Medvikingsmøte for innbyggere i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Deltakende innbyggere

Publisert: 01.03.2022 11:26:33 Sist endret: 02.03.2022 09:59:02

Et åpent, levende og engasjerende lokaldemokrati er helt sentralt når kommunen som helhet og hvert enkelt lokalsamfunn skal utvikles videre. I dette arbeidet må kommunen spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Et levende lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne har gode muligheter til å bli hørt og har reell påvirkningsmulighet. Nærmiljøene skal være trygge og ha rom og arenaer for engasjement og deltakelse blant innbyggerne. Nærutvalgene er et viktig virkemiddel for å lykkes med innbyggerdialogen og sikre god medvirkning.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

I Drammen skaper vi framtida sammen.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

  • A1. Tilstreber å være nær, åpen og tilgjengelig for innbyggerne.
  • A2. Informasjon om hvordan man kan påvirke utviklingen i kommunen er lett tilgjengelig.
  • A3. Legger til rette for at alle kan medvirke.
  • A4. Styrker den lokaldemokratiske kompetansen.

Strategier

  • B1. Spiller på lag med frivilligheten og er en god og forutsigbar støttespiller.
  • B2. Sørger for lett tilgjengelige tilskuddsordninger.
  • B3. Legger til rette og fungerer som døråpner der det tas initiativ fra frivilligheten.

Strategier

  • C1. Stimulerer til engasjement og involvere innbyggerne i utviklingen av tjenestene.
  • C2. Legger til rette for møteplasser og dialog mellom innbyggere og politikere.
  • C3. Oppmuntrer innbyggerne til engasjement og deltakelse i stedsutviklingen