindre urimelig høye parkeringsutgifter for personer som har behov for å parkere i Drammen sentrum en hel dag, skal det være en maksimalpris per døgn i de tre kommunale parkeringshusene Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate. Maksimalprisen settes likevel så høyt at det i liten grad vil være attraktivt å benytte slike plasser til daglig arbeidsparkering.

Når korttidsplasser skal prioriteres foran langtidsutleide plasser i de kommunale parkeringshusene, betyr det at antall avtaler knyttet til langtidsleie og prisen for langtidsleie må reguleres slik at det blir tilstrekkelig antall korttidsplasser.

Bystyret i tidligere Drammen kommune vedtok 30.10.2018 at det skal være gratis å parkere i de kommunale parkeringshusene mandag-fredag kl. 16-24, lørdag fra kl. 12 og hele søndag. Formålet med ordningen var å gjøre sentrum attraktivt på kveldstid og i helgene. Parkeringshusene driftes av Dpark AS. Dpark AS skal i utgangspunktet driftes etter markedsmessige betingelser. Når de markedsmessige betingelsene bortfaller gjennom politiske vedtak, betales det derfor kompensasjon til Dpark AS. Kommunen har derfor siden bystyrevedtaket i 2018 årlig kompensert parkeringshusdriften for bortfall av leieinntekter for å tilby gratis parkering på kveldstid, lørdager og søndager. I 2022 var kompensasjonen på ca. 1,4 millioner kr.

I forbindelse med førstegangsbehandling av parkeringsstrategi med parkeringsnorm 29.11.2022 vedtok formannskapet at ordningen med gratis parkering i de kommunale parkeringshusene i Drammen sentrum hverdager etter kl. 16, lørdag etter kl. 12 og hele søndag, skal fortsette.

Styret i Dpark AS fastsetter innkrevingstiden på parkeringsplassene Dpark AS driver, det vil si de kommunale parkeringshusene og flateparkeringene (unntatt Tinghustomta og kommunens plass ved Drammen videregående skole), jf. kapittel 1.4.

Tider på døgnet med innkreving av parkeringsavgift i Drammen sentrum

Tabellen nedenfor oppsummerer innkrevingstidene i Drammen sentrum ved innføring av denne parkeringsstrategien.

Type parkering Mandag–fredag Lørdag Søndag
Kantsteinsparkering og flateparkering på kommunalt
enerettsområde
Kl. 08–20 Kl. 09–18 Ingen avgift
Kommunale parkeringshus og flateparkeringer driftet
av Dpark AS
Fastsettes av styret i Dpark AS
Figur 3: Kart over kommunale parkeringsplasser i Drammen sentrum. Indre avgiftssone avgrenset med stiplet grønn strek.
Figur 3: Kart over kommunale parkeringsplasser i Drammen sentrum. Indre avgiftssone avgrenset med stiplet grønn strek. (Kart: Drammen kommune, Virksomhet Parkering, 2022.)

Tidsbegrensning og priser for parkering på kommunalt enerettsområde i Drammen sentrum i 2023

Tabellen nedenfor viser tidsregulering og priser for parkering på kommunalt enerettsområde i Drammen sentrum i 2023. Normalt vil prisene bli regulert årlig gjennom behandlingen av gebyrregulativet i kommunens handlings- og økonomiplan.

Indre avgiftssone Antall timer og pris kr/time
Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer 3
Maksimal parkeringstid, Tinghustomta, timer 5
Pris, kr/time 47
Ytre avgiftssone Antall timer og pris kr/time
Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer 3/5
Pris, kr/time 31
Parkeringsavgift elbil og hydrogenbil Antall timer og pris kr/time
Kantsteinsparkering, Tinghustomta og kommunal parkering ved
Drammen vgs.
Ordinær takst

Tidsbegrensning og priser på parkeringsplasser som drives av Dpark AS i 2023

Tabellen nedenfor viser takster og tidsbegrensninger på plassene drevet av Dpark AS i 2023.

Ytre avgiftssone Antall timer og pris kr/time
Maksimal parkeringstid Marienlyst/Drammensbadet,
Waagaardsløkka
5
Pris, kr/time 31
Kommunale parkeringshus Antall timer og pris kr/time
Maksimal parkeringstid Ingen
Pris, kr/time (felles for alle kommunale p-hus) 31
Maksimalpris, kr/døgn (felles for alle kommunale p-hus) 180
Parkeringsavgift elbil og hydrogenbil Antall timer og pris kr/time
Flateparkering og kommunale parkeringshus Ordinær takst