Jente sitter på en stranden i Svelvik og spiser jordbær på en flott solskinsdag.

Politiske satsingsområder

Fremtidens utfordringer vil stille store krav til hele samfunnet. Flere vil ha behov for kommunale tjenester, blant annet som følge av endringer i demografien. Samtidig må nye og mer effektive løsninger utvikles når kommunens visjon skal realiseres.

FNs bærekraftmål står sentralt i utviklingen av Drammen kommune. De tre dimensjonene økologisk, sosial og økonomisk bærekraft henger tett sammen og påvirker hverandre. På samme måte henger kommunens satsingsområder sammen og må ses i sammenheng når Drammen skal utvikles til en bedre kommune å bo i eller drive næringsvirksomhet i – og et mer bærekraftig samfunn.

Sammen med kommunens visjon, verdier, mål, muligheter og utfordringer og innbyggernes innspill utgjør FNs bærekraftmål grunnlaget for følgende seks likeverdige politiske satsingsområder:

Satsingsområdene skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden, og hvert område inneholder ett hovedmål med flere delmål som forteller hvordan vi vil ha det, og tilhørende strategier om hvordan vi gjør det.

Politiske satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel ikoner
ILL. Politiske satsingsområder