Årsplan Gulskogen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 22.08.23

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

REKOMP- i samarbeid med USN

Regional ordning er regjeringen sin satsning på kompetanseutvikling i barnehager. ReKomp skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Rekomp er et av flere verktøy som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

 • Samskapingsverksted, en arbeidsform der det veksles mellom fagprat (faglig formidling) i plenum og drøftinger(verksteder) rundt bordene.

Inkluderende barnehage - og skolemiljø:

Stortinget vedtok egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø gjeldende fra 1. januar 2021. Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert.

Vi har gjennom flere år jobbet med å utvikle personalets kompetanse innenfor områdene sosial kompetanse og språk, som er grunnleggende for å delta i det sosiale fellesskapet. Dette blir også et satsningsområde videre, ved at vi deltar i Rekomp. Vi skal bruke vår deltagelse til å sikre at vi jobber systematisk med forebyggende arbeid i forhold til inkludering, og undersøke og bli mer bevisst på vår egen praksis.

Fysisk aktivitet:

Et annet viktig satsningsområde for barnehagen er barns fysisk motoriske utvikling og da forholder vi oss til Helsedirektoratets anbefalinger for å oppnå positive helseeffekter av fysisk aktivitet. Å være i aktivitet har umiddelbare positive effekter på hjernen, som blant annet medfører økt oppmerksomhet, positiv effekt på følelsesregulering og bedret minne. Det er vist at fysisk aktivitet har positive virkninger på den mentale helsen. Grunnlaget for å opprettholde fysisk aktivitet i hele livsløpet legges i barneårene.

Helsedirektoratets anbefalinger for barnehagebarn:

 • Allsidig fysisk aktivitet i minst 180 minutter fordelt utover dagen.
 • Varierte aktiviteter av ulik selvstyrt intensitet.
 • For barn over 3 år bør minst 60 minutter av aktiviteten ha moderat til høy intensitet.
 • Desto mer bevegelse barnet får, jo bedre.
 • Film om barns motoriske utvikling

Våre utviklingsmål 

 • Personalet kjenner til endring i barnehageloven fra 01.01.21 om barns rett til et trygt omsorgs og læringsmiljø.
 • Personalet reflekterer rundt egen praksis og setter seg utviklingsmål.
 • Personalet kjenner Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser Rev. 08.05. 2019 i Drammen kommune.
 • Være observante ansatte som griper inn og iverksetter handlingsplaner og rutiner for mobbing og andre krenkelser, dersom slike situasjoner skulle oppstå
 • Personalet har kunnskap om barn fysisk motoriske utvikling og skal:
  • Vite at strukturerte aktiviteter gir et høyere bruttomotorisk utbytte og derfor være aktive igangsettere av aktiviteter
  • Vite at strukturerte aktiviteter gir mulighet for inkludering
  • Personalet tar ansvar slik at fysisk aktivitet og motorisk utvikling ikke er tilfeldig ut ifra hvem av personalet som er på jobb eller det enkelte barns evne til å aktivisere seg selv.
  • Personalet vet at fysisk aktivitet skal være en del av didaktisk planlegging
 • Aktivitetsbank

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Medvirkning handler i stor grad om en pedagogisk praksis der vi sikrer at alle blir hørt og opplever at de er en del av et felleskap. Medvirkning bygger på likeverd og respekt, og gir barn erfaringer som ruster dem til samarbeid og ivaretakelse av egne behov.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Bruke USK – Utviklings støttende kommunikasjon.
 • Legge til rette for lek og aktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser, undringer, opplevelser og uttrykk.
 • Personalet er til stede og engasjerte for å fange opp barnas interesser og behov

Omsorg skal dekke alle områder i hverdagen. Barna opplever å møte trygge ansatte som ser og bekrefter deres ulike behov. Alle barn blir møtt med respekt og nærhet, og skal oppleve trygghet og mestring. De skal møte engasjerte ansatte med en åpen og varm tilnærming som viser interesse for hvert enkelt barn. Gjennom å oppleve gode rollemodeller vil barna utvikle omsorgsfulle relasjoner til andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Bidra til en trygg hverdag i barnehagen ved å anerkjenne barnet og skape gode relasjoner.
 • Være autoritative voksne som er lyttende, varme og engasjerte.
 • Veilede barna og gi de verktøy til å takle utfordringer.
 • Handlingsplan mot mobbing brukes ved behov.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken har en sentral plass i barnehagen, og er en naturlig del av barnas hverdag. Leken er en arena der barnet prøver ut, gjør nye erfaringer, fantaserer og utforsker. Barn leker ikke for å lære, men lærer likevel mye gjennom leken. Gjennom lek lærer barna på egne premisser og utvikler ferdigheter i egenledelse som planlegging, igangsetting, vente på tur, konsentrasjon og utholdenhet. Leken stimulerer ulike sider av barnets utvikling, både språklig, sosialt og motorisk.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet tar utgangspunkt i det barna er opptatt av, setter ord på det og utvider opplevelsen i leken.
 • Personalet inspirerer til ulike typer lek ved å organisere rom, tid og lekemateriale.
 • Personalet jobber aktivt med å fremme et inkluderende lekemiljø der alle barn kan delta i lek, og erfare trivsel og glede.
 • Personalet organiserer barna i mindre grupper.
 • Personalet opptrer som observerende, lyttende og støttende til barns læring i og gjennom lek.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Vennskap og inkludering handler om at barn kjenner på tilhørighet til barnegruppa og opplever å ha noen å leke med. I arbeidet med danning, vennskap og fellesskap tar vi tak i felles verdier og normer samtidig som retten til å være ulike ivaretas. Vi respekterer hverandre på tvers av ulikheter, kultur og religion.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Legge til rette for meningsfulle opplevelser i fellesskap som fremmer samhold og solidaritet.
 • Ha fokus på felles verdier og normer som styrker fellesskapsfølelsen /felleskapet.
 • Støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse. 
 • Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforskning og læring. Alle barn, uansett forutsetninger, blir inkludert i fellesskapet i Gulskogen barnehage.
 • Gi barna muligheter til å utforske verden i ulike situasjoner.  
 • Støtte barna i å se ulike perspektiver og ta hensyn til andre parallelt med å anerkjenne og styrke barna for den de er.
 • Gjennom markeringer av høytider fra ulike kulturer lærer vi barna å respektere andre mennesker, kulturer og religioner.

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger (RP17). I Gulskogen barnehage har vi et mangfold av tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn representer på avdelingene. Gjennom ulike arbeidsformer vil disse tradisjonene bli synliggjort og barna vil utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdier av likheter og ulikheter i et fellesskap. Ved markering av ulike tradisjoner i fellesskap i barnehagen vil vi ikke tilby alternativt opplegg. De ulike markeringene står oppført i årsplanen og månedsplaner slik at foreldre får mulighet til å organisere dersom de ikke vil at barnet skal delta. Merkedager ut over de norske tradisjonene markeres på avdelingene ut fra religioner og livssyn som er representert blant barna. Det er viktig at foreldre informerer personalet på avdelingene om hva dere ønsker at vi skal markere.

Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Vi gir barn grunnleggende språkferdigheter og språkkunnskap. Språkferdigheter og kommunikasjonsferdigheter er nødvendig for å utvikle sosial kompetanse og vennskap. Språk gjør at vi kan gjøre oss forstått og forstå den verden vi lever i. Barnehagen har en variert tilnærming til språk og kommunikasjon for å møte ulike kulturer og ulik språkerfaring.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen.

 • Se mangfold som en ressurs og støtter flerspråklige barn i å bruke morsmålet. 
 • Fange opp barnas interesser, og bidra med utvidende samtaler for videreutvikling av språket.
 • Bruke Utviklingsstøttende kommunikasjon.
 • Sette ord på og visualisere med bilder, symboler og konkreter som støtte til tale. Barnehagen bruker ASK (Alternativ supplerende kommunikasjon).
 • Anerkjenne og samtale rundt barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk, og støtte deres språkutvikling i lek, aktivitet og hverdagsaktiviteter.
 • Legge til rette for at alle involveres i samspill og samtaler.
 • Bruke dialogisk lesing og leselogg for å sikre at alle barn deltar i leseaktiviteter.
 • Kartlegge barnas språklige ståsted, og gjennomføre språkgrupper ved behov.

Vi arbeider helhetlig med fagområdene ved at vi har hovedtemaer gjennom året, som vi arbeider med på ulike måte. Vi legger vekt på å bruke arbeidsmåter tilpasset enkeltbarn og barnegruppen. Barnas egne opplevelser og erfaringer, lek og hverdagsaktiviteter er grunnleggende. Når vi for eksempel har tema våren, jobber vi med ord og begreper knyttet til våren. Vi legger opp til turer og opplevelser ute som bidrar til allsidige bevegelseserfaringer ute, vi tegner, maler og lager fotostoryer fra opplevelser og turer. Vi utforsker og opplever naturens mangfold og blir kjent i nærmiljøet. På en tur ut av barnehagen kan vi nå mål innenfor alle fagområdene i rammeplanen. 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Progresjonsplan for innholdet i barnehagen som er et arbeidsdokument for de ansatte.
 • Bruk av ulike arbeidsmetoder, materiale og utstyr.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Vi har fokus på å følge opp og utvide det barna er opptatt av. Vi ønsker å bidra til at barna får mestringsopplevelser, og samtidig har noe å strekke seg etter. Vi etterstreber at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Kartlegge barnas ståsted for å legge til rette for mestring og utvikling.
 • Være bevisst valg av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr i arbeidet med barna for å sikre progresjon.
 • Introdusere nye perspektiv, og tilrettelegger for nye opplevelser og erfaringer.
 • Legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I Gulskogen barnehage er vi bevisst på at bruk av skjerm og andre stillesittende aktiviteter bør begrenses og balanseres med fysisk aktivitet.

Digitale verktøy er en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Personalet skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale verktøy.

Nytt fra helsedirektoratet er klarere råd om skjerm:

 • Barn under to år anbefales å ikke bruke skjerm.
 • Frem til barna er fem år er maksimum en time anbefalt i døgnet.

Vi bruker digitale verktøy i læringsøyemed.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet legger til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv er aktive produsenter gjennom ulike digitale uttrykksformer.
 • Personalet skal sammen med barna utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy.
 • Personalet skal være i dialog med foresatte om barns bruk av skjerm.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Vi anerkjenner at barn kommer til barnehagen med ulike behov for trygghet og omsorg. Vi er bevisste på å tilpasse tilvenningen ut fra barnet og foreldrenes behov. Det gjør vi ved å tilpasse rutiner, gi tid og rom for å bli kjent og trygg i ny tilværelse. Personalet anerkjenner barnets følelser, og vet at noen barn trenger lengre tid på å bli trygge enn andre.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:  

 • Før oppstart i barnehagen blir barn og foreldre invitert til en besøksdag hvor vi informerer om barnehagens hverdag og oppstartsrutiner. I dialog med foreldrene legger vi en plan for hvordan tilvenningen kan foregå.
 • Barnet får en primærkontakt som vil følge det opp den første tiden i barnehagen. Barnet får tett oppfølging slik at det opplever trygghet til å leke, utforske og lære.
 • Foreldre får tilbud om oppstartsamtale i forbindelse med oppstarten i barnehagen.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:  

 • Barnehagen har besøksdager med ulike aktiviteter i forkant av overgangen.
 • Personalet kartlegger barnegruppene slik at barna får med seg noen av vennene sine over på ny avdeling.
 • Personalet tar ansvar for å opprette relasjon til de barna som skal overflyttes til deres avdeling.
 • Personalet har samtaler med foreldre i forkant og etterkant av overgang til ny avdeling.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:  

 • Våren før skolestart henger vi opp bilder av hvilke skoler barna skal overføres til, og har god dialog med barna rundt dette. Vi oppfordrer foresatte til å besøke uteplassen på skolene for å leke og bli kjent.
 • Vi organiserer skolegrupper våren før skolestart. Disse gruppene besøker nærskolene Gulskogen og Rødskog, og har fokus på å bli kjent med skolehverdagen og begreper knyttet til denne. Vi har dialog med nærskolene for å organisere dette.
 • Vi følger rutinen for Drammen kommune med overføringsskjema som fylles ut for det enkelte barn.

Inkludering dreier seg om å gjøre endringer og tilpasninger slik at alle kan delta, få medvirke og føle tilhørighet i fellesskapet.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Barnehagen har fokus på at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenn pedagogiske tilbudet.
 • Pedagogisk tilrettelegging gir barnet muligheter for deltakelse og opplevelse av seg selv som en del av en inkluderende barnehage.
 • Ressursavdelingen Svanen er en av åtte avdelinger i Gulskogen barnehage. Barna på denne avdelingen har sjeldne og komplekse diagnoser, som alle sammen gir store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Vi arbeider for å styrke disse barnas muligheter til et aktivt hverdagsliv, lek, livsutfoldelse og tilhørighet med andre og barnefellesskapet.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Legge til rette for dialog og tett samarbeid med foreldrene i hverdagen; samtaler ved levering og henting, kommunikasjon via Vigilo, e-post, telefon, sms og bilder (det uformelle samarbeidet).
 • Barnets beste er alltid i fokus.
 • Barnehagen tilbyr foreldresamtaler høst og vår, og er lydhøre for ytterligere behov.
 • Gjennomføre foreldremøte.
 • Foreldre har representanter i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og i Samarbeidsutvalget (SU). 
 • Gjennom barnehageåret gjennomfører vi ulike arrangementer der foreldre er invitert til å delta (luciafrokost, sommeravslutning, høstmarked i Rødgata).
 • Vi bruker tolketjenester ved behov.

Samarbeid med lokalmiljøet

Gjennom året samarbeider vi med og benytter oss av ulike aktører i lokalmiljøet, som idrettslag, skole, bibliotek og NAV. En del av dette samarbeidet bidrar til varierte opplevelser og erfaringer for barna, mens noe bidrar til rekruttering til barnehagen og arbeidslivet. Dette er en del av samfunnsansvaret vi har som barnehage.

 • 5 åringene deltar i aktiviteter i motorikkhall i regi av Drammen ballklubb.
 • 5 åringene deltar på skøyteopplæring i regi av Drammen ballklubb.
 • Turer til biblioteket for å låne bøker eller delta på eventyrstunder.
 • Markering av 17 mai, med bl.a. tog i nærmiljøet
 • Vi tar imot elever fra Gulskogen ungdomsskole som har valgfag "innsats for andre".
 • Vi tar imot ansatte i tilrettelagt arbeid, arbeidsutprøving.
 • Vi har tilgang til å bruke gymsal og bibliotek på Rødskog skole.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med ulike med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Vi har inngått partnerskap med Universitetet i Sørøst - Norge (USN) og Universitetet i Oslo (UiO). Gjennom denne avtalen sikrer vi helhet, sammenheng og integrasjon mellom studiet og praksisfeltet. Dette forutsetter tett samarbeid mellom universitetet, studentene og barnehagen. Tett samarbeider mellom barnehage og universitetet gir høy kvalitet i utdanningen. Gjennom praksis tilegner studenter seg kunnskap om hva pedagogisk arbeid innebærer, og det bidrar til studentenes faglige progresjon, og integrasjon mellom teori og praksis. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi til å utvikle vår praksis.

 • Vi mottar studenter i 1.klasse, 3.klasse og fordypnings praksis fra USN.
 • Vi mottar studenter i 2.klasse og 3.klasse fra UiO.

Slik jobber vi med planlegging:

 • 5 planleggingsdager i året.
 • Felles og individuell planleggingstid for pedagogene.
 • Ulike møtearenaer der pedagogisk praksis planlegges og evalueres.
 • Medvirkning fra foreldregruppa i foreldresamtaler, foreldremøter, SU-/FAU-møter og brukerundersøkelsen.
 • Observasjoner i barnegruppa, medvirkning fra barnegruppa.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Refleksjon og diskusjon i møtearenaer for personalet.
 • Faglig diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver sett opp mot barnehagens praksis.
 • Observasjoner i barnegruppa.
 • Foreldremøter og foreldresamtaler.
 • Bearbeide resultater fra brukerundersøkelser.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Bilder.
 • Månedsplan.
 • Pedagogisk rapport.
 • Kartlegging.
 • Foreldresamtaler.
 • Praksisfortellinger.
 • Didaktiske planer for faste aktiviteter for å sikre at rammeplanen følges.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner