Oppmåling av uteareal til eierseksjon

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Utearealet er felles med unntak av der det er bestemt at enkelte seksjoner skal ha eksklusiv bruksrett til en bestemt del. Dette arealet må normalt måles opp.

  • Dersom en eller flere seksjoner i et sameie skal eksklusive råderett over del av utearealet, skal utearealet måles opp.
  • Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres. Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal følge seksjoneringsbegjæringen.
  • Grensene for utearealet må vises tydelig på et situasjonskart i egnet målestokk.
  • Unntak fra krav om oppmåling: Der uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger.

Tidsfrist

For seksjoneringssaker som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretningen. Denne fristen er i utgangspunktet 16 uker, og regnes fra seksjoneringsvedtaket er fattet til seksjonen er registrert i matrikkelen.

Den samlede fristen i slike saker blir dermed som hovedregel 12 + 16 uker. Fristen på 16 uker kan i enkelte tilfeller forlenges, jf. matrikkelforskriften § 18 andre ledd.

Pris