Årsplan Aronsløkka barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU juni 2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

I barnehageåret 2023/2024 fortsetter vi å jobbe med et utviklingsarbeid i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Barnehagens ressursgruppe; pedagogiske ledere og styrer, sammen med personalet vil fortsette å jobbe med lek og inkludering.

Våre utviklingsmål  

 • Skape felles opplevelser som styrker inkludering og samhold gjennom lek
 •  Utvikle lekemiljøer inne og ute
 •  Legge til rette for språk-stimulerende aktiviteter

Våre utviklingstiltak 

 • Personalet skal bruke observasjon og samtaler med barn som metode.
 • Personalet skal ha fokus på barns medvirkning knyttet til lek og utvikling av lekemiljøer
 • Personalet skal inspirere til lek og skape felles opplevelser  

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I vår barnehage er medvirkning noe mer enn å bestemme selv. Det handler om å få medvirke i egen hverdag og om deltakelse i fellesskapet. Medvirkning skjer i mange ulike situasjoner gjennom barnehagedagen. I leken, i samlingsstunden, ved måltidene og under påkledningen mm. Personalet er tilstede og fanger opp barnas signaler, hva de er opptatt av og uttrykker, både med og uten ord.

Personalet gir barna tid! Tid til å prøve og mestre selv, og tid til å uttrykke egne meninger og utforske videre. Gjennom fellesskapet lærer barna den viktige lærdommen om å være et individ i en gruppe.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen     

 • Samlingsstunder - hvor vi går igjennom dagen ved bruk av dagtavle(bildekort). For å skape forutsigbarhet og gi mulighet for å medvirke i sin hverdag.
 • Tid og stopp-punkter i barnehagedagen hvor vi har anledning til å se og høre barnas ønsker i leken.
 • Personalet har fokus på å fange opp barnas initiativer og endrer planer ut i fra barnas interesser.

Å gi barn mulighet til å gi og ta imot omsorg er en av de viktigste oppgavene vi har som voksne i barnehagen. Omsorg har verdi i seg selv, og alle situasjoner i barnehagen skal preges av omsorg. Det får vi til ved at vi er lydhøre, har nærhet, innlevelse og evne til samspille med barna. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, og er samtidig en viktig forutsetning for barns trygghet og trivsel, læring og utvikling. Gjennom å utøve og oppleve omsorg utvikler barna empati og nestekjærlighet, samt at de utvikler tillit til seg selv og andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Personalet skal være observante på barnas utrykk og behov.
 • Bruke god tid på tilvenning, bygge grunnleggende tillit, trygghet og relasjoner.
 • Vi bruker elementer fra "Være sammen" , blant annet voksenrollen og relasjonsbygging mellom barn-barn og barn-voksen.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

I vår barnehagen har vi stort fokus på lek, hver dag inneholder lek både ute og inne. I leke-fellesskapet legges det viktige grunnlaget for barnas vennskap med hverandre. I vår barnehage vektlegger vi den frie leken, fordi vi vet at det er gjennom samhandling i lek at grunnlaget legges for læring og utvikling av språk og sosial kompetanse. Leken er barnas viktigste arena for læring. Gjennom leken lærer de blant annet å omgås andre, å bygge relasjoner og å håndtere konflikter. Den aller viktigste språktreningen skjer også i leken fordi leken er frivillig og lystbetont. Personalet skal være tilstede i leken, samtale og undre seg sammen med barna. Voksenrollen skal gi næring til leken, videreutvikler og ser til at alle deltar i et fellesskap.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Vi skal utvikle lekemiljøene ute og inne
 • Personalet sprer seg ut i de forskjellige aktivitetene/lekegruppene.
 • Personalet setter i gang organiserte barneleker.
 • Bruk av bøker/faktabøker og i-pad som oppslagsverk.
 • Vi bruker naturen som utforsknings- og læringsarena.
 • Vi har fokus på å skape felles opplevelser som kan gi utgangspunkt for videre lek.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

I vår barnehage er vi opptatt av å skape gode relasjoner gjennom felles opplevelser, som kan bidra til å skape vennskap. Det som samler oss er alt vi gjør sammen. Gjennom møter mellom mennesker på tvers av alder og allerede etablerte relasjoner ønsker vi å skape følelsen av "VI". Felles referanser gir barna og personalet en mulighet til å skape de gode samtalene, felles fokus og undring, lek og glede. Dette gjør vi blant annet gjennom å jobbe med ulike prosjekter og temaer, både små og store. Det kan være fra dagens opplevelse av en edderkopp på avdelingen, til temaer som går over flere uker som blant annet FORUT. Danning handler om livsmestring, hvordan mestre livets med- og motgang. I vår barnehage skal barnet lære å takle et nei, øve seg på problemløsning, deltakelse i et fellesskap og klare å glede seg over andres gleder og mestring. Dette er en viktig øvelsesarena innenfor trygge rammer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 •  Felles temasamling og markering av merkedager (se årshjulet)
 • Aldersinndelte klubber hver uke
 • Lekegrupper
 • Hverdagsaktiviteter og turdager
 • Ved bursdager er fokuset på barnet, de andre barna på avdeling er med på å lage et kort med positive ord om bursdagsbarnets gode ferdigheter - vi gleder oss over andre.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

I vår barnehage er de ansatte språkbevisste. Det vil si at de voksne arbeider bevisst med sitt eget språk, at de bruker hele setninger og korrekt uttale og er bevisst sitt kroppsspråk. Vi har fokus på positiv retting, som betyr at vi ikke retter et barns ordbruk, eller uttale, men gjentar ordet/setningen deres med riktig bruk og uttale. Språk er ikke bare ord og verbale uttrykk, men også nonverbale uttrykk som kroppsspråk, lyder og tegn. Språket er et av menneskets viktigste funksjoner, og er utgangspunkt for deres sosiale relasjoner.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • To daglige samlingsstunder hvor barna deltar aktivt i samtalen.
 • Vi har fokus på variert bruk av bøker, og bøker skal være lett tilgjengelig for barna.
 • Bruk av billedkort, ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) og Tegn til tale.

I år skal leken være i fokus. Vi ser alle fagområdene tett knyttet opp mot leken, hver for seg og sammen. De syv fagområdene flettes daglig inn i alt vi gjør i barnehagen. Vi jobber med fagområdene i sin helhet og ikke isolert fra hverandre. Barna får utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom undring og utforskning sammen, og med de ansatte som støttende deltakere. Vi har utarbeidet en egen progresjonsplan knyttet til fagområdene, denne vil dere få tilgang til via Vigilo.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Avdelingene lager egne progresjonsplakater tilpasset barnegruppen - alder og utvikling. 
 • Personalet bruker fagområdene aktivt i planleggingen av ulike aktiviteter.
 • Barnehagen bruker ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene.
 • Deltagelse på kulturelle tilbud i kommunen, som for eksempel "Eventyrstunder" på biblioteket.
 • Fellessamlinger, siste fredag i måneden
 • Fellesarrangementer
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

I vår barnehage arbeider personalet bevisst med å skape balanse mellom å gi tilstrekkelig med hjelp og nok utfordringer for alle barna, både i gruppe og som individ. For oss er det viktig å motivere, lære og inspirere barna til å få nye erfaringer og ny kunnskap, til å få mestringsfølelse, oppleve bevegelsesglede og troen på at de kan. Progresjon følger det enkelte barnet og vil derfor være ulikt ut ifra alder, utviklings- og funksjonsnivå. Med tanke på dette legger vi til rette for variasjon og tilpasning i hverdagslige aktiviteter og planlagte pedagogiske aktiviteter, slik at alle skal kunne oppleve følelsen av mestring, og samtidig ha noe å strekke seg etter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi fanger opp barnas initiativ og følger opp det barna allerede er opptatt av.
 • Vi sørger for progresjon gjennom bevisst bruk av aktiviteter, materialer, bøker, leker og utstyr.
 • Vi planlegger og tilrettelegger for progresjon i barnehagens innhold, blant annet gjennom å organisere barnehagen i en småbarnsavdeling, en mellomavdeling og en storebarnsavdeling.
 • Førskolegruppe/Se og hør - siste året i barnehagen har fem-åringene egne skole forberedende opplegg og utflukter.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Når vi jobber med digitale verktøy er vi er opptatt av at personalet skal være aktive sammen med barna, slik at vi kan hjelpe barna til å utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Personalet skal legge til rette for at barna utforsker, leker, lærer og skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Vi bruker IPad og Funtable, hvor vi benytter oss av søke muligheter, kamera og ulike apper. 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Vi forsøker gjennomgående å utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier, gjennom at personalet er sammen med barna når de benytter digitale verktøy.
 • Personalet skal vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.
 • Personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Vi anbefaler at alle barn som begynner i Aronsløkka barnehage har en uke til tilvenning. Vi ser viktigheten av at foreldrene setter av flere dager til denne viktige starten. Her må mamma eller pappa være med. Vi bruker god tid på å opparbeide en god relasjon i den første tiden, og er spesielt oppmerksomme på barnas behov. 

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:  

 • Familien får velkomstbrev med informasjon om avdelingen 
 • Oppstartsamtaler med alle nye foreldre i juni og august 
 • Vi inviterer nye foreldre og barn til å komme innom barnehagen på besøksdager i juni 
 • Tilvenningstid over flere dager - vi anbefaler en uke. 
 • Familien får sin egen primærkontakt de første dagene. 

Hvert år har vi mange overganger for barna innad i barnehagen. For å gjøre disse overgangene tryggest mulig setter vi alltid av god tid til tilvenning i løpet av barnehagedagene. 

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:  

 • Barna går på flere besøk til sin nye avdeling sammen med kjent personale fra sin gamle avdeling. Spiser lunsj, er med på samling, osv. 
 • Personalet på barnets nye avdeling tar hyppig kontakt i utetiden med de barna som snart skal begynne på en ny avdeling. 
 • Ny avdeling skriver velkomstbrev med informasjon om avdelingen og leverer ut til alle nye barn og foreldre. 
 • Foreldresamtaler om våren med fokus på den forestående overgangen til ny avdeling. 
 • Tett dialog med foreldrene i starten av overgang til ny avdeling. 
 • Vi bruker elementer fra "være sammen" i oppstarten av nytt barnehageår  

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:  

 • Egne foreldresamtaler før skolestart med fokus på skoleoverføringsskjemaet. 
 • Egen alders inndelt klubb for førskolebarna med fokus på matematikk, språk, selvregulering og sosial kompetanse. 
 • Egne turer og opplegg for førskolebarna. 
 • Besøk på skolen. 
 • Samarbeids samtaler med skolen ved behov. 

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud: 

 • Bruke observasjon som metode, og personalet jobber målrettet og systematisk over korte eller lengre periode.
 • Deling av barnegruppene i grupper etter modning og behov, aldersbestemt grupper en gang pr. uke.
 • Fokus på positiv relasjonsbygging og vennskap, lek og inkludering.
 • Bruke dagtavle i samlinger, billedkort som viser hverdagsaktivitetene.
 • Kollegaveiledning
 • Foreldreveiledning

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage: 

 • Gjensidig kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
 • Daglig dialog ved levering og henting.
 • Foreldresamtaler med pedagog, tilbud to ganger i året. Vi legger til rette for samtaler ut over dette ved behov.
 • Oppstartsamtaler, i juni og august for nye barn og foreldre
 • Besøksdager i mai/juni for nye barn
 • Foreldremøter og temakvelder for foreldre
 • Samarbeid mellom styrer og FAU/SU

Samarbeid med lokalmiljøet

 • Samarbeid med Drammen Ballklubb og besøk på brannstasjon for Se og hør - førskolebarna
 • Samarbeid med Åssiden idrettsforening
 • Samarbeid med biblioteket - lesestunder o.l.
 • Elever fra ungdomskolens aktiv linje kan ha utplassering i barnehagen

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.  

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Samarbeid med USN knyttet til utviklingsarbeid og studenter.
 • Samarbeid med Aronsløkka skole - overgang barnehage-skole
 • Samarbeid med Dalegårdsveien barnehage og Åssiden barnehage
 • Samarbeid med Kjøsterud ungdomsskole, arbeidspraksis.
 • Samarbeid med fylkeskommunen - vi har lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget hvert år.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Gjennom planleggingsdager og personalmøter
 • Gjennom møter for lederteamet i barnehagen
 • Gjennom møter for avdelingens personal.
 • Gjennom barnehagelærerens plantid
 • Gjennom møter for styrerne i alle kommunale barnehager
 • Gjennom HMS/ medbestemmelsesmøter
 • Gjennom samarbeid med SU

Slik jobber vi med vurdering:

 • Gjennom ulike møtearenaer i barnehagen
 • Gjennom evalueringer av avdelingens periodeplaner
 • Gjennom foreldresamtaler
 • Gjennom utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler
 • Gjennom tiltak etter foreldreundersøkelse og medarbeiderundersøkelse
 • Gjennom tiltak etter diverse tilsyn 

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Vi dokumenterer ved å vise hva vi gjør på infoskjermer.
 •  Vi dokumenterer gjennom utdelte skriftlige planer.
 • Vi dokumenterer gjennom utstillinger på avdelingen av barnas og personalets arbeide. 
 • Vi dokumenterer gjennom barnehagens Facebook -side.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner