Årsplan Åsen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU juni 2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

«Barnet som aktør»

I Åsen barnehage er barna aktørene! De regisserer sine egne aktiviteter og prosjekter. Personalet skal invitere og tilrettelegge for at barna gis muligheter til skapende prosesser gjennom inspirasjon i rom og materialer. Personalet sin rolle er å være tilgjengelig, støttende og inntunet til barns uttrykksformer. Vi jobber med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetodikk og er inspirert av Reggio-Emilia sin filosofi. Dette er en arbeidsmåte der den overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring.

Det er viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende, samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. Vi ønsker å gi foreldrene et innblikk i barnas hverdag gjennom samtaler ved levering/henting, oppdateringer i Vigilo i form av meldinger og nyhetsbrev med tekst og bilder. Åsen barnehage har også sin egen side på Facebook hvor det blir lagt ut en del bildedokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid.

Våre utviklingsmål

 • Barna skal gis mulighet til å finne sine egne strategier i lek og prosessarbeid gjennom et aktivt tilstedeværende personale som har fokus på barns medvirkning og skaperglede.
 • Barna skal bli kjent med en digital praksis hvor de ikke er passive mottakere av informasjon, men bruker digitale medier i skapende prosesser og prosjektarbeid.
 • Barna skal ha et trygt og godt lek- og læringsmiljø, noen å leke med, få trøst, støtte og oppfølging når de trenger det med utgangspunkt i sine forutsetninger.

Våre utviklingstiltak

 • Alle ansatte skal tilrettelegge for gode og trygge lekemiljøer med fokus på vennskap. Vi har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det og skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser.
 • Kompetanseheving av de ansatte i forhold til utforming av lekemiljø; organisering av tid, miljø, sted, rom og materialer.
 • Kompetanseheving innenfor pedagogisk dokumentasjon og prosessarbeid med fokus på barnet som den skapende aktøren.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barna er med på å medvirke sin egen hverdag, gi uttrykk for egne meninger og behov. De skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Barna skal få like muligheter uavhengig av kjønn, kultur, funksjonsevne og språk. Vi deler barna så ofte som mulig i små grupper, hvor det er lettere for alle å bli sett og hørt. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter som oppstår ved barnas innspill. Aktive, deltakende voksne er oppmerksomme på barnas behov og ønsker, og tar barnas innspill på alvor. Barna lærer gjennom opplevelser og erfaringer med hverandre og med oss voksne i barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi deler barnegruppa i mindre grupper og er lydhøre for hvert enkelt barn sin røst.
 • De ansatte lar barna få mulighet til å utforske og tolke sine omgivelser. Personale sin oppgave er å la barnas røst komme til syne, og endre praksis ut ifra barns uttrykk.
 • Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen.

Barnehagen skal sørge for at omsorg preger alle situasjoner i barnehverdagen. Hvert barn er seg - ingen er like. Barnet skal utvikle tillit til seg selv og andre, skape gode relasjoner, og gradvis ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Det skal oppleve, trygghet, trivsel og tilhørighet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Ser barnets signaler og leser barnets uttrykk
 • Bekrefter og anerkjenner barnets følelser og hjelper barnet til å finne løsninger. Slik at barnet opplever seg forstått, kjenner mestring, utforsker mer og utvikler tillit til seg selv.
 • Personalet skal bygge omsorgsfulle relasjoner preget av nærhet, innlevelse, og vilje til samspill.
 • Barnehagen har en egen tiltaksplan for psykososialt barnehagemiljø. Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken har en sentral plass i barnehagen og anerkjennes. I Åsen barnehage er leken vår viktigste aktivitet. Barnehagen gir gode vilkår for lek, vennskap, og barnas egen kultur. Leken er en arena for barns utvikling, læring, sosial og språklig samhandling. Vi inspirerer til og gir rom for ulike typer lek inne og ute og har stor fokus på et stimulerende lekemiljø. Vi tilbyr et inkluderende og utviklende miljø der barna får oppleve å være i god lek, vise glede - og får stimulert sin nysgjerrighet og skapertrang. Det utvikles relasjoner, legges grunnlag for fellesskap, vennskap, sosial og personlig utvikling. God lek forebygger utestenging og mobbing og er selve grunnlaget for barnets selvfølelse. Læringssituasjoner oppstår som oftest spontant, hvor den voksne følger opp barnets undring eller spørsmål. Det er barna sine interesser som alltid skal være utgangspunkt for leken, og det er de voksnes oppgave å tilrettelegge for at barna kan få mulighet til å videreutvikle sine interesser.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Voksne ser, forstår og tilpasser støtte og lekemiljø til lek for inspirasjon, glede, lyst og evne til å utvikle leken ut fra barnets alder, modenhet og interesser.
 • Lekegrupper - avdelingsvis og på tvers av avdelingene.
 • Leker og materiell som inkluderer, og ikke definerer leken eller den pedagogiske aktiviteten.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Vi ønsker at barnehagen skal være en veileder og støtte til å gi barna tro på seg selv, slik at de blir trygge i eget liv. Danning er en prosess som varer hele livet som handler om å utvikle evne til refleksjon rundt egne handlinger, gjerne i forhold til andre mennesker og den verden vi lever i. Barnehagen skal fremme barnets tilhørighet til samfunn, natur og kultur. Vi ønsker at barna skal bygge seg opp til å kunne ta egne valg, reflektere over egne handlinger og væremåter samt bli en selvstendig deltaker i fellesskapet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet skal anerkjenne og bekrefte barnets perspektiv, støtte barnets engasjement, meninger og mangfold.
 • Vi hjelper barnet å utvikle egen vurderingsevne og evne til kritisk tenkning, gjennom samspill, dialog, lek og utforsking.
 • Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Språket er et viktig verktøy for å kunne kommunisere med andre rundt seg. I Åsen barnehage legger vi til rette for gode og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas språkutvikling og fremme kommunikasjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi har fokus på språket i samspillet mellom barn og voksen, lek, høytlesning, samtaler under måltidet og samlingsstund.
 • Ved å sette ord på alt vi gjør i hverdagen og navngir gjenstander rundt oss, stimulerer vi også de minste barna sin språkforståelse.
 • Vi introduserer nye tematikker og prosjekter som gir inspirasjon til «å leke med språket» og til å bruke språket aktivt i lek.

Alle rammeplanens fagområder kommer til syne hver dag i barnehagen gjennom lek og aktiviteter. Barnehagens årsplan og utviklingsarbeid innenfor pedagogisk dokumentasjon legger føringer og inspirasjon i forhold til hva som skal være i særlig fokus. Det er de ansatte oppgave at vi er innom alle fagområder i løpet av et barnehageår - basert på barnas initiativ og interesser.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Alle ansatte samarbeider om å tilrettelegge for et lekemiljø hvor barnas interesser er utgangspunkt for de pedagogiske aktivitetene i barnehagens daglige virksomhet.
 • Vi legger ukentlig ut pedagogisk dokumentasjon med bildedokumentasjon over de prosessene barna er i. På den måten kan alle foreldre og foresatte følge de aktivitetene som barna opplever i sanntid.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. De skal oppleve et miljø, inne og ute, som stimulerer til læring, utvikling, utforsking og undring, hvor barna opplever mestring og fremgang. For å sikre progresjon, har vi blant annet fokus på dette:

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Variert tilbud av materiell; udefinerbare materialer.
 • Voksne som ser det enkelte barnet, og tilpasser støtte utfra barnets behov.
 • Voksne som legger til rette for at barna kan klare mest mulig selv.
 • Utfordringer tilpasses barnets alder og modningsnivå.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Fremtiden er digital og barnas verden er mer digital enn noensinne tidligere. Derfor er det naturlig å fokusere på digitale verktøy og medieinnhold også i barnehagen. I Åsen barnehage brukes digitale verktøy til å stimulere og forsterke barnas skapertrang og kreative utfoldelse. Vi ønsker ikke at barna skal være passive konsumenter av informasjon og underholdning, men at de skal være PRODUSENTER i møte med digitale verktøy!

Vårt motto er: "FRA KONSUMENT TIL PRODUSENT!"

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • De voksne skal anerkjenne barnas digitale kompetanse og evne å kommunisere med barna ut i fra deres perspektiv.
 • De voksne skal oppmuntre barna til å bruke digitale verktøy i lek, samtale og forskning.
 • De voksne skal gi barna støtte og veiledning i utforsking og kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen. 
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Å begynne i barnehagen er en stor overgang. De fleste kommer nye inn som ett- eller toåringer, men det er også barn som starter når de er eldre, eller som flytter fra andre barnehager. Uansett handler det om å bli kjent, etablere gode relasjoner til voksne og barn, og å oppnå trygghet, som må ligge i bunn for all videre læring og utvikling i barnehagen. Vi har faste rammer rundt tilvenningen, og et felles utgangspunkt. Likevel er det avgjørende å være fleksibel og tilpasse individuelt; barn er ulike - noen trenger lang tid, mens andre finner seg raskere til rette.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Barn og foresatte inviteres til en bli-kjent-samtale før sommerferien. Det sendes ut informasjon om rutiner og andre viktige forhold foresatte må kjenne til før oppstart.
 • Nye barn er velkomne på besøk ute og inne sammen med foresatte også før oppstart. Det bidrar til gjenkjennelse som kan gi økt trygghet når tilvenningen begynner.
 • Vi ser alltid an hvert enkelt barn og tilpasser opplegget slik at alle barna er best mulig ivaretatt ut i fra deres særegenhet.
 • Hvert barn blir fulgt tett opp av én voksen, en primærkontakt.
 • Det er viktig at foresatte er fleksible og tilgjengelige i tilvenningsperioden, slik at overgangen blir så god som mulig.

Det året barna fyller tre år begynner de på en av de to store avdelingene. Her er barn fra tre til seks år. Selve tilvenningsperioden starter våren før de bytter avdeling, men arbeidet med å bli kjent pågår hele året. Voksne og barn fra ulike avdelinger møtes daglig på felles uteområde. Vi har også aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene, slik blir to- og treåringene bedre kjent allerede før tilvenningsperioden starter. Personalet gjør en individuell vurdering på hvilken avdeling hvert barn skal begynne på, med utgangspunkt i bl.a. vennskap, relasjoner, barnas personlighet og antall ledige plasser.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • En kjent voksen fra småbarnsavdelingen er med under hele tilvenningsperioden.
 • Vi starter med å bli kjent med nye lokaler, utstyr og muligheter.
 • Gradvis introduseres en fast voksen og en mindre barnegruppe fra den nye avdelingen.
 • Etter hvert deltar vi i lunsjmåltidet sammen med stor avdeling, og blir dermed introdusert for resten av barnegruppa og de voksne.

Den siste store overgangen vi forbereder oss på er overgangen til skolen og skolefritidsordningen. Barnehagen samarbeider med skolen og hjemmet og sørger for at denne blir så trygg og god som mulig. Skolestarterne skal få mulighet til å glede seg til skolestart. Ved å få med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter gjennom alle årene i barnehagen, kan de oppnå motivasjon og nysgjerrighet som legger et godt grunnlag for veien videre på skolen og i livet for øvrig.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Vi jobber kontinuerlig med å skape en god grunnmur for barna, som vil være med på å gjøre dem selvstendige, trygge og godt rustet for fremtiden.
 • Vi jobber med å la barnas lek, nysgjerrighet, medvirkning og sosialisering være viktige deler av hverdagen.
 • I samarbeid med foresatte sørger vi for informasjonsflyt mellom barnehage og skole. Her har forelderen stor medvirkningsrett i hva som skal bringes videre av informasjon. På våren gjennomfører barnehagen overgangssamtaler med skolen.
 • Skolestarterne går ofte på tur til skolens område for å bli kjent. De blir også invitert inn på skolebesøk og får møte lærere og bli kjent med skolens ulike rom.

Vi har fokus på tidlig innsats, som innebærer et godt samarbeid med foreldre og mulighet for å ta opp aktuelle problemstillinger til veiledning både i ledergruppa internt og med ulike eksterne instanser. Dette for å finne gode løsninger til det beste for barnet.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Vi har jevnlige avdelingsmøter og ledermøter hvor vi har erfaringsdeling og informasjonsutveksling ifht. enkeltbarn og barnegruppen som helhet. Her legges det gode strategier for å ivareta og legge til rette for at alle barna er ivaretatt og inkludert.
 • Dersom vi har gjennomført flere tiltak innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, men opplever at vi har barn allikevel trenger tilrettelegging ut over dette, søkes det om ekstraressurser for tilrettelegging rundt enkeltbarn eller hele barnegruppa.

Tett dialog med foresatte om barnets beste, trivsel og utvikling er nødvendig for at barnets tid i barnehagen skal bli best mulig. Fokuset er på å sikre at alle barn har det trygt og godt hjemme. Den daglige samtalen og dialogen ved levering og henting i barnehagen er svært viktig for et godt samarbeid.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Det er mulighet for å be om en samtale med pedagogisk leder/ barnehagelærer og/eller styrer i barnehagen når som helst ved behov.
 • Foreldre og foresatte vil jevnlig få informasjon fra avdelingen barnet går. Vår digitale informasjonskanal er Vigilo.
 • I barnehagen har vi et foreldreutvalg (FAU) som representerer hele foreldregruppen. FAU skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
 • Barnehagen har også et samarbeidsutvalg (SU) som består av representanter fra foreldregruppen, personalet og styrer. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeid med lokalmiljøet

Barnehagen vår benytter oss av de flotte miljøene vi har rundt oss. Vi går turer til Stall Myra, Prestestein, Rørdammen, Golfbanen, Portåsen, Vikhagan, Miletjern, Gapahuk Åsen vest, Korpenåsen, Vassenga, biblioteket, togtur til Drammen (med skolestartere) og Åsen skole med flere.

 • Samarbeid på tvers av barnehager med kursing av ansatte og fotballturnering for skolestartere (de eldste barna i barnehagen).
 • Brannvernuke hvor brannvesenet inviterer alle barnehagene til en egen dag på brannstasjonen.
 • Lokale idrettslag og foreninger gir ut informasjon i barnehagen for rekruttering til for eksempel allidrett, turn, dans og øvrige fritidsaktiviteter for barn fra 3 år og oppover.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Noen ganger er det behov for samarbeid med andre instanser for å sørge for en god oppvekst og positiv utvikling.

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester:

 • PPT (pedagogisk psykologisk team)
 • Fagteam (spesialpedagoger og logoped)
 • Barnevernet
 • Helsestasjonen
 • Familiehuset
 • Fysioterapitjenesten
 • Famileteam

Våre tiltak for videre samarbeid med andre fagmiljøer:

 • Kartlegging (ved behov) i vår barnehage.
 • Vi benytter følgende metoder:"Alle med". (2-6 år) Observasjonsskjema som tar for seg områdene: lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk og sosio/ emosjonell utvikling."Kuno beller".
 • Kartleggingsverktøy (ca. 1-4 år) som ser på utviklingsområdene: Selvstendighet og renslighet, omverdsbevissthet, sosial og følelsesmessig utvikling, lek, språk- og kognitiv utvikling, fin - og grovmotorikk.
 • TRAS. (2-5 år) Tidlig registrering av språkutvikling. Observerer barnet i samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ord - og setningsproduksjon.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Barnehagen samarbeider med andre fagmiljøer som Habiliteringssenteret, Drammen sykehus - Vestre viken og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, ved behov.

 • Vi har elever fra ungdomsskole, studenter fra videregående (elevutplassering og lærlinger til barne- og ungdomsarbeiderfaget), språkopplæring og utplasseringer i ulike tiltak gjennom NAV.
 • Vi samarbeider med barneskolene i nærområdene med tanke på overgang barnehage skole, gjennom overgangssamtaler mellom pedagogene/styrer i barnehagen og lærer/rektor ved den aktuelle skolen og besøk på skolen med barna.

Slik jobber vi med planlegging:

Åsen barnehage jobber med pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjonen brukes som en driver i vårt planleggingsarbeid og er alltid dynamisk og i bevegelse. Åsen barnehage har ikke planer og rammer som begrenser barnas mulighet for medvirkning og skapende virksomhet.

Våre møteplasser for å jobbe med pedagogisk dokumentasjon:

 • Daglig og kontinuerlig dialog med/mellom barn og voksne om hva "vi" er opptatt av og hvor vi er på vei.
 • Avdelingsmøter månedlig – faglig og organisatorisk utvikling.
 • Vi har ledermøter hver uke - der er det fokus på faglig utvikling med refleksjon.
 • Pedagogiske ledermøter annenhver måned.
 • Personalmøter annenhver måned.
 • Planleggingsdager 5 pr barnehageår.

Slik jobber vi med vurdering:

Foreldreundersøkelse og medarbeiderundersøkelse benytter vi til gode refleksjonsprosesser. Målet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant ansatte. Det er jevn dialog mellom FAU/SU og barnehagens ledergruppe rundt opplevd kvalitet på det pedagogiske tilbudet.

 • Foreldreundersøkelse
 • Medarbeiderundersøkelsen
 • Dialog med foreldregruppen

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Åsen barnehage bruker pedagogisk dokumentasjon som et verktøy for læring og forandring med barna som medskapende aktører i prosessen.
 • Dokumentasjonen har ikke til hensikt å fremstille et "sluttprodukt" eller et ferdig resultat av en aktivitet, slik den tradisjonelle forståelsen av dokumentasjon er. I Åsen barnehage brukes dokumentasjonen som en driver i barnas skapende aktiviteter.
 • Gjennom bilder og tekst i Vigilo vil foresatte kunne følge de prosessene barna er i fra dag til dag - og uke til uke.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner