To barn som spiller bordtennis på Bragernes strand på en sommer dag med grønn plen. De bruker sykkel for å komme seg rundt i byen.

Attraktive byer og tettsteder

Publisert: 01.03.2022 11:26:00 Sist endret: 02.03.2022 09:58:45

Drammen kommune skal være attraktiv for både nåværende og fremtidige innbyggere, besøkende og næringsdrivende. Kommunen er mangfoldig, og lokalt særpreg, identitet og kulturarv står sentralt i utviklingen av kommunens byer og tettsteder. Det er ønskelig med et mangfold av boliger i hele kommunen, og arealplanleggingen må bidra til å bevare og bedre tilgjengeligheten til naturen og de grønne lungene. En levende og attraktiv kommune kjennetegnes av et variert tilbud av både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter som bidrar til å styrke folkehelsen. Aktørene innen kultur, idrett og frivillighet spiller en viktig rolle i alle kommunedelene.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

 • A1. Bruker Drammens fortrinn og unike plassering sentralt på Østlandet.
 • A2. Utvikler og styrker Drammen bys rolle og betydning lokalt og regionalt.
 • A3. Spiller på mangfoldet i kommunen og kommunedelenes særpreg og ulikheter.
 • A4. Skaper forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom en aktiv tilrettelegging

Strategier

 • B1. Bevarer og legger til rette for bruk av lokale og naturgitte rekreasjonsmuligheter.
 • B2. Styrker samarbeidet med frivilligheten i utviklingen av rekreasjonstilbudene.
 • B3. Jobber for god og enkel tilgjengelighet til elv, fjord og skog.
 • B4. Skaper og utvikler attraktive uteområder i form av grøntkorridorer.

Strategier

 • C1. Legger til rette for et mangfold av boligtyper i alle kommunedelene.
 • C2. Styrker lokal trygghet gjennom aktivt samarbeid mellom kommunen, politiet, innbyggerne, lag og foreninger.
 • C3. Skaper trygge trafikale forhold i boområdene.

Strategier

 • D1. Styrker samarbeidet med frivilligheten og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen.
 • D2. Videreutvikler posisjonen som kultursenter i regionen.
 • D3. Utvikler idretts- og kulturarenaer samt rekreasjonsområder i samarbeid med idrettsrådet, kulturrådet og friluftsforum.