Årsplan Dampsentralen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 05.06.23

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2023.

Se oversikt

Våre satsninger

I Dampsentralen barnehage har vi fokus på språk, lek og læring og sosial kompetanse . Vi møter barna på deres nivå og setter ord på det som skjer i hverdagen. Samspill mellom voksen-barn og mellom barn-barn står sterkt hos oss. Vi starter med å skape gode samspill allerede når barna begynner i barnehagen i ett-årsalderen og frem til de begynner på skolen.

Våre utviklingsmål

Våre utviklingstiltak innen språk:

 • Vi fokuserer på språk ved å benevne det som skjer i alle hverdags situasjoner. På denne måten får barn førstehåndserfaringer og forstår lettere hva ord og begreper betyr og når de brukes.
 • Bruke høytlesing, eventyr, sang og musikk i tråd med våre pedagogiske aktiviteter.
 • I år vil vi ha spesielt fokus på høytlesing fra bøker. Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling. Ansatte skal ha kunnskap og erfaringer med hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barns språk. Personalet skal gjøre gode pedagogiske valg av bøker. Dette er avgjørende for å inkludere alle barn uavhengig av ulike forutsetninger. Vi skal jobbe for å lykkes med lesing for alle.

Våre utviklingstiltak innen lek og læring:

 • Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. Voksne skal observere, videreutvikle, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.
 • Organisere tid og rom for å gi plass til leken.
 • Utviklingsarbeid i samarbeid med USN- barnehagebasert kompetanseutvikling. Dampsentralen barnehage sitt satsningsområde er: "Voksnes tilstedeværelse i leken"

Våre utviklingstiltak innen sosial kompetanse:

 • Fokus på å være gode og inkluderende mot hverandre. Lære å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser.
 • Legge til rette for, og ivareta gode opplevelser for vennskap på tvers av base, alder og kjønn.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I Dampsentralen barnehage verdsetter vi viktigheten av at hvert enkelt barn skal ha innflytelse i egen hverdag og føle at de kan uttrykke seg i et trygt miljø med voksne som er tilstede. Alle barn skal få dekket sine grunnleggende behov og skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen: 

 • Vi tar barnas initiativ på alvor og er interessert i hva barnet er opptatt av.
 • Vi er lydhøre for barnas tanker, innspill og bygger videre på dette, tilpasset barnets alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

I Dampsentralen barnehage ser vi hvert enkelt barn. Vi lytter og tar barnet på alvor. Alle barn har forskjellige behov og de ansatte jobber for å skape gode opplevelser i barnehagehverdagen. Vi skal møte barna på en god måte, samtidig som vi skal veilede, støtte og sette grenser for dem. Vi hjelper barna med å regulere følelser og utvikle empati for andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Sørge for å trygge og ta hensyn til det enkelte barn og bidra til trivsel for alle.
 • Barna skal bli tatt på alvor og føle seg sett.
 • Barna skal lære seg å gi og ta imot omsorg.
 • Barna skal møte autoritative (varme og grensesettende) voksne.
 • Jobbe med Psykososialt barnehagemiljø - kapitel 8 i Lov om barnehager (§§ 41- 43). Lov om barnehager, kapittel 8
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken står sentralt hos oss. Barna skal inspireres til å leke og det skal gis rom og tid for ulike typer lek både inne og ute. Vi legger til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling. Å lære er å tilegne seg kunnskap eller ferdigheter i forhold til noe eller noen. Det er progresjon og utvikling i barnas læring i barnehagen. Vi lar barna utforske selv ved å la dem prøve, oppdage, tenke og klare selv, samtidig som vi har voksendefinerte rammer rundt helheten.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Anerkjenne lekens egenverdi og veilede barna i leken.
 • Utviklingsarbeid i samarbeid med USN- Universitetet i Sørøst Norge. Satsningsområdet i år er voksnes tilstedeværelse i leken.
 • Følge opp barnas undringer og lærelyst.
 • Tilrettelegge for variert lek og utfoldelse (smågrupper, organisere tid, rom og rekvisitter).
 • Verne om og støtte barns lek.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

I Dampsentralen barnehage støtter vi opp under barnas evne til undring, utforsking, utprøving og deltakelse i barnehagefellesskapet. Danning handler om å bli formet som menneske med egen vilje og personlig forståelse av omverdenen. Det innebærer både sosialisering, oppdragelse, medvirkning og påvirkning. Ved å jobbe med disse kan barna ses som aktive av formingen av sin egen person og posisjon i samfunnet. I vennskap utvikles blant annet omsorg, empati, identitet og egenforståelse. Barn er forskjellige og vokser opp i ulike kulturer. Vi må løfte frem deres ulike positive egenskaper, slik at de oppfatter seg selv og blir oppfattet av andre som en viktig del av fellesskapet. Barna skal ikke måles opp mot hverandre, men støttes ut i fra sine egne forutsetninger.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Tilegne seg verdier, holdninger og normer i barnehagen og samfunnet.
 • Alle skal føle seg sett, inkludert og være en del av fellesskapet.
 • Veilede og støtte barna til positivt samspill med andre.
 • Lære å sette grenser for seg selv og respektere andre.
 • Forebygge utestengning og mobbing.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barns utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Gjennom kommunikasjon og språk knyttes og ivaretas båndene til andre mennesker og grunnlaget blir lagt for å forstå verden, seg selv og andre. I Dampsentralen barnehage setter vi ord på det vi gjør i hverdagen, slik at barna får forståelse for det som skjer og at de lærer seg begreper. Vi stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Vi oppfordrer også tospråklige barn til å snakke morsmålet sitt hjemme.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Barna skal kunne bli forstått og uttrykke seg, både verbalt og nonverbalt.
 •  Ha bøker tilgjengelig, lese for barna, synge, fortelle eventyr, bruke konkreter, sette ord på og benevne det som skjer.
 • Bildebruk som støtte.
 • Tegn til tale for å tydeliggjøre talespråket for å styrke samspill og språkutvikling.
 • Fokus på følelser, og sette ord på følelser.
 • Aldersinndelte grupper
 • Språkgrupper

I Dampsentralen barnehage bruker vi de syv fagområdene når vi planlegger og gjennomfører aktiviteter. Personalet bruker sin fagkompetanse og kunnskap for å ivareta fagområdene både i lek og voksenstyrte aktiviteter. Gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor alle fagområdene.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet reflekterer rundt fagområdenes tilstedeværelse i alle hendelser i barnehagehverdagen.
 • Personalet utformer pedagogiske opplegg rundt fagområdene, som gir barna gode opplevelser, utfordringer, glede og læring.
 • Personalet følger opp barnas initiativ i samtaler og i lek, slik at de kan hjelpe barna med å reflektere rundt et tema og å videreutvikle leken deres.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Dampsentralen barnehage er delt inn i aldersinndelte baser:

 • Gul base: 0-2 år
 • Rød base: 1-3 år
 • Blå base: 3-4 år
 • Grønn base: 4-6 år

Denne inndelingen ivaretar behovet for at barnehagens innhold, leke- aktivitets- og læringsmuligheter blir lagt til rette for. De ulike basene planlegger og gjennomfører aktiviteter ut i fra alderen på barna, slik at opplevelsene i barnehagehverdagen er tilpasset hvert enkelt barns erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi skaper forutsigbare dager tilpasset barnets alder, utvikling og nivå.
 • Personalet evaluerer og reflekterer kontinuerlig over pedagogisk praksis og justerer eller tilfører ved behov.
 • Hver base planlegger og gjennomfører aktiviteter tilpasset sin aldersgruppe.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I Dampsentralen barnehage bruker vi digitale verktøy for å forenkle, forsterke og forbedre allerede eksisterende praksis. Digitale verktøy skal være et supplement til de pedagogiske aktivitetene, og skal ikke overstyre vår praksis. Samtidig må vi introdusere barna for forskjellige måter å bruke digitale verktøy på. Mange barn kan allerede mye og de lærer fort. Vi i barnehagen skal hjelpe barna med å utvikle digital dømmekraft i møte med ulike verktøy.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Bruke varierte digitale verktøy i hverdagen, herunder iPad, telefon, FunTable, projektor, høyttaler osv.
 • Polylino som er et digitalt bibliotek til arbeid med språkutvikling og barnelitteratur.
 • Bruke digitale verktøy for å skape felles opplevelser og felles forståelse, for eksempel eventyr, fortellinger og musikk. Bruk av digitale verktøy vurderes opp mot hensiktsmessighet i forhold til barnas alder og utvikling.
 • Bruke digitale verktøy for å utforske, lære og søke opp ting.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

I Dampsentralen barnehage jobber vi for å trygge både barn og foreldre i oppstarten. God kommunikasjon og informasjon er viktig denne perioden. Vi tilpasser hverdagen vår slik at barnet får tid til å bli kjent med rutinene våres, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna på basen. Alle ansatte har ekstra fokus på å bli godt kjent med barnet og å hjelpe barnet med å skape grunnlag for å oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:  

 • Besøksdag for nye barn i juni.
 • Personalet har oppstartssamtale med en eller begge foreldrene, der vi utveksler informasjon slik at overgangen til å begynne i barnehagen skal bli lettere for barnet.
 • Vi øker gradvis tiden barnet er i barnehagen i begynnelsen, og anbefaler kortere dager hvis foreldrene har mulighet til det. Tilvenningen er ikke over før barnet er trygt og det er veldig individuelt. Tett samarbeid i denne perioden skaper en god start for små og store.

Dampsentralen barnehage er en basebasert barnehage med delvis åpen løsning, noe som gjør at vi ofte samarbeider på tvers av basene. Dette gjør det lettere for barna å skape relasjoner og trygghet hos andre voksne enn de på sin egen base. Vi ivaretar hvert enkelt barn og deres behov i en overgangsperiode til ny base og vi gjør det under trygge rammer.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:  

 • Alle barn har kjennskap til alle ansatte gjennom samarbeid og fellessamlinger.
 • Vi lar barna besøke basen de skal begynne på sammen med en kjent voksen. Her er de for eksempel med på lunsj og/eller fruktmåltid en periode før overgangen skjer.
 • Vi informerer foreldrene i god tid før overflytting til ny base skjer.

Førskolebarna har egen Førskoleklubb der personalet legger opp til aktiviteter som gir barna godt sosialt og personlig grunnlag for å begynne på skolen. Vi vektlegger tid til lek, vennskap og barna skal bli kjent med ulike temaer på en leken og lystbetont måte, slik at de møter skolehverdagen preget av nysgjerrighet, glede og tillitt.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:  

 • Overgangsskjemaer fylles ut sammen med foreldrene, og oversendes skolen. Disse skjemaene sikrer at nødvendig informasjon om barnet kommer til skolen, slik at overgangen skal bli enklere for barnet.
 • Vi besøker skolene våren før skolestart.
 • Samtaler og møter med skolene ved behov.
 • Øke lærelysten gjennom lek og aktiviteter som planlegges i Førskoleklubben. Vi bruker Trampoline boka som legger vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse.
 • Personalet gir barna "verktøy" for å møte skolehverdagen på en best mulig måte. Særlig fokus er selvstendighetstrening.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Personalet tilrettelegger for aktiviteter ut i fra barnas forutsetninger og utviklingsnivå.
 • Vi har dialog og erfaringsdeling innad i barnehagen og med foreldrene.
 • Personalet veileder barna i samspill med andre.
 • Personalet setter inn tiltak tidlig ved forsinket utvikling.
 • Samarbeid med eksterne instanser

For å sikre en helhetlig utvikling for barnet, er det viktig at barnehagen har et tett samarbeid med foreldrene. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best, samtidig som barnehagepersonalet innehar mye kunnskap om barn generelt og i gruppe.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Oppstartssamtaler ved oppstart.
 • Foreldresamtaler tilbys to ganger i året.
 • Foreldremøter.
 • Dialog under levering og henting.
 • Oppfordre foreldrene til å bruke Vigilo, vårt kommunikasjonsverktøy.
 • Oppfordre foreldrene til å bruke FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget).
 • Brukerundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.
 • Respekt og forståelse for ulike kulturer, oppdragerstiler og -måter.

Samarbeid med lokalmiljøet

Barna får oppleve tilhørighet til et mangfoldig kultursamfunn i nærmiljøet ved å besøke og samarbeide med institusjoner, steder og kulturelle aktører i nærmiljøet. Dampsentralen barnehage sitt samarbeid og kontakt med lokalmiljøet består vanligvis av:

 • Besøk på Brannstasjonen for førskolebarna.
 • Lesestund på Biblioteket.
 • 17.mai-tog med de nærliggende barnehagene.
 • Ulike invitasjoner barnehagen får fra lokale teater og andre aktører.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen, Familieteam og Habiliteringssenteret til Vestre Viken, som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi har samarbeid med lokale barneskoler før barna begynner på skolen (se overganger).
 • Vi samarbeider også med USN i et kompetanseutviklingsarbeid, "Barnehagebasert kompetanseutvikling", der målet er å styrke de ansattes kompetanse med utgangspunkt i barnehagens eget behov.
 • Vi får også ulike forespørsler om praksisplasser. Vi vurderer alltid om vi har kapasitet til dette og om det er til barnas beste: Lærlinger i barne -og ungdomsarbeider faget (BUA), elever fra Børresen ungdomsskole, videregående skoler, voksne som deltar på norskopplæring eller andre som trenger praksisplass.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Vi bruker planleggingsdager, personalmøter, basemøter og ped.ledermøter på å planlegge arbeidet vi gjør.
 • Pedagogiske ledere har ansvar for de pedagogiske planene, mens avdelingsleder (styrer) har det overordnede ansvaret. Disse er månedsbrev, halvårsplan og årplan.
 • Hele personalet deltar i planlegging.
 • Hver base har faste dager for faste aktiviteter. Aktivitetene bestemmes ut ifra årshjul, temaer, barnas alder, interesser og ønsker. Noe innhold er voksenstyrt, mens andre er mer basert på barnas ønsker og barns rett til medvirkning.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Fortløpende evaluering av pedagogisk opplegg i møter og på planleggingsdager.
 • Hele personalet deltar i vurderingsarbeidet.
 • Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og utviklingssamtaler.
 • Foreldresamtaler/utviklingssamtaler med foreldre
 • Foreldremøter
 • Avdelingsleder (styrer) har et overordnet ansvar for å samordne et helhetlig vurderingsarbeid. De pedagogiske lederne har ansvar for å lede arbeidet med basens beskrivelser, analyseringer og fortolkninger ut ifra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • I månedsbrev fra basene skriver vi en kort refleksjon over måneden som har vært.
 • Halvårsplan og årsplan.
 • Dokumentasjon ved bilder som henger rundt på basene.
 • Vi legger også ut bilder på barnehagens Facebook side og Instagram.(hensyn i forhold til personvern)
 • Vi kartlegger alle barn ved overgang til stor base og ved overgang til Grønn base (siste året i barnehagen). Ellers kartlegger vi i tillegg ved behov. Kartleggingsverktøyene vi bruker er: Alle med, og TRAS-tidlig registrering av språkutvikling.
 • Vi dokumenterer barnehagehverdagen til enkeltbarn i bilder. Denne følger barnet gjennom hele barnehageløpet, og blir barnets eie når det slutter hos oss i barnehagen. På grunn av personvern må vi ha samtykke fra foresatte dersom bilder kan deles med andre foreldre.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Rammeplan for barnehager

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner