1.4 Parkeringsstrategien i den løpende parkeringsforvaltningen

Parkeringsstrategien gir de overordnede målene og hovedgrepene i parkeringspolitikken. Den løpende parkeringsforvaltningen skal skje innenfor disse rammene. Parkeringstilbudet kan justeres for å sikre at det fungerer i tråd med intensjonene i parkeringsstrategien. Større endringer av prissystem eller prinsipper for parkeringsregulering skal behandles politisk.

Endringer i følgende forhold krever politisk behandling:

  • Innføring eller avvikling av avgiftsparkering (eksempelvis innføring av avgiftsparkering i Mjøndalen sentrum og/eller Svelvik sentrum)

  • Større endring av takster og tider innen kommunens enerettsområde

  • Endring i soner for beboerparkering og boligsoneparkering

  • Endring i parkeringsnormer

Innenfor det kommunale enerettsområdet kan følgende gjøres uten politisk behandling:

  • Justeringer av skiltreguleringer for å bidra til måloppnåelse, innenfor rammen av parkeringsstrategien

  • Fastsette ulike satser på ulike områder/gater dersom dette er nødvendig for å oppnå målsetningene i parkeringsstrategien

Med dagens organisering er det Virksomhet Parkering som har ansvaret for disse oppgavene.

Den delen av kommunens parkeringstilbud som ivaretas av Dpark AS drives i konkurranse med private parkeringstilbydere. Dpark AS skal innenfor føringene i parkeringsstrategien operere som en markedsaktør.

I Dpark AS er styret det øverste organet.

For den delen av kommunens parkeringstilbud som Dpark AS forvalter, kan styret for Dpark AS:

  • Vedta satser og innkrevingstider i kommunens parkeringshus og på flateparkeringer, med formål om å utnytte hvert parkeringshus og hver parkeringsplass best mulig innenfor parkeringsstrategiens rammer

  • Sette/endre maksimalsatser for dag, helg og langtidsleie i parkeringshusene ut fra markedssituasjonen

  • På linje med private tilbydere av parkeringsplasser vurdere, og eventuelt innføre, betaling for parkering også på søndager