Årsplan Fjellheim barnehage

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Våre satsninger

Lek

 • Hva slags leke ferdigheter har barnet.
 • Hva og hvem leker barnet med.
 • Vi skal utvikle, motivere, inspirere og anerkjenne barnas lek.
 • Vi skal være en støttende stilas for barna og gi dem mestringsfølelse i leken.
 • Leken skal være basert på samhold og inkludering, men også gi barnet rom for ro og egentid.

Klare sjøl

Vi skal veilede barnet til å mestre hverdagsaktiviteter og oppmurte det til selvstendighet til av – og påkledning, helle i koppen, spise selv, smøre på, håndvask, dobesøk osv. Vi følger barnet til vognen istedenfor å bære barnet.

Språk

 • bygge og utvikle godt språkmiljø i barnehagen
 • oppmuntre barn til å bruke språket
 • bruke det nonverbale språket
 • bruke rim, regler, eventyr, sang osv.
 • språkstimulerende rom
 • motiverende voksne

Fysisk utfoldelse

Barnehagen skal være en arena for fysisk aktivitet og fremme barns bevegelses glede og motorisk utvikling.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barns medvirkning må forstås som en holdning til barn som likeverdige deltakere i barnehagens pedagogiske arbeid, hvor barna blir møtt med gjensidig respekt og alvor. Barnehagens syn på barn er sterkt forankret i FNs barnekonvensjon. Den presiserer og synliggjør barnas posisjon i samfunnet, og løfter frem barns rett til deltagelse og beskyttelse.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi legger til rette for at barna får uttrykke seg i sin egen hverdag, og er aktive deltakere i egen lek. I leken får barna muligheten til å innta ulike posisjoner/roller og får erfaringer med ulike perspektiver. Barna får muligheten til å bruke sin ytringsfrihet i leken.
 • Barna i barnehagen er med på å medvirke i hverdagen sin, vi utarbeider våre planer som skisser som er fleksible og retter seg etter barnas ønsker, tanker, refleksjoner og innspill.
 • Vi deler barna i mindre grupper, slik at det blir lettere å observere, se og høre barnas ønsker, både verbalt og nonverbalt.

For å oppnå en god kvalitet i barnehagen kreves det at ansatte er våkne, reflekterte, kompetente og omsorgsorienterte. Å være sensitiv er en viktig forutsetning for at gode relasjoner skal oppstå mellom voksne og barn. Vi er opptatte med å vise følsomhet i samspill med barna og opptatt av å fange deres uttrykksformer i barnehagehverdagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Lytte til barna, og vise interesse og se hva barnets blikk er rettet mot
 • Gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre
 • Være til stede for barna og være gode rollemodeller overfor barna
 •  Alle skal bli mottatt på en varm og god måte når det kommer i barnehagen
 • Alle følelser, både positive og negative skal bli møtt med forståelse
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Det kan være vanskelig å gi en entydig forklaring på hva lek er, med tanke på at det finnes så mange ulike tilnærminger og teorier. Men vi kan være enige om at leken er noe som er indre motivert. Lek er også en læringsarena der sosiale ferdigheter kommer til syne som for eksempel normer og regler. I Fjellheim barnehage er leken den viktigste aktiviteten for barna. Et av målene våre er å inspirere barna til lek, vi fokuserer oss på hvordan rommet er i barnehagen, og ønsker at barna skal ha et stimulerende lekemiljø. Gjennom leken undrer og reflekterer barna og dette gir grunnlag for læring. Vår væremåte har mye å si for hvordan barna tilegner seg læring, vi er opptatt å være til stede for barna og følge deres undring og spørsmål.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Tilstedeværende voksne som forstår, ser og tilrettelegger et lekemiljø som inspirerer og gleder barna etter deres alder, modenhet og interesser
 • Personalet er med i de forskjellige lekegruppene, for å motivere og hjelpe barna til å videreutvikle leken.
 • Stort fokus på både tilrettelagte aktiviteter og frilek
 • Barnas interesser er viktig for videre planlegging og tilrettelegging
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske felleskap. Fjellheim barnehage legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (RP17). I Fjellheim viser vi også forståelse og respekt for den «bagasjen» barnet har med seg.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Veilede barna til å skape og opprettholde vennskap
 • Alle skal oppleve positivt samspill med andre barn og voksne
 • Barnehagen skal legge til rette for undring og filosofiske samtaler med barna
 • Markere kulturelle dager som for eksempel 17. mai, Pride, FN-dagen og samisk nasjonaldag.
 • Markere religiøse høytider
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Alle barn skal få god språkstimulerende gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (RP17). Godt språk er grunnlag for mye av det som skjer i barnehagen. Vi i Fjellheim barnehage er språkbevisste og vi snakker forskjellige språk, noe som gir trygghet til både foreldrene og barna. Vi fokuserer både på det verbale og non-verbale språket. Vi er opptatt av at barna har en god dialog og kommuniserer med hverandre ved å lytte og snakke på en respektabel måte. I tillegg er teater og dramatisering viktige deler av vårt språkarbeid i barnehagen. Barna er ikke bare tilskuere, men deltar i dramatiseringen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barna skal få erfaring med kjente barnesanger og eventyr
 • Barna skal få delta i samling og sangleker
 • Vi stimulerer barnas verbale og non-verbale kommunikasjon.
 • Følge og dokumentere barnas språklige utvikling, og støtte der det er behov
 • Vi bruker bevegelsessanger der kroppsbevegelser hjelper barna med å forstå sangens innhold
 • Vi bruker både morsmålet til barna, og det norske språket og gjentar de hverdagslige setningene, slik at barna forstår hva vi sier, samtidig som de eksponeres for norsk
 • Vi byr på oss selv, slik at barna blir inspirert og motivert for å bruke språket i for eksempel leken. Samtidig bruker vi konkreter for at barna skal forstå innholdet i eventyrene vi forteller

Gjennom arbeidet med fagområdene skal vi som barnehage sikre at lek og barns rett til medvirkning ivaretas, og at fagområdene oppleves som en naturlig del av barnas hverdag. Som skrevet tidligere har leken en sentral plass i barnehagen. Vi knytter fagområdene tett opp til leken, og bruker den i fellesskap og hver for seg. Vi bruker fagområdene kontinuerlig i barnehagehverdagen og når vi planlegger aktiviteter for barna. Vi er opptatt av å bruke vår kunnskap og kompetanse for å ivareta fagområdene både i lek og voksenstyrte aktiviteter. Vi ønsker at barna gjennom aktivitetene utvikler undring, utforskning, kunnskap og ferdigheter
innenfor alle fagområdene.

Kommunikasjon, språk, tekst

 • lytte og bli lyttet til
 • uttrykke følelser, ønsker og behov
 • bygge relasjoner
 • delta i lek
 • løse konflikter

Kropp, bevegelse, mat og helse

 • mestring gjennom fysisk aktivitet
 • kunnskap om kroppen
 • positivt forhold til egen kropp
 • sunne matvaner
 • lystbetont å delta i fysisk aktivitet

Kunst, kultur, kreativitet

 • billedkunst, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design
 • gjenspeile mangfoldet i samfunnet

Natur, miljø, teknologi

 • mangfold av naturopplevelser
 • kjærlighet til naturen
 • lek og læring i naturen
 • utforske og eksperimentere
 • dyr og dyreliv
 • innblikk i hverdagsteknologi

Etikk, religion, filosofi

 • utvikle gode holdninger til seg selv og andre
 • respekt for ulikhet
 • alle mennesker har lik verdi
 • samfunnets normer og regler
 • bygge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft

Nærmiljø, samfunn

 • bli kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden
 • begynnende kjennskap til mennesker rettigheter (Barnas FN konvensjonen)
 • medvirkning
 • å ferdes trygt i nærmiljøet (trafikk)
 • samisk kultur

Antall, rom, form

 • utforske og leke m tall og former
 • synliggjøre sammenhenger
 • oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur
 • undring/nysgjerrig
 • problemløsning

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi skal synliggjøre arbeidet med fagområdene i barnehagens daglige arbeid og avdelingens planer
 • Det pedagogiske arbeidet skal inneholde fagområdene
 • Personalet skal bli kjent med fagområdene, slik at de kan bruke dem på en god måte. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert, det er viktig å tenke, og planlegge tverrfaglig
 • Personalet har utarbeidet en progresjonsskisse for kartlegging og strategisk arbeid ut ifra barnas aldersadekvate utvikling, målet er å bruke progresjonsskissen som et arbeidsverktøy
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser (R17).

Vi ønsker at barna skal oppleve mestring og fremgang. Det er viktig for oss å være et støttende stilas. Samtidig er det viktig at vi ansatte besitter kunnskap og kompetanse når det gjelder dokumentasjon og observasjon av barna, samt barns utvikling. Vi er også opptatt av å gi barna varierte opplevelser, slik at de får allsidig utvikling.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplan

 • Vi kartlegger og observerer barna gjennom året
 • Bruk av utviklingsstøttene kommunikasjon gjennom barnehagehverdagen
 • Dagsrytme, med mulighet for fleksibilitet
 • Vi tar utgangspunkt i barnas forutsetninger og behov
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (RP17).

I Fjellheim barnehage bruker vi forskjellige digitale verktøy i arbeidet med barna. Vi har digitale skjerm på veggen som har touch-system, barna får muligheten til å bruke skjermen og slik undrer barna seg og blir nysgjerrige. Vi setter også opp forskjellige bilder av barna i deres hverdag i barnehagen. Barna utrykker glede via å le og smile og snakke om å se seg selv på skjermen. Vi har voksne til stede som observerer og tar imot barnas tilbakemeldinger når vi legger ut bilder fra hverdagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barnehagens ansatte skal ha god kjennskap til bruk av digitale verktøy med barn
 • All bruk av digitalt verktøy skal oppleves meningsfylt, og behandles på en ordentlig måte
 • Vi samarbeider med foreldrene om hvilke digitale verktøy vi skal bruke og hvordan vi skal bruke dem
 • Vi forteller foreldrene også om retningslinjer for bruk av digitale verktøy og personvern, når det gjelder sammenkomster som sommerfest, påskefrokost osv
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen (RP 17).

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (RP17).

Når Fjellheim Velkomstbarnehage tar imot nyankomne flyktningbarn, er det nødvendig at vi som barnehage tar vare på familiene. Trygghet, omsorg og tillit er viktige faktorer i vår samarbeid med familiene vi møter. Har vi tilliten til foreldrene ender vi opp med å snakke med dem og ikke til dem. Mange barn begynner hos oss når barnehageåret starter i august, men vi har også kontinuerlige inntak gjennom hele året. Det er viktig at vi setter av god til tilvenningsperioden og trygger både barna og foreldrene.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Sikre god dialog med foresatte og/eller flyktningtjenesten slik at foresatte er godt informert om hvordan denne prosessen er.
 • Vi bruker tolketjenesten i alle samtalene med foreldrene, slik at vi kan forstå hverandre på best mulig måte.
 • Alle barn får en tilpasset oppstart etter eget behov.
 • Vi har fokus på relasjonsbygging med voksne og barn på avdelingen.

Overganger fra barnehage til skole

Vi ønsker at barna er best mulig rustet til skolestart og livet generelt. Dette starter allerede i barnehagen. Når personalet legger til rette for læring gjennom lek og andre aktiviteter med progresjon, barns medvirkning og et solid arbeid med kompetanse rundt sosial kompetanse, dannes en god grobunn for videre læring. Vi er opptatt at barna tilegner seg norsk språk og tilegner seg språklig bevissthet. Vi er også opptatt av å få til et godt samarbeid med skolen.

 • Vi prøver å ordne en besøksdag, der barna kan besøke skolen.
 • Vi har samtaler med PPT og skolen, der vi vet at barnet har fått eller vil ha behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging
 • Pedagogisk leder har samtale med læreren eller avdelingslederen før barnet begynner på skolen.

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud (RP17).

En del av jobben vår er å se at barna har en «normal» utvikling, dette ser vi blant annet i samspill med jevnaldrende og kartleggingsskjemaer vi får av staten for eksempel Tras og Alle med skjema. Hvis vi opplever avvik hos barnet er det vår jobb å søke råd og støtte i andre statlige instanser som for eksempel PPT, helsestasjon osv. Dette gjør vi med samtykke fra foreldrene. Vi er opptatt av å skape tillit mellom oss og foreldre, og at vi har et godt samarbeid hvor barnet hele tiden står i sentrum. Hvis barnet får et vedtak, utarbeider vi en pedagogisk plan som skal være til beste for barnet. Arbeidet blir beskrevet i individuell opplæringsplan (IOP).

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Samarbeid med foresatte
 • Personalets kunnskap og samarbeid
 • Nærhet og kjennskap til barna
 • Fleksibilitet og åpenhet i planlegging, innhold og bruk av fysisk miljø
 • Tolketjenesten og språklig ressurs i samtalene med foreldrene

Barnehage- hjem

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.

Foreldresamarbeidet skal skje på individnivået, med foreldrene til hvert enkelt barn, og gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget (RP17).

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (jmf. Barnehageloven §1)

Foreldrene skal oppleve at barnehagen er et sted der deres barns egenart blir ivaretatt. At vi ser barnet og dens familie. For å få til et godt samarbeid må grunnmuren bygges med tillit, gjensidig respekt og annerkjennelse. Det er viktig at vi i barnehagen forstår familiene vi møter og lærer oss deres samfunn og kulturelle aspekter. Barnehagen ønsker å skape forståelse for at vi har forskjellige livsverdener og ha respekt for det. Samtidig er det også viktig for barnehagen at foreldrene forstår hva barnehage hverdagen og hva barnehagen står for.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid med foreldrene:

 • Vi bruker den ressursen vi har i barnehagen eller tolketjenesten i samtalene med foreldrene
 • Vi er opptatt av å møte og være tilgjengelige i henting- og leveringssituasjonene
 • Deler bilder med foreldrene
 • Faste fester som vi har sammen med barna og foreldrene
 • Facebooksiden vår til å legge ut bilder av aktiviteter som vi gjør med barna
 • Foreldremøter
 • Avtalte foreldresamtaler
 • Bruk av foreldreplattformen Vigilo
 • Tett kontakt mellom styrer og leder av foreldrerådet

Samarbeid med lokalmiljøet

Barna som går i Fjellheim barnehagen, bor i ulike bydeler av Drammen kommune. Foreldrene går på Fjellheim voksenopplæring. Fjellheim barnehage holder til ved Fjellheim voksenopplæring og flyktningtjenesten som barnehagen har tett samarbeid med. Vi har også et godt samarbeid med Migra helsestasjon. Vi tar også bussen til Drammen sentrum.

Samarbeid med fagmiljøer og forebyggende tjenester

Det er viktig å arbeide for barna og deres familiers beste i samarbeid med ulike instanser. Vi samarbeider, med foresattes samtykke, om enkeltbarn og i noen tilfeller på generelt grunnlag med:

 • Familiehjelpen
 • Migra helsestasjon
 • Sykehus
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), habiliteringstjenesten, Statped
 • Fastlege
 • Flyktningtjenesten

Vold

Drammen kommune har nulltoleranse for vold. Det betyr at ansatte skal gjøre sitt for å forhindre at barn utsettes for vold eller blir vitne til vold. Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering. De ansatte har sitt daglige arbeid plikt til å prioritere arbeid med saker knyttet til mistanke om vold, især vold mot barn.

Dersom barnehagen mistenker eller avdekker vold eller andre krenkelser mot barn, plikter vi å melde fra til barneverntjenesten.

Barnehagen skal vær en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen (R17).

Slik jobber vi med planlegging:

 • Gjennom avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager
 • Gjennom møter for lederteamet i barnehagen
 • Gjennom personalets plantid
 • Gjennom møter for styrerne i alle kommunale barnehager
 • Gjennom HMS/medbestemmelsesmøter
 • Gjennom samarbeid med SU
 • Gjennom instansene og nærmiljøet som barnehagen samarbeider med

Slik jobber vi med vurdering:

 • Gjennom ulike møtearenaer i barnehagen
 • Gjennom evalueringer av avdelingens periodeplaner
 • Gjennom foreldresamtaler
 • Gjennom utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler
 • Gjennom foreldreundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
 • Gjennom tiltak av diverse tilsyn

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Vi dokumenterer gjennom å lage planer som vi ser på som skisser
 • Vi dokumenterer gjennom sosial media – Facebooksiden til barnehagen
 • Vi dokumenterer gjennom utstillinger, bilder på veggen av det pedagogiske arbeidet som vi gjør sammen med barna

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner