Roller og ansvar i nærutvalget

Et nærutvalg består både av innbyggere og politikere. I tillegg følges hvert nærutvalg opp av en lokalkoordinator, ansatt i kommunen. Vi har forskjellige roller med ulike ansvar og oppgaver, men alle er viktige forat nærutvalget skal fungere.

Å være medlem av et nærutvalg gir mange muligheter, men også noen forpliktelser.

Innbyggers rolle og ansvar i nærutvalget

Som innbygger i nærutvalget får du mulighet til å;

 • bidra til utvikling av eget nærmiljø
 • synliggjøre lokalt engasjement, utfordringer og muligheter for politikerne i Drammen
 • realisere lokale aktiviteter og tiltak (kommunestyret setter av en årlig sum)
 • bli enda bedre kjent i din kommunedel og hva som rører seg i drammenssamfunnet
 • være med å utvikle nærutvalgsordningen

Som innbygger i nærutvalget forplikter du deg til å:

 • delta på nærutvalgets fire årlige møter
 • gjennomføre årlig innbyggerdialog, og fortelle politikerne om resultatet
 • dele informasjon fra nærutvalget, særlig til den innbyggergruppen du er valgt inn for

Noen nærutvalg har utover dette valgt å etablere arbeidsgrupper som jobber med konkrete saker. Dette er frivillig.

Leders rolle og ansvar i nærutvalget

En av innbyggerne i nærutvalget skal velges som leder. Det skal også velges en vara for leder. Det er innbyggerne i nærutvalget som velger hvem det skal være.

Å lede nærutvalget innebærer å;

 • planlegge nærutvalgets fire årlige møter, med støtte fra lokal koordinator
 • lede de fire faste møtene
 • uttale deg på vegne av nærutvalget (for eksempel overfor media)

Politikers rolle og ansvar i nærutvalget

Som politiker i et nærutvalg får du mulighet til å;

 • bli godt kjent i kommunedelen
 • holde deg oppdatert på hva lokalmiljøet er særlig opptatt av
 • være med å utvikle nærutvalgsordningen

Å være politiker i nærutvalget innebærer å;

 • delta på nærutvalgets fire årlige møter
 • være en lyttepost og bruke informasjonen og kunnskapen du får inn i saker du behandler i utvalg og kommunestyret
 • gi råd om hvordan det kan være klokt å gå frem for å synliggjøre sakene nærutvalget har engasjert seg i
 • nyansere, oppklare og forklare dilemmaer du som politiker står overfor i konkrete saker
 • primært representere de politiske organene i kommunen, og ikke eget parti, når beslutninger/vedtak skal formidles

Som politiker har du ikke stemmerett i nærutvalgene.

Lokal koordinator sin rolle og ansvar i nærutvalget

Drammen kommune har tre lokale koordinatorer (2,5 årsverk) som bistår kommunens 10 nærutvalg.

Lokal koordinator sin rolle er å;

 • delta på nærutvalgets fire årlige møter, samt bistå leder med forberedelser og skrive referat
 • samarbeide med nærutvalgene i forhold til samarbeidsavtalen
 • gi råd, veilede og videreformidle saker som ikke tilhører nærutvalget til andre
 • ivareta at reglementet følges

Administrasjonen sin rolle og ansvar i nærutvalget

Administrasjonen sin rolle er å;

 • informere nærutvalget om saker som angår kommunedelen, tidlig i prosessen
 • etter forespørsel fra nærutvalgene utdype temaer innbyggerne er opptatt av
 • ha det overordnede ansvaret for å gjøre nærutvalgsordningen kjent