Jente sitter på en stranden i Svelvik og spiser jordbær på en flott solskinsdag.

Rolle, organisering og medvirkning

Publisert: 28.02.2022 14:19:56 Sist endret: 02.03.2022 09:57:12

Kommuneplanens rolle

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede og langsiktige styringsdokument og danner grunnlaget for Drammen kommunes vedtatte styrings- og utviklingsmodell. Kommuneplanen består en samfunnsdel og en arealdel. Dette dokumentet er planens
samfunnsdel, som inneholder kommunens visjon og de prioriterte politikkområdene med tilhørende mål og strategivalg.

Dokumentet inneholder også overordnede arealpolitiske føringer for den andre delen av kommuneplanen; arealdelen. Gjennom samfunnsdelen gir kommunestyret viktige styringssignaler til kommunens øvrige planverk. Kommuneplanen samfunnsdel gjelder fram til 2040, men kommunestyret skal ta stilling til planen i hver valgperiode. Derfor revideres den normalt hvert fjerde år gjennom utvikling av en ny planstrategi.

Grafiske framstilling av forholdet mellom de ulike typene planer i kommunen.
FIGUR 1: Planstruktur

Organisering

Ettersom kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste politiske styringsverktøyet, har kommunestyret hatt en ledende rolle i utviklingen av planen. Formannskapet supplert med de gruppelederne som ikke har plass der, har vært styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, ledet av ordfører, har ivaretatt
prosjektledelsen og fungert som redaksjonskomité. Kommunestyrets medlemmer har deltatt på tre arbeidsverksteder knyttet til idéutvikling, vurderinger og prioritering.

Oversikt over hvordan arbeidet med ny kommuneplan er organisert.
FIGUR 2: Organisering av arbeidet

Rådmannen har bidratt med koordinatorstøtte og faglige innspill etter bestilling. I tillegg har det vært ledermedvirkning i arbeidsverksteder i hovedutvalgene og formannskapet.

Alt dette representerer nye og spennende roller og arbeidsformer mellom politikk og administrasjon i den nye kommunen.

Medvirkning

Det har vært en omfattende involvering i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel, både i planfasen og i høringsperioden.

I planfasen ble det gjennomført dialogmøter med næringslivet og med større foreninger og paraplyorganisasjoner, nettmøter med politikere, gjestebud, samt laget podkast av og for ungdom. Drammen kommune mottok nærmere 900 innspill, som ble systematisert og lagt til grunn for strategiforslagene.

I høringsfasen ble det også gjennomført dialogmøter, podkasten var tilgjengelig og det ble lagt til rette for digitale gjestebud. I tillegg bidro nærutvalgene på ulike måter, det ble testet en digital medvirkningsløsning for innbyggere, laget film med politikere og gitt informasjon ved «Pop-up Bragernes». Det ble også avholdt møte i regionalt planforum med statlige og regionale myndigheter.

Kommunen mottok 48 høringsinnspill. Høringsuttalelsene var av ulik art. Noen innspill har medført endringer av planforslaget etter vurdering og beslutning i politisk arbeidsgruppe og styringsgruppe. Andre innspill er foreslått håndtert gjennom revidert forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Til slutt er noen innspill foreslått håndtert i andre pågående planprosesser, og lokalgeografiske høringsinnspill er foreslått håndtert/videresendt som
innspill til andre relevante planprosesser og prosjekter.

Medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv har vært veldig nyttig og bidratt positivt til utvikling av kommuneplanens samfunnsdel, slik den foreligger. Omfanget av innspill tidlig i prosessen har vist seg å være særlig positivt.