1.6 Parkeringstiltak som særlig påvirker arbeidsreiser

Som hovedregel skal Drammen kommune sette inn tiltak som gjør det mindre attraktivt å benytte bil til jobb, mens kommunen vil være mer forsiktig med å sette inn tiltak mot handle- og fritidsreiser.

Strategien har flere begrunnelser. Reiser til og fra arbeid foretas i stor grad i rushtiden, da veisystemet er mest belastet, mens handle- og fritidsreiser fordeler seg mer utover døgnet. Gevinstene i form av mindre kø ved å redusere arbeidsreiser er derfor større enn gevinsten ved å redusere handlereiser og fritidsreiser. Kollektivtilbudet er også best i rushtiden, noe som gir større mulighet for å velge et annet reisemiddel enn bil.

Biler som brukes til jobb står ofte parkert hele arbeidsdagen, noe som bidrar til lite sirkulasjon på parkeringsplassene. Biler som benyttes til handlereiser står som regel parkert et kort tidsrom. Hver parkeringsplass som benyttes til slike reiser gir således nytte for flere personer enn plasser som benyttes til arbeidsreiser.

Erfaringsmessig endres handlereisene lettere enn arbeidsreisene dersom det blir vanskeligere å bruke privatbil. De handlende kan velge å handle et annet sted dersom tilgjengeligheten med bil blir for vanskelig.

Å endre arbeidssted er en mye større beslutning enn å bytte handlested. Kommunen vil derfor være mer forsiktig med å iverksette parkeringstiltak mot handlereiser, fordi man ikke ønsker å innføre parkeringsbegrensninger som går utover handelen i kommunens ulike sentra.

Samtidig kan redusert antall biler gjøre sentrumsområder mer attraktive for opphold og handel. Å omprioritere gateareal fra bilparkering til arealer for gående og syklende kan derfor være tiltak som gjør sentrum mer attraktivt og øker byliv og handel.