1.17 Parkering for mikromobilitet

Drammen kommune skal ha en positiv holdning til mikromobilitet, og særlig til deleløsninger. Samtidig skal kommunen arbeide for at brukerne av det offentlige rom påføres minst mulig ulemper knyttet til bruk av mikromobilitet.

Kommunens arbeid med mikromobilitet skal ha som mål å redusere bruken av privatbil.

De senere årene har nye mikromobilitetstilbud, særlig elsparkesykler, hatt en eksplosiv vekst. Erfaringene viser at utviklingen kan skje svært fort. Den største utfordringen knyttet til delt mikromobilitet (elsparkesykler) har vært parkeringen.

Kommunens mål med hensyn til mikromobilitet kan blant annet nås gjennom følgende virkemidler:

  • Samtidig som kommunen bidrar til å legge til rette for mikromobilitet og deleløsninger, skal kommunen arbeide for at brukerne av det offentlige rom påføres minst mulig ulemper. Dette kan blant annet innebære å sette av egne parkeringsarealer til mikromobilitet, men også regulering av parkering og gebyrileggelse ved feilparkering
  • Kommunen skal etterstrebe god dialog med aktører, andre kommuner, forskningsmiljøer med mer for å bidra til at innbyggerne gis et best mulig mikromobilitetstilbud og parkeringsatferden blir så god som mulig