To ungdommer på biblioteket som slapper av med en god bok.

God oppvekst og godt liv

Publisert: 01.03.2022 11:21:36 Sist endret: 02.03.2022 09:58:07

Kommunen tilbyr tjenester som er viktige for innbyggerne gjennom hele livet for å sikre god folkehelse. Gode tjenester, et variert aktivitetstilbud og gode bomiljøer er nødvendig for at alle skal oppleve livet som godt og trygt. Ambisjonene er høye knyttet til både oppvekst og sysselsetting, og det er viktig å sikre god inkludering og utjevning av sosiale forskjeller for å motvirke utenforskap. Det er derfor viktig med tidlig og samordnet innsats for å sikre en mest mulig effektiv bruk av kommunens ressurser. Prognosene for befolkningsutviklingen viser at det blir færre hender til å pleie eldre og syke med behov for omsorgstjenester. Det må derfor utvikles en moderne eldreomsorg med et mangfold av løsninger som fanger opp flest mulig.

Grafisk framstilling av bærekraftmålene
ILL.: Dette politiske satsingsområdet møter følgende bærekraftsmål

Hovedmål

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

 • A1. Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.
 • A2. Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle.
 • A3. Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge.
 • A4. Skaper trygge barnehage- og skolemiljø som sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp.

Strategier

 • B1. Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.
 • B2. Legger til rette for stor grad av nærhet til tjenestetilbudet.
 • B3. Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.
 • B4. Sikrer tilgjengelig og lett forståelig informasjon om tjenestene.

Strategier

 • C1. Legger til rette for nærhet og tilgjengelighet til aktivitetstilbudene ved bruk av nærliggende lokaler og arealer.
 • C2. Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, idrett, kultur og friluftsliv.
 • C3. Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne har et godt og variert aktivitetstilbud.

Strategier

 • D1. Legger til rette for gode og tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
 • D2. Utvikler og legger til rette for gode og trygge samferdselsløsninger.
 • D3. Utvikler trygge skoleveier.
 • D4. Styrker samarbeidet mellom politiet, lag og foreninger og andre lokale ressurser for å skape trygge nærmiljøer.