En familie som sykler på en høstdag

Klima- og miljøvennlig utvikling

Publisert: 01.03.2022 11:25:13 Sist endret: 02.03.2022 09:58:17

Overgangen til et klima- og miljøvennlig samfunn handler både om å redusere utslipp av klimagasser, håndtere et klima i endring, ivareta naturmangfoldet og bevare og bruke naturressursene på en mer bærekraftig måte. Drammen har ambisjoner om å bli Norges
grønneste kommune, der rent vann og ren luft og håndtering av klimaendringer er sentrale momenter. Det skal være lett å velge miljøvennlig, innbyggere flest skal velge sykkel og kollektive løsninger, og de kollektive løsningene skal være smarte og attraktive. I tillegg er det et mål å bli foregangskommune på sirkulær økonomi. Tiltak knyttet til redusert forbruk, gjenbruk og gjenvinning skal også omfatte råvarer, naturressurser og masseforvaltning.

Grafisk framstilling av bærekraftmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

 • A1. Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport.
 • A2. Fortetter arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter.
 • A3. Legger til rette for mer bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet.
 • A4. Reduserer utslippene gjennom offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav i reguleringsprosesser.

Strategier

 • B1. Prioriterer arbeid med sikring mot flom, ras/kvikkleire i utsatte områder.
 • B2. Åpner bekkeløp og utnytter de bynære grøntområdene gjennom økt beplantning.
 • B3. Bevarer myr og andre områder som tåler å ta imot vann og fukt.
 • B4. Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann.

Strategier

 • C1. Legger til rette for økt kildesortering og resirkulering.
 • C2. Legger til rette for økt ombruk og redusert forbruk.
 • C3. Legger til rette for økt bruk av fornybar energi, bærekraftig matproduksjon og redusert matsvinn.
 • C4. Bruker kommunens rolle overfor andre aktører og koordinerer, iverksetter og stiller krav til næringsliv og innbyggere.

Strategier

 • D1. Reduserer støy-, vann- og luftforurensing.
 • D2. Fortetter fremfor å bygge ned grønne områder og matjord.
 • D3. Reduserer avfallsmengder og sikrer trygg håndtering av forurensede masser.
 • D4. Oppretter og videreutvikler grønne korridorer mellom elva og marka.