Årsplan Brannposten barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 16.05.23

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Vi i Brannposten står for at natur og friluftsliv er en viktig del av barn og unges oppvekst, tilhørighet og som en identitetsbyggende faktor. Vi lener oss på Gibson og Ingunn Fjørtoft sitt begrep «Affordances» – barn ser etter naturens bruksmuligheter. Barn har en funksjonell tilnærming til det fysiske miljøet. Barna tolker omgivelsen ved å ta dem i bruk. Barn oppsøker, oppdager og utforsker miljøet og ser umiddelbart muligheter for bruk. Barnas tolking av landskapets muligheter vises gjennom barnas adferd gjennom lek og bevegelse. Derfor setter vi leken i fokus og ser muligheten naturen gir oss.

Brannposten naturbarnehage jobber også prosjektbasert. Prosjektarbeid er her knyttet til et arbeid med et tema eller et fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, fordypning og forståelse. I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha betydning for pedagogiske valg.

I barnehageåret 2023-24 vil vi utforske verdensrommet som tema. Grunnlaget for vårt valg er barnas interesse.

Våre utviklingsmål

 • Aktiv voksenrolle i lek med barn
 • Vi skal ha voksne som er undrende sammen med barna med naturen som utgangspunkt.
 • Ved bruk av natur og friluftsliv skal barna bygge identitet og bli den beste utgaven av seg selv.
 • Engasjerte og observerende voksne som lytter til barnas innspill og undring.
 • Dette er med på å bygge prosjektet videre.

Våre utviklingstiltak

 • Personalet lager gode didaktiske planer, gjennomfører og evaluerer.
 • Vi jobber prosjekt rettet over hele året for å sikre en rød tråd gjennom barnehageåret. Vi bruker planleggingsdager, personalmøter og andre møtearenaer til utvikling av barnehagen.
 • Det beste tiltaket vi gjør er å være ute sammen med barna.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • De voksne i barnehagen må legge til rette for å involvere barna i det som skjer.
 • Voksne har kunnskap om hva det er og hvordan de kan legge til rette for at det skjer.
 • Være undrende sammen med barna og det de undrer seg over.
 • Barna i Brannposten naturbarnehage skal få lov til å være delaktige i, og bidra til å utforme sin barnehagehverdag.
 • Barns nysgjerrighet og utforskertrang bidrar i stor grad til i forme barnehagehverdagen.

Vi i Brannposten mener at omsorg bidrar til å skape trygghet og tilknytning, samtidig som det er grunnlaget for barns lek, utvikling og trivsel i barnehagen. God omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, og det skal legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og voksne. Det er alltid den voksene som er ansvarlig i relasjonen med barn. Vi skal anerkjenne og møte alle barn med et likeverd og møte barna der de er. Vi skal aktivt jobbe for å forebygge utenforskap, krenkelser og mobbing i barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet reflekterer over hvordan skape de gode og trygge relasjonene med barn, voksene og foreldre.
 • Det legges til rette for barnas individuelle behov i hverdagen og veileder og støtter barn som strever med følelser og emosjoner.
 • Vi skal inkludere, se og ivareta alle barna slik at utenforskap, krenkelser og mobbing ikke skjer i vår barnehagen
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Lek er barndommens kjennemerke og leken er en naturlig del av barnet. Barn leker fordi det er meningsfylt å leke i seg selv, leken er lystbetont samtidig som leken er stimulerende for utvikling og læring. Leken er frivilling og er en tilstand som er altoppslukende og produktiv for barnet. Leken stimulerer fantasi og kreativitet, samtidig barnet utforsker sine behov for utfordring, grenser og opplevelse av mestring.

Gjennom lek oppstår vennskap. I lek og samspill med andre legges grunnlaget for læring og sosiale ferdigheter. I leken erfarer barn noe av det viktigste i livet , nemlig det å omgås andre mennesker. Sosial kompetanse handler i stor grad å kunne samhandle og samarbeide med andre på en positiv måte. Vise empati og regulere egne følelser, hevde seg selv positivt og konfliktløsning er områder vi har mye fokus på.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer.
 • Voksne skal delta i lek, å veilede, og støtte barna i lek.
 • Være trygge varme voksne som er i gode relasjoner med barn og andre voksne. Dette bidrar til å fremme barnets trives, leke glede, utfoldelse og læring.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
 • Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
 • Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 • Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, ordforråd, sin språkkompetanse og det mangfoldet av kommunikasjonskompetanse som finnes. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Et godt utviklet språk er viktig for å kunne fungere i lek, sosialt samspill, uttrykke følelser og tanker.

De voksne er viktige rollemodeller og gode forbilder. Språk læres gjennom sosialt samspill med andre, i lek og gjennom hele barnehagehverdagen. Slik utvikler barna en god språkforståelse og ordforråd. Voksne som er i nær relasjon til barna, ordsetter og undrer seg sammen med det som opptar barna. Gjennom dette bidrar de ansatte til at barna for en forståelse av verden rundt seg.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre.
 • Støtte barnas lek med å utforske og undre seg sammen om det som opptar barnet.
 • Undre seg sammen med barna for eksempel over naturen og naturens mangfold.
 • Bruke rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra ulike tidsepoker.

Rammeplanen er barnehagenes styringsverktøy. I rammeplanene er det 7 fagområder som vi forplikter oss til jobbe ut i fra. Lærings- og opplevelsesmulighetene som ligger i fagområdene er sentrale hjelpemidler i utviklingen av barnas grunnleggende kompetanse sosialt og gjennom kommunikasjon. Dette gjøres både i planlagte og ikke planlagte læringssituasjoner sammen med barna. Gjennom prosjektarbeid knytter vi alle fagområdene inn i en allmennpedagogisk fremstilling som gjenspeiler de 7 fagområdene.

Rammeplanens 7 fagområder er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst.
 • Kropp, bevegelse, mat og helse.
 • Kunst, kultur og kreativitet.
 • Natur, miljø og teknologi.
 • Antall, rom og form.
 • Etikk, religion og filosofi.
 • Nærmiljø og samfunn.

Alle fagområdene vektlegges i det daglige arbeidet. Fagområdene opptrer sjelden isolert, flere områder vil ofte være representert samtidig i et tema, opplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Hele personalgruppa er kjent med rammeplanen og fagområdene.
 • Personalet planlegger og gjennomfører planer innenfor fagområdene. Vi skal synliggjøre arbeidet med fagområdene i barnehagens daglige arbeid og planer.
 • Fagområdene skal og vises gjennom lek og hverdagsaktiviteter.
 • Fagområdene arbeides med kontinuerlig, og vi er innom mange ulike fagområder i løpet av en dag
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Det legges opp til progresjon i utforskning av barnehagens/referanseområdet sitt nærmiljø. Vi deler inn i grupper slik at barna får mulighet til å utfordre hverandre, men også selv bli utfordret. Naturen byr på naturlig progresjon etter hvert som barna utvikler sine motoriske ferdigheter i større grad. I starten av barnehagetilværelsen på Brannposten kan terrenget å gå i være en utfordring i seg selv, men mot slutten vil det være mer naturlig å klatre seg oppover bakker i tau og rappellere seg ned igjen. Vår målsetning er at alle barn skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv både kognitivt og motorisk.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser.
 • Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.
 • Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Vi benytter ulike digitale verktøy som et supplement i det pedagogiske arbeidet. Det er viktig at barna, i samarbeid med voksne, utvikler en begynnende forståelse knyttet til digitale medier/verktøy. Vi ønsker at vår digitale praksis kan bidra til et allsidig læringsmiljø, og samtidig gi barna et kompetanseløft for videre læring og utvikling. En forutsetning for god digital dømmekraft, er at de ansatte utviser gode holdninger og kunnskap rundt lov om personvern.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet skal ha god kjennskap til bruk av digitale verktøy med barn.
 • Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.
 • Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale verktøy.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Å starte i barnehagen er en stor overgang i barns liv, og alle barn som skal ha tilvenning i Brannposten naturbarnehage starter med ulike forutsetninger. Individuell oppfølging fra et tidlig tidspunkt er viktig for å danne det grunnlaget barnet og foresatte trenger fra barnehagen for å ha mulighet til å oppleve en overgang basert på tillit, trygghet og omsorg, og for at barnet skal oppleve at det er en god sammenheng mellom barnehagen og hjemmet.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Det er minst tre dager tilvenning ved oppstart, men her er det store individuelle forskjeller. Noen barn trenger kan trenge kortere dager og et tilpasset tilbud i begynnelsen.
 • Barnet får tildelt en primærkontakt i oppstarten som har ansvar for oppfølging av barn/foresatte i tilvenningsperioden, samt ansvar for å sikre god informasjonsflyt.
 • Etter tilvenningsperioden blir det gjennomført en oppstartsamtale med ansvarlig pedagogisk leder og barnets foreldre. Her legges det vekt på barnets behov ved tilvenningen så langt og videre oppfølging.
 • Barnehagen er og åpen for uformelle besøk med barn/foresatte i god tid før oppstart og også før sommerferien.

Ansatte kjenner alle barn og barn kjenner alle ansatte i Brannposten med tanke på at vi ikke er flere avdelinger og vi samarbeider tett sammen hele dagen.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Barnehagen følger rutinebeskrivelsen Drammen kommune har utarbeidet for å sikre god informasjonsoverføring, og at barnet opplever en trygg overgang fra barnehagen til skolen. Plan for overgang barnehage/skole
 • Barnehagen fyller, i samarbeid med foreldrene, ut et skjema for å sikre at viktig informasjon om barnet følges over til skolen. Skjema overgang barnehage/skole
 • Skolen gjennomfører en skoledag med foreldre i mai måned. Etter «skoledagen» gjennomfører skole og barnehage et møte der man gjennomgår skjemaet som beskriver barnet. Skolens avdelingsleder og 1. klasselærerne deltar på møte.

Vi legger vekt på tidlig innsats, noe som innebærer at vi raskt setter inn tiltak der vi opplever at barn har utfordringer innenfor aldersadekvat utvikling. Vår undring og evt. tiltak blir tatt opp med foreldrene slik at vi sammen kan finne gode løsninger til barnets beste. Ved videre kartlegging har vi god kommunikasjon med andre fagfelt som er spesialister på ulike områder.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Tilrettelegging på et individuelt nivå så langt det er mulig, med fokus på språkstøtte og støtte i forhold til lek og samspill der det er et behov.
 • Alle barn behandles likt, men individuell tilpasning der det er behov, og på en måte som er tilpasset dem.
 • Tett dialog med foreldre, for å sikre god informasjonsflyt.
 • Deling i mindre grupper.
 • Samarbeid med PPT og andre instanser, dersom vanlig pedagogikk ikke er nok.

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd. Vi i Brannposten barnehage har ansvaret for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og at de får medvirke til en god barnehagehverdag for sitt barn. Vi skal vise interesse for barnet deres og opptre som tilstedeværende og trygge voksene for å skape en god relasjon med foreldrene og barna.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Vi tilstreber å ha best mulig dialog med foreldrene fra første møte.
 • Barnehagen har alltid barnets beste i fokus, men tar hensyn til foreldrenes synspunkter så langt det er mulig.
 • Barnehagen er imøtekommende.
 • SU og FAU har god kontakt med barnehagen.
 • Benytte tiden ved levering og henting til å dele nødvendig informasjon og tilbakemeldinger, eller ber om et møtepunkt med nærmeste leder.
 • Det forventes at foreldre besvarer foreldreundersøkelsen hvert år, da dette er et nyttig verktøy for videre arbeid med samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, samt utvikling av barnehagen.

Samarbeid med lokalmiljøet

Brannposten naturbarnehage bruker mye av tiden til å være ute, spesielt i skogsområdet Bragernesåsen. Noen av turmålene barnehagen benytter er Hamborgstrømpaviljongen, Spiralen, Klopptjern og mange flotte gamle husmannsplasser som åsen har å by på.

Andre turdestinasjoner er brannstasjonen, politistasjonen, den store lekeplassen i sentrum og Lilleløkka barnehage og mange andre steder. Drammen bibliotek er også mye brukt, og her deltar ofte barnehagen på lesestunder som er arrangert av Biblioteket.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (PPT, Barnevernet, Helsestasjonen osv.) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester. 

Samarbeid med andre fagmiljøer

Vi er med i et utviklingsarbeid sammen med Universitetet i Sørøst- Norge som sikrer faglig utvikling av barnehagen og bidrar til at vi er en bedrift i utvikling.

Vi er en partnerbarnehage, og har derfor et godt samarbeid med barnehagelærerutdanningen ved USN. Vi mottar studenter ved ulike perioder gjennom året, noe som bidrar til oppdatering faglig, og gode refleksjoner og diskusjoner i fellesskap. Ved å ha studenter utvikler vi oss veldig som organisasjon, samtidig som vi får nye briller og perspektiver på vår drift.

Vi er samtidig en lærende organisasjon, i den forstand at vi tar inn BUA-læringer. Lærlingene har ulike kompetansemål i sin periode i barnehagen, og en veileder støtter og bidrar til at lærlingen kommer i mål med sine mål. Denne lærlingen er en stor ressurs for barnehagen.

Slik jobber vi med planlegging:

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

 • Vi har både systematisk og mer spontan planlegging av det pedagogiske arbeidet vårt
 • Pedagogmøter og pedagogisk medarbeidermøter
 • Personalmøter, en kveld i måneden
 • Samarbeidsutvalgsmøter (SU) og foreldremøter.
 • Daglig refleksjon av vår planlegging
 • Handlingsplaner både for barnehagen, personalet og barnegruppen

Slik jobber vi med vurdering:

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.

 • Refleksjon av det pedagogiske arbeidet vårt, daglig.
 • Vurderer forrige måned og aktiviteter på avdelingsmøter, personalmøter og pedagogmøter.
 • Tilbakemelding fra barna, foreldre og våre samarbeidspartnere (pedagogisk- psykologisk tjeneste, barnevern, helsestasjon)

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.

 • Sender ut årsplan og praktisk pedagogisk informasjon til foreldre.
 • Vi legger ut info på Brannposten naturbarnehage sin facebook side, ikke foto som gjenkjenner barna.
 • Vi henger opp materiale fra barna fortløpende i barnehagen. Vi lar denne dokumentasjonen stå en stund, slik at barna sammen med personalet får mulighet til å undre seg.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner