En arbeider som styrer oppvarming av alle kommuenale bygg i Drammen fra et kontrollsenter.

Omstillingsdyktig næringsliv

Publisert: 01.03.2022 11:25:40 Sist endret: 02.03.2022 09:58:27

Et nytenkende, mangfoldig og innovativt næringsliv er viktig for å sikre fremtidens sysselsetting og legge grunnlaget for vekst i folketallet, større skatteinntekter og god velferd. Drammen har et geografisk fortrinn som knutepunkt vest for Oslo, og kommunen
har alle forutsetninger for å være en nytenkende og imøtekommende vertskommune for næringslivet med en mangfoldig og miljøvennlig næringsprofil. Et godt samspill mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene er avgjørende for å tiltrekke seg studenter og viktig kompetanse.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen er et næringssentrum.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

 • A1. Arealstrategien legger til rette for variert næringsvirksomhet.
 • A2. Utnytter og markedsfører Drammens fortrinn og sentrale plassering på Østlandet, som knutepunkt for vei, sjø og bane.
 • A3. Stimulerer utdanningsinstitusjonene til å utvikle utdanningstilbudene og entreprenørskap, for å sikre bredden i kvalifisert arbeidskraft.
 • A4. Legger til rette for etablering av næringsklynger gjennom samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, sykehuset og næringslivet.

Strategier

 • B1. Sikrer kompetanse, kontinuitet og god framdrift.
 • B2. Arbeider for god samhandling mellom næringsliv, politikk og administrasjon.
 • B3. Møter næringslivet med velvilje, serviceinnstilling og effektiv saksbehandling.
 • B4. Er imøtekommende overfor nye næringer og nye næringsklynger.

Strategier

 • C1. Etablerer attraktive fysiske og digitale møteplasser mellom kommune, næringsliv og politikere.
 • C2. Bygger kultur for nytenkning, digitalisering og tilpasningsdyktighet.
 • C3. Søker å foreta innkjøp i størst mulig grad lokalt.

Strategier

 • D1. Stimulerer til et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv.
 • D2. Etterspør tjenester med krav til lave klimaavtrykk.
 • D3. Er imøtekommende og oppmuntrer bedrifter til å velge bærekraftige løsninger.
 • D4. Stimulerer kompetanseutvikling, innovasjon og grønt skifte gjennom egne virksomheter og bedrifter, rådgivning og dialog med næringslivet.