2.1 Soner for parkeringskrav

Det er definert krav til parkering for bil og sykkel for ulike utbyggingsformål i tre parkeringssoner.

Sone 1 omfatter de mest sentrale sentrumsområdene og sentrumsnære områder, områder som ligger i gangavstand til sentrum og/eller et kollektivknutepunkt. Dette inkluderer Mjøndalen sentrum, Gulskogen nær jernbanestasjonen, Drammen sentrum og Brakerøya.

Sone 2 omfatter områder som ligger noe lengre fra sentrum eller kollektivknutepunkt enn områdene i sone 1, men fortsatt i sykkelavstand til sentrum, togstasjon eller et godt kollektivtilbud. I denne sonen inngår de mest sentrale delene av Krokstadelva, områder nær Mjøndalen sentrum, nær Gulskogen stasjon, nær Drammen sentrum og nær Brakerøya stasjon, samt Konnerud sentrum og Svelvik sentrum. Svelvik sentrum er lagt i denne sonen fordi det er et mindre sentrumsområde med begrenset kollektivtilbud, der det ikke vurderes rimelig å ha de laveste parkeringskravene. Konnerud sentrum er lagt i denne sonen fordi kollektivdekningen er god.

Sone 3 omfatter resten av kommunen.

§ 1 Drammen kommune har tre soner med tilhørende parkeringskrav. Sone 1 og 2 er angitt på kartene nedenfor. Sone 3 omfatter resten av kommunen.

Sonekartene ligger i kommunekartet, og er der zoombare. Under «Lokale hensyn» i menyen til venstre må man velge «Parkeringssoner (Parkeringsstrategi med parkeringsnorm)».

Kart som viser Parkeringssoner i Mjøndalen og Krokstadelva
Figur 5 Parkeringssoner i Mjøndalen og Krokstadelva.
Kart som viser Parkeringssoner på Gulskogen, i og nær Drammen sentrum, på Brakerøya og på Konnerud
Figur 6 Parkeringssoner på Gulskogen, i og nær Drammen sentrum, på Brakerøya og på Konnerud
Kart som viser Parkeringssone i Svelvik sentrum
Figur 7 Parkeringssone i Svelvik sentrum.