Årsplan Berger barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 29.06.23.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2023.

Se oversikt

Våre satsninger

Leken er vår viktigste aktivitet

I året som kommer skal vi fortsette å utvikle lek og læringsmiljøet i barnehagen. Vi knytter det opp mot barnehagelovens kapittel 8.

Barns medvirkning står sterkt hos oss og lekemiljøet skal være preget av stadig forandring utfra barnas interesser og ulike tema/prosjekter avdelingen har.

Personalet i barnehagen skal være lekeforskere. Med det mener vi at vi vil undre oss, utforske ulike former for lekemateriell, gjennom observasjon, pedagogisk dokumentasjon og teori på lek. Vi skal i tillegg øke vår felles kompetanse på mobbing og utestenging slik at barna møter kompetente voksne som jobber forebyggende og har nulltoleranse for krenkelser i alle former. Dette står sterkt sammen, vi ønsker at våre barn skal møte spennende aktiviteter og lekeområder som gjør at det er lettere å inkludere enn å ekskludere. For å få dette til må kompetansen økes, vi må bruke ulike observasjonsverktøy og vi voksne må være lyttende og observante.

USN er en viktig støttespiller i vårt utviklingsarbeid, pedagogene sitter i en egen ressursgruppe som deltar på ulike samlinger gjennom året.

Våre utviklingsmål

 • Øke kunnskapen om barns lek og uttrykksformer.
 • Legge til rette for et godt leke og læringsmiljø der mangfold og inkludering er i fokus.
 • Tilegne oss kunnskap om begreper som krenkelser og mobbing og hvordan det ser ut i barnehagen slik at vi får stoppet uheldige samspillsmønstre.
 • Personalet er kompetente og engasjerte i barns lek.

Våre utviklingstiltak

 • Vi skal forske og være nysgjerrig på barns lek gjennom å bruke lekemateriell som er åpent og udefinerbart.
 • Arbeidet vårt er prosjektorientert der barna går foran.
 • Samarbeid med USN.
 • Personalet prioriterer tid og rom til barns lek.
 • Personalet har kontinuerlig refleksjon rundt lekemiljøene og sin egen rolle i leke.

Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør

Vi ønsker at alle barn skal føle seg inkludert i fellesskapet i Berger barnehage uavhengig av barnets forutsetninger, etnisitet, sosial og kulturell bakgrunn.

Våre utviklingsmål

 • Personalet fremmer mangfold, vennskap og tilhørighet
 • Personalet bidrar til å minske konsekvensene av sosiale forskjeller

Våre utviklingstiltak

 • Personalet har et tett samarbeid med foreldre og ulike aktører i nærmiljøet
 • Personalet tenker nytt i forhold til norske høytider og går dette året vekk fra å lage tradisjonelle julegaver og påskepynt, vi ønsker at barna skal få erfare ulike typer materiell uavhengig av høytid eller sesong.
 • Personalet legger til rette for barns ulike uttrykksformer.
 • Øke bevissthet og kunnskap rundt barns utallige uttrykksformer.

Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner

Vi i Berger barnehage har trygghetssirkelen som grunnmur. Det betyr at vi alltid skal være større, sterkere, klokere og gode i møte med hvert barn. Vi skal følge barnets behov når det er mulig og ta ledelsen når barn trenger det. Vi skal være en trygg base og en trygg havn.

Foreldre/foresatte og samarbeidspartnere skal oppleve å bli møtt med respekt og åpenhet i Berger barnehage.

Våre utviklingsmål

 • Personalet møter alle mennesker med respekt og anerkjennelse.
 • Personalet fremmer likeverd.
 • Personalet legger vekt på barnets unike egenskaper og ressurser.

Våre utviklingstiltak

 • Personalet reflekterer kontinuerlig over egne holdninger og verdier.
 • Vi er bevisste på hvordan vi møter barn/foreldre og kollegaer.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis

Vi i Berger barnehage er opptatt av å ivareta barnets rett til medvirkning ved å legge til rette for at barna kan forme sin egen barnehagehverdag. Gjennom lek, undring og tilstedeværende voksne kan vi sammen med barnet lage innhold i dagen som har et utgangspunkt i barnets interesser. Barnehagen er bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegger for medvirkning på måter som er tilpasset barnets alder, erfaringer, forutsetninger og behov.

Våre utviklingsmål:

 • Personalet sikrer barns medvirkning i samsvar med alder og modenhet
 • Personalet legger til rette for et miljø som styrker barns livsmestring
 • Personalet jobber for at barnet får rett hjelp til rett tid

Våre utviklingstiltak:

 • Personalet anerkjenner barnets følelser og er nysgjerrige på barnets signaler, uttrykk og initiativ.
 • Personalet toner seg inn og er nysgjerrige på barnet interesser, leken og samspillet i barnegruppen.
 • Personalet lager innhold i samlinger, prosjekter, temaer og lekemiljø med utgangspunkt i barnets interesser.
 • Personalet tilfører materiell til leken som skaper nysgjerrighet og som pirrer fantasien.

Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og er grunnlag for barns utvikling og læring. Det er viktig at den voksne er trygg, forutsigbar og ser enkeltbarnet. Rammeplanen skriver at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. Alle barn må bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Personalet må legge til rette for omsorgsfulle relasjoner, aktivt jobbe med nestekjærlighet, empati mellom barn og voksne og barna imellom. Vi må skape et miljø der barna trives og viser glede over å være i samspill og lek med andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet jobber utfra Trygghetssirkelen.
 • Personalet bruker utviklings støttende kommunikasjon som blant annet vil si tilstedeværende voksne som anerkjenner barns følelser og har åpen kommunikasjon i ansiktsuttrykk og kroppsspråk.
 • Personalet håndterer konflikter som oppstår ved hjelp av speiling av følelser, veiledning og fysisk omsorg.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken er barnas "arbeid" og vil alltid spille en hovedrolle i barnehagen. Leken gir grunnlag for barnas trivsel, læring, vennskap og en opplevelse av å være viktig som en del av fellesskapet. Leken utvikler seg i takt med barnas alder fra parallell lek til sosial rollelek, konstruksjonslek og regel leker. Lek skal være lystbetont og utviklende for fantasi, kommunikasjon, språk og læring av sosial kompetanse. Lek, trygghet og vennskap er grunnmuren for all læring.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Tilgjengelige og tilstedeværende voksne som støtter barna i den daglige leken.
 • Personalet er veiledere i leken, det kan gjøres ved å ta ulike roller.
 • Tid og rom for lek er viktige stikkord i vår barnehage.
 • Lekemateriellet er tilgjengelig i barns høyde og tilpasset barnas interesser. De voksne er nysgjerrige og undrende slik at lekemiljøet er i stadig endring.
 • Personalet er bevisst på lekens egenverdi.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Noe av det viktigste for et barn er å ha venner og noen å leke med, samt få delta i et fellesskap. Det å bli møtt med et smil og et hei når man kommer om morgenen eller at et barn kommer deg i møte og har lyst til å leke med akkurat deg. Tenk for en følelse! Personalet har en viktig jobb med å legge til rette for utvikling av vennskap og lære å beholde venner. Samt få erfaring i å fungere i et felleskap og forstå normene og reglene.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi får lov å være ulike samtidig som vi inngår i et fellesskap.
 • Personalet legger til rette for at barna skal oppleve mestring og utvikle troen på at man er god nok som man er.
 • Gjennom året blir enkeltbarn løftet (hjertebarn).
 • Samarbeid på tvers av avdelinger, diverse felles samlinger, arrangementer og smågrupper/ lekegrupper som bidrar til fellesskap.
 • Støtte barn i å sette egne grenser og respektere andres grenser.
 • Se hvert enkelt barn og sørge for at alle inkluderes i gruppen.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Barna kan ha mange ulike uttrykksformer, både verbalt og non-verbalt, som bruk av tegn og kroppsspråk. Språk er viktig for å uttrykke følelser og meninger og for å samhandle med andre, skape relasjoner, delta i lek og som redskap for å løse konflikter. Gjennom dialog og samspill skal vi støtte barna i deres uttrykksformer og hjelpe de til å forstå og skape mening.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet støtter barns språkutvikling gjennom å være gode modeller som bruker språket aktivt.
 • Barnehagen har et felles barnebibliotek der det er fokus på konkreter og barnelitteratur.
 • Personalet har kunnskap om både kroppsspråk og verbalt språk som kommunikasjonsmiddel.
 • Vi har materiell som vi kan bruke i spontane og planlagte aktiviteter som fremmer språklig utvikling.
 • Barn oppfordres til å bruke språket sitt aktivt i samspill med andre og for å gjøre seg forstått.

Vi arbeider tverrfaglig i barnehagen, ved at vi gjennom aktiviteter jobber med flere fagområder samtidig. Vi ønsker at fagområdene skal være synlige i hverdagen ved at vi tilbyr barna ulike opplevelser og muligheter innenfor alle fagområdene.

De ulike fagområdene er:

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Fagområdene er synlige i våre hverdagsaktiviteter
 • Hver avdeling har evalueringer månedlig som forteller hvordan vi har jobbet med de ulike områdene.
 • Vi har planlagte og spontane aktiviteter der vi benytter undring og utforskning som verktøy.
 • Vi bygger videre på barns interesser slik at fagområdene oppleves som motiverende og meningsfulle.
 • Vi samarbeider med Fossekleiva om kunst, kultur og kreativitet der barna får delta på blant annet kunstrom.
 • Vi samarbeider med Berger gård der de eldste barna får omvisning på gården og lærer litt om gårdsdrift, i tillegg plukker vi jordbær til vår egen jordbærfest. Dette er tilknyttet rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, men også Natur, miljø og teknologi.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

For å skape progresjon for det enkelte barn og de ulike aldersgruppene er det viktig at vi følger opp og utvikler det barna er interessert i. Det er i lek og lekpregede aktiviteter at barn lærer. Vi voksne må derfor være tilstede der barna er for å få tak i deres interesser, samt tilføre nye elementer og kunnskap rundt teamene som fenger barna. For å møte barnets interesser er det viktig med både planlagte og mer spontane aktiviteter. Det er vesentlig at aktivitetene vi planlegger og tilbyr gir barna både mestringsfølelse og samtidig noe å strekke seg etter. Det er de små øyeblikkene med mestring som gjør at barn tør å prøve nye ting.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Ingen avdelinger er like, men er tilpasset alder og modenhet.
 • Vi tilpasser lekemiljøet og det pedagogiske innholdet utfra interesser.
 • Alle barn skal møte utfordringer i forhold til ferdigheter, interesser, kunnskap og erfaringer.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Vi ønsker at den digitale praksisen skal inneholde mer enn apper på et læringsbrett. Barna skal få utforske gjennom koding og qr koder og forstå at læringsbrett kan brukes til å innhente nyttig informasjon når vi for eksempel finner spennende dyrespor på tur eller hører fuglene synge fra trærne. Alt skal selvfølgelig gjøres sammen med kompetente voksne.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barna skal være produsenter, ikke konsumenter.
 • Personalet utøver digital dømmekraft og er gode rollemodeller.
 • Vi knytter fagområdene til den digitale praksisen og de voksne er aktive deltagere.
 • Sikre at alle ansatte har grunnleggende kunnskap om våre digitale verktøy.
 • Personalet utforsker sammen med barna.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

For å sikre en god start i barnehagen er det viktig å skape trygghet og tillit mellom barnet, deres foresatte og personalet. God kommunikasjon, fleksibilitet og godt samarbeid er viktig mellom barnehage og hjem og barnets beste vil alltid stå i fokus. Alle skal føle seg ivaretatt på en god måte ved oppstart i barnehagen. Personalet skal sørge for tett oppfølging slik at barna opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Alle barn får en primærkontakt ved oppstart.
 • Hovedfokus i tilvenningsperioden er å bli kjent og trygg.
 • Vi har fast dagsrytme og fleksibel tilvenning.
 • Besøksdager i forkant av barnehagestart.
 • Stabilt personale.
 • Oppstartsamtale

For å sikre gode overganger legger barnehagen vekt på trygghet. Vi har fokus på at barna blir kjent med hverandre, knytter vennskap og skaper gode relasjoner. Ved overganger innad i barnehagen har vi faste rutiner. Barna får besøke den nye avdelingen og får delta på ulike aktiviteter sammen med nye barn og kjente voksne. Personalet er opptatt av at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter avdeling.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Vi er mye sammen på tvers av avdelingene både ute og inne.
 • Faste besøksdager i forkant av bytte av avdeling.
 • Pedagogene har overføringssamtaler internt ved avdelingsbytte.

Det å få være førskolebarn er noe barna har gledet seg til . Det betyr at man er eldst i barnehagen og det siste året får barna oppleve litt andre aktiviteter og utfordringer. Alle disse aktivitetene og opplevelsene er med på å gjøre førskolebarna klare for skolestart. De er på besøk på Berger gård, brannstasjon, har førskoledager, svømming, bibliotekturer, Lucia med mer. Vi har en egen førskolebase der barna hver dag er i et miljø tilpasset deres alder, interesser og modenhet. Vi jobber med å skape glede og nysgjerrighet, for eksempel knyttet til bokstaver og tall. Ellers legger vi til rette for at barna skal få øve seg på turtaking, mestre påkledning og andre hverdagsferdigheter.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Besøksdager på skolen.
 • Overgangssamtaler med skolen.
 • Rektor ved Tømmerås skole deltar på barnehagens foreldremøte.
 • Vi fremsnakker skolen som noe positivt.
 • Egen overgangsrutine.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Et godt og nært samarbeid med hjemmet.
 • Styrer deltar på Arena 3 som er en tverrfaglig samarbeidsarena for flere instanser i kommunen.
 • Samarbeidsmøter med ulike instanser.
 • Personalet vet at det ikke finnes vanskelige barn, kun barn som har det vanskelig.
 • Personalet samarbeider for et inkluderende og likeverdig tilbud.
 • Personalet har økt bevissthet om miljøet rundt barnet.
 • Personalet setter inn tiltak tilpasset barnas behov.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • FAU og SU velges hvert år på første foreldremøte på høsten.
 • Foreldresamtaler og oppstartsamtaler
 • Foreldremøter
 • Felles arrangement
 • Informasjon gjennom Vigilo
 • Daglig dialog
 • Brukerundersøkelse
 • Dugnad 1 gang pr år

Samarbeid med lokalmiljøet

Fra barnehagen er det kort avstand til både sjø og skog, med tilhørende flotte turområder. Skogen som ligger i umiddelbar nærhet, blir ofte besøkt av alle avdelingene.

Barnehagen samarbeider også med ulike aktører i lokalmiljøet, blant annet:

 • Berger gård: Her blir vi kjent med gårdsdrift, gårdsdyr, vi plukker jordbær og rundt juletider ser de eldste barna etter stabbursnissen.
 • Fossekleiva Kultursenter: Kunstrom - et prosjekt der kunstnere og barnehagebarn samarbeider om å lage kunst som resulterer i en utstilling i Fossekleiva. Vi blir også invitert til ulike forestillinger. I juni 2023 hadde vi kunstrom for personalet i barnehagen Berger.
 • Berger kirke: Vi besøker kirken i forbindelse med jul og påske
 • Tømmerås og Tangen skole: besøksdager for barna som skal begynne på de ulike barneskolene. Rektor på Tømmerås skole er på foreldremøte i barnehagen.
 • Brannstasjonen: I forbindelse med brannvernuka i barnehagene
 • Biblioteket i Svelvik: eventyrstund og lån av bøker.
 • Drammen svømmeklubb: barnehagesvømming for skolestarterne.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, BUP, Barnevernet, Helsestasjonen, Familieteam) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Barnehagen samarbeider med USN (rekomp).
 • Barnehagen er praksisbarnehage og tar imot studenter ved barnehagelærerutdanningen (universitetet
  i Sørøst-Norge).
 • Vi samarbeider med NAV for eks i forhold til språk og arbeidspraksis, sykefraværsoppfølging,
  arbeidsmiljø osv.
 • Vi samarbeider med Svelvik ungdomsskole og valgfaget innsats for andre.
 • Drammensbarnehagene samarbeider og er delt inn i ulike soner.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Diverse møter med personalet i barnehagen.
 • Foreldrene kan komme med innspill på foreldreundersøkelsen, gjennom FAU og i foreldresamtaler/daglig dialog.
 • Hver ansatt har sin tilmålte planleggingstid.
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Invitasjoner/verksteder for barna
 • Diverse planer og årsplan.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Evaluering av måneden som har vært.
 • Gjennom daglig observasjon av barnegruppen og refleksjon i avdelings og personalmøter.
 • Diverse møter med personalet.
 • Pedagogisk dokumentasjon.
 • Foreldrene kan komme med innspill på foreldreundersøkelsen, gjennom FAU og i foreldresamtaler/daglig dialog.
 • Barna kommer med innspill gjennom medvirkning.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Vi bruker Vigilo som plattform for bilder og kommunikasjon daglig.
 • Barnehagen har egen Facebook side der vi deler stort og smått.
 • Dokumenterer prosesser ved hjelp av bilder og praksisfortellinger.
 • Barns ulike uttrykksformer synliggjøres.
 • Film av personalet som grunnlag for refleksjonsprosesser.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner