Et godt sted å leve

Publisert: 28.02.2022 13:49:19 Sist endret: 15.01.2024 12:33:45

Gjelder fra 2021-2040: Drammen kommune er Norges sjuende største kommune målt i folketall. Med alle ressursene og mulighetene som ligger i kommunen vår, er det naturlig at vi har store ambisjoner på mange områder. Drammen kommune skal være et godt sted å leve for alle, og posisjonen som regionsenter av nasjonal betydning, skal styrkes fram mot 2040.

Ordfører Monica Myrvold Berg med ordførerkjede
BILDE: Monica Myrvold Berg var ordfører da kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2021.

Kommuneplanen er Drammen kommunes overordnete styringsverktøy når vi skal møte fremtidens utfordringer. Planen består av to deler. Samfunnsdelen legger føringer for utviklingen av både samfunnet og tjenestene, mens arealdelen legger føringer for arealutviklingen i kommunen. Til grunn for arbeidet med planen og valg av områder som er politisk prioritert i kommunen, ligger FNs 17 bærekraftsmål. Disse utgjør nå et globalt rammeverk for samfunnsutviklingen.

Med visjonen «Et godt sted å leve» settes retningen for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Alle hovedmål, delmål og strategier skal bidra til at vi når denne visjonen, og verdiene nær, inkluderende og nytenkende legger premissene for hvordan det skal jobbes for å utvikle kommunen slik vi ønsker.

Drammen er regionhovedstaden vest for Oslo og et sentralt knutepunkt mellom Oslo, Kongsbergregionen og Vestfold-byene. Innenfor en reiseavstand på ti mil bor det rundt to millioner mennesker, og kommunen er en naturlig del av bo- og arbeidsmarkedet på det sentrale østlandsområdet, med alle mulighetene dette gir. For å styrke grunnlaget for eksisterende næringsvirksomhet og legge til rette for etablering av nye næringer, er det viktig at kommunens geografiske plassering utnyttes til det beste for oss alle. Dette vil også legge grunnlaget for befolkningsvekst og utvikling av ulike tilbud innenfor kommunens grenser.

Samtidig står Drammen kommune overfor utfordringer knyttet til blant annet økonomiske rammebetingelser, klimaendringer, demografiendringer og økte levekårsforskjeller. For å møte fremtidens utfordringer og sikre at Drammen kommune er et godt sted å leve for alle, er det tverrpolitisk enighet om at følgende seks områder prioriteres; god oppvekst og godt liv, klima- og miljøvennlig utvikling, omstillingsdyktig næringsliv, attraktive byer og tettsteder, mangfold og inkludering og deltakende innbyggere.

Kommunens innbyggere er opptatt av fremtiden og utviklingen av lokalsamfunnet. Innbyggernes innspill til kommuneplanens samfunnsdel har vært av avgjørende betydning og gjort den bedre. Innbyggermedvirkning skal være et kjennetegn ved Drammen kommune, og det skal være enkelt og attraktivt å bidra i utviklingen av kommunen. Derfor tas nye nærdemokratiløsninger i bruk, og det etableres møteplasser mellom innbyggere, frivillige lag og foreninger og politikerne. Dette skal bidra til at flere stemmer blir hørt før det tas endelige beslutninger.

Monica Myrvold Berg
Ordfører i Drammen kommune