Personer fra ulike land som snakker sammen og har det h

Mangfold og inkludering

Publisert: 01.03.2022 11:26:16 Sist endret: 02.03.2022 09:58:54

Mangfold og inkludering henger nært sammen med folkehelse, attraktive steder, næringsliv, oppvekst og utdanning. I Drammen kommune er det viktig å forebygge utenforskap og legge til rette for at alle kan ta del i fellesskapet. For å utjevne levekårsforskjeller og
fremme inkluderingen er det viktig å avskaffe barnefattigdommen og integrere alle i lokalsamfunnet. Livslang læring er viktig for å sikre en høy sysselsetting. Kommunen skal fremme inkludering, toleranse og respekt og være et samfunn hvor alle blir sett på som en ressurs og får bruke mulighetene sine. Det skal etableres lett tilgjengelige arenaer for deltakelse i samfunnsutviklingen.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

 • A1. Jobber aktivt med holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering, toleranse og respekt.
 • A2. Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler.
 • A3. Kommunens arealer gjøres tilgjengelige for åpne arrangementer.

Strategier

 • B1. Jobber for at alle skal ha mulighet til lønnet arbeid.
 • B2. Oppmuntrer og legger til rette for at alle skal ta utdanning og utnytte sine ressurser.
 • B3. Bistår foreldre med økonomisk planlegging

Strategier

 • C1. Legger til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet.
 • C2. Kunnskap om entreprenørskap gjøres tilgjengelig for personer med ulik kulturell og språklig bakgrunn.
 • C3. Legger til rette for livslang læring

Strategier

 • D1. Legger til rette for at alle får bidratt med sin kompetanse og evne.
 • D2. Er en god rollemodell for inkludering og integrering.