Jente sitter på en stranden i Svelvik og spiser jordbær på en flott solskinsdag.

Overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper

Publisert: 01.03.2022 09:48:23 Sist endret: 02.03.2022 09:59:12

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde en overordnet arealstrategi, som fastlegger hovedprinsipper for kommunens arealforvaltning og gir føringer på utformingen av den nye arealplanen. Hovedpoenget med en arealstrategi er å sikre at arealforvaltningen skjer i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er ambisiøse, og de signaliserer en retning som har arealstrategiske konsekvenser. Med utgangspunkt i forslaget til visjon og hovedmål og delmål innenfor de seks politikkområdene vil det være nødvendig å ha særlig fokus på
følgende hovedtemaer (i uprioritert rekkefølge) med tilhørende prinsipper.

Samferdsel og samordnet areal- og transportplanlegging

Temaet har stor betydning for både boligbygging, næringsutvikling, grøntarealer og natur, klima, miljø og folkehelse. Det kan blant annet gi føringer for hvor boligbygging, næringsutvikling og annen arealbruk skal foregå og eventuelt begrenses, for eksempel i form av nærhet til kollektivknutepunkt eller annen infrastruktur.

I tillegg kan det angis prioritering av bestemte transportformer, som gåing, sykkel og kollektiv og/eller gis føringer for utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur.

Prinsipper

Følgende prinsipper legges til grunn:

 • Øke utnyttelsen av eksisterende og planlagt infrastruktur ved lokalisering av næring og bolig.
 • Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transportformer som sykkel, gåing og kollektivtransport.
 • Hensynta bruk av nødvendige transportformer for å sikre fremkommelighet i sentrumsområdene. Dette inkluderer å sikre god fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Legge til rette for bærekraftig bolig-, nærings- og transportutvikling som bidrar til reduksjon av klimagassutslippene.
 • Legge til rette for at mer transport av gods kan håndteres på sjø og bane framfor veg.

Bolig og boligbygging

For å styrke Drammen kommunes attraktivitet og grunnlag for befolkningsvekst er omfang, sammensetning og prioritering
av boligområder og -typer svært viktig. Temaet kan også omfatte ivaretakelse av bestemte nærmiljøkvaliteter som tilgang til
møteplasser, naturkvaliteter, kulturmiljøer og stedskvaliteter når det skal utvikles boliger.

Prinsipper

Følgende prinsipper legges til grunn:

 • Målsetting om fortetting av boligbyggingen i sentrumsområder og langs kollektivtraseer.
 • Unngå større utbygginger i områder uten etablert infrastruktur.
 • Sikre lokal variert boligsammensetning.
 • Legge til rette for boligbygging som sikrer sosial bærekraft i boområder og nærmiljøer.

Næringsutvikling og næringsarealer

Dette temaet vil bli helt avgjørende for å kunne bli et næringssentrum og for å kunne øke sysselsettingen. Det kan gis
føringer for sammensetning av næringer i kommunen og sammenhengen mellom næring og stedskvaliteter, naturkvaliteter og
kulturmiljøer. Det kan også være føringer for bestemte typer næringsvirksomhet.

Prinsipper

Følgende prinsipper legges til grunn:

 • Sikre tilstrekkelige og egnede arealer til eksisterende næring og nyetableringer.
 • Legge til rette for et variert næringsliv i kommunen ved å vektlegge sammenhengen mellom næring og det enkelte steds potensiale.
 • Legge til rette for næringsutvikling som spiller på og styrker regionen som helhet.
 • Legge til rette for arealformål som gir fleksibilitet til å møte strukturelle forandringer i arbeids- og næringslivet.

Grøntarealer og natur

For å bli landets grønneste kommune er dette temaet helt sentralt. Temaet kan gi føringer for sammenhengende grøntarealer og natur, samt føringer for ivaretakelse av for eksempel naturkvaliteter og naturmangfold. Det kan også gi føringer for tilgang til grøntarealer, friluftsområder og natur samt føringer for dyrket mark og kulturlandskap.

Prinsipper

Følgende prinsipper legges til grunn:

 • Sikre sammenhengende grøntarealer og natur for ivaretakelse av naturkvaliteter, naturmangfold på land, i vassdrag og sjø, landbruksarealer og kulturlandskap.
 • Sikre bærekraftig utvikling av kystsonen og vannområdene.
 • Sikre tilgang til og tilføre friluftsområder og nærliggende grøntarealer.
 • Bevare dyrka og dyrkbar jord og hindre nedbygging

Utvikling av bysentrum, tettsteder og kommunedeler

Lokaldemokratiet skal stå sentralt i utviklingen av Drammen kommune. Steder i hele kommunen skal utvikles samtidig som Drammen bys fortrinn utnyttes. Temaet kan også angi sammenhengen og samspillet mellom steder i kommunen.

Prinsipper

Følgende prinsipper legges til grunn:

 • Prioritere utvikling av Drammen som regionhovedstad og sikre utvikling i Mjøndalen/Krokstadelva og Svelvik som mindre by- og sentrumsområder.
 • Sikre utvikling i eksisterende tettsteds- og senterstruktur i kommunedelene, basert på det enkelte steds kvaliteter.
 • Sikre tilgang til arenaer for idrett, kultur og aktivitet.
 • Utviklingen skal bygge på eksisterende stedsidentitet og særpreg og sikre vern av kulturmiljøer og kulturminner.
 • Legge til rette for arealformål som gir fleksibilitet til å møte strukturelle forandringer i arbeids- og næringslivet.