Årsplan Jordbrekkskogen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 01.09.2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Vi vektlegger tilstedeværelse og den varme og grensesettende voksenrollen, og utvikler barnas lekemiljø for å skape en trygg ramme for leken. Psykisk helse er resultat av gener og miljø. Genene kan vi gjøre lite med, miljøet kan vi gjøre mye med. De viktigste arenaene for dette er familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, kultur og idrett, ifølge Arne Holte i boken Barn er budbringere (2019). Vår visjon er å skape en god barnehagedag for alle barns beste. Dette handler blant annet om å jobbe med inkludering for å forebygge krenkelser og negative samhandlingsmønstre.

Rammeplanen for barnehager 2017, s. 20. sier dette om lek. «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre».

Våre utviklingsmål

 • Har kunnskap om barns rett til lek (barnekonvensjonen), lekens betydning og lekens egenverdi.
 • Skaper fysiske miljøer der kunnskapen om lek gjenspeiles.
 • Deltar i barns lek på en støttende og utforskende måte.
 • Alle ansatte har kunnskap om hvordan leken kan bidra til inkludering i et forebyggende perspektiv.

Våre utviklingstiltak

 • Organiserer dagen slik at barna kan sette i gang, styre og strukturere leken sin selv.
 • Strukturer rom, leker og materialer slik at det inviterer til lek.
 • I prosjektarbeid gjennom barnehageåret initiert av de voksne legger vi til rette for at barna kan komme med innspill og ideer for å bære prosjektet og leken videre. På den måten sikrer vi barnas rett til medvirkning.
 • Barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I Jordbrekkskogen barnehage ser vi på medvirkning i vid forstand. Vi er opptatt av at alle barn i barnehagen vår skal oppleve innflytelse på egen hverdag ved at vi bruker tid på å bli kjent med det spesielle og personlige,- hvert enkelte barn. Vi lytter, observerer og responderer på barna sine kroppslige og verbale uttrykk, og støtter og hjelper hver enkelt til å få være med å påvirke både i leken og i hverdagen. For oss er det viktig at alle har rett til å uttrykke seg og bli hørt, samtidig som de ikke overlates et ansvar som de ikke er rustet til å ta.

Medvirkning handler om å gjøre noe sammen med noen, og å kjenne på at egen deltakelse bidrar til endring. ( Bae.2006 )

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi jobber aktivt med voksenrollen i møte med barna (autoritativ voksenstil, der vi lytter til og ser barna, følger barna sine individuelle behov, og lager trygge rammer)
 • Tid til lek med tilstedeværende voksne som kan støtte og hjelpe hver enkelt til å bli sett, hørt og få lov til å bidra
 • Vi behandler hvert barn unikt og individuelt. Det er rettferdig å behandle barn ulikt på bakgrunn av deres individuelle behov og forutsetninger.
 • Konflikter er læring. Vi setter positivt ord på det som skjer, og lar barna bidra sammen med oss for å finne løsninger.

Alle barn har rett til å bli møtte på en omsorgsfull måte, hver dag! Omsorg skal gjennomsyre alt vi gjør, hver dag, i alle situasjoner. Det handler om å vise omtanke og å ta vare på hverandre. Omsorg er grunnlaget for barns trivsel og trygghet, og trygghet er grunnleggende nødvendig for at barn skal ha overskudd til lek, læring og danning. Vi ønsker at barna skal ha en opplevelse av tilhørighet, at det er noen som venter på dem om morgenen og som savner dem når de ikke er til stede.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Voksne som er lyttende og tilstedeværende, og som legger til rette for trygge relasjoner
 • Voksne som både ser det enkelte barns behov og gruppas behov
 • Skape forutsigbarhet gjennom gode rutiner og trygge rammer
 • Hjelper barn inn i lek og aktivitet med andre barn og sikre at alle blir inkludert
 • Støtte barns omsorgshandlinger for hverandre, oppmuntre barna til å trøste og hjelpe hverandre, samt gi hverandre positiv oppmerksomhet
 • Legge til rette for gode, felles opplevelser som stimulerer til lek og samspill. Noe å glede seg over sammen!
 • Handlingsplaner og rutiner for håndtering av mobbing og andre krenkelser
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

I vår barnehage skal leken ha en sentral plass, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi skal gi gode vilkår for lek, vennskap, fellesskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Vi bidrar til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. Vi skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
 • Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
 • Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt
 • Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning handler om å utvikle kunnskap, holdninger og verdier i dialog med andre. Det handler om å bli seg selv og om å bli en del av et større fellesskap. Å utvikle god selvfølelse er helt sentralt i dette arbeidet. Barna skal oppleve at de blir tatt på alvor, at deres tanker og følelser blir bekreftet og de skal oppleve mestring. Samtidig er det viktig å vise respekt for andre og akseptere at andre er annerledes enn en selv.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Støtte barn i å uttrykke tanker og følelser
 • Legge til rette for gode samtaler hvor man kan undre seg sammen om livets små og store mysterier
 • Gi barna anledning til å vise hvem de er, og hva de er gode til
 • Veilede og støtte barn til å finne gode løsninger når det oppstår uenighet og konflikt
 • Legge til rette for et miljø hvor mangfold er en naturlig del av hverdagen
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver – det vi gjør har betydning for hele livet. Lek og hverdagsaktiviteter skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Det er gjennom samtaler med andre at barna hører språket, og det er gjennom å bruke språket aktivt at barna lærer språk. Alle barn kan utvikle sitt eget språk med riktig stimulering, uansett bakgrunn og utgangspunkt.

Språk er viktig for å delta i det sosiale fellesskapet, kommunisere med andre, hevde seg selv og sine egne meninger. Språk skaper trygghet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Møte fortellinger, bøker, eventyr og sanger på ulike måter
 • Fokus på å fylle ord og begreper med innhold
 • Inkludere alle, uansett nivå i lek og aktiviteter
 • Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer
 • Være her og nå, barnas læringsarena er overalt, språkstimulering er overalt
 • Personalet gir barna tid og rom til å leke og eksperimentere med ulike materialer og ord, som en del av det daglige språkarbeidet
 • Barnehagen bruker det fysiske miljøet aktivt for å møte hvert barn der det er i sin språkutvikling
 • Gi barna de verktøy de trenger for å kunne kommunisere med andre

Vårt arbeid med fagområdene er en gjennomgående del av hverdagen til barna. Fagområdene kommer til syne i både planlagte aktiviteter, som turer og samlingsstunder, og i hverdagsaktiviteter, som påkledning, måltider og stell. Men først og fremst er de til stede i barnas lek og egenstyrte aktivitet. Alle fagområdene er like viktige, samtidig vil noen fagområder ha ekstra fokus i perioder. Dette kan blant annet være i forbindelse med ulike årstider og markering av høytider.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Gi barna tid og rom for egen utfoldelse og lek
 • Dele barn i mindre grupper for å legge til rette for lek og aktivitet etter barnas ulike forutsetninger
 • Støtte barnas utforskertrang , og følge barnas iboende nysgjerrighet og initiativ
 • Tilstedeværende voksne som ser muligheter for lek, læring og utvikling
 • Voksne som bruker sin kunnskap, kompetanse og sitt engasjement i lek og aktivitet sammen med barna
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Sette oss inn i barnas interesser og deres ulike erfaringer og kunnskapsnivå.
 • Med dette som utgangspunkt legge til rette for at barna kan utvikle seg fra der de er og det de får til
 • La barna kjenne på mestring, ut fra sine forutsetninger, alder og modenhet.
 • Oppfordre og oppmuntre barna til å prøve nye ting både i inne- og uteleken
 • Være bevisst på å variere aktiviteter, lekemateriell og lekemiljøer(turer i nærområdet, nytenkning av lekerom, lek i skogen)
 • Være åpne for ulike typer formingslek både ute og inne ved å variere materiell, verktøy og utstyr. La barna få opplevelsen av å skape noe eget uten for mye hjelp fra de voksne. Personalet er støttende og tilstedeværende
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I Jordbrekkskogen barnehage har vi muligheten til å bruke digitale verktøy som smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner i hverdagen. Dette skal være en del av læringsprosessen og utvikle barnas kreativitet. Digitale verktøy skal ikke få dominere som arbeidsmåter, men være et supplement, og det viktigste av alt, personalet må utøve digital dømmekraft for å bidra til at barn kan forstå og lære hvordan man hensiktsmessig bruker digitale medier.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Være tilstede når digitale verktøy tas i bruk
 • Legge til rette for at barna utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
 • Bruke digitale medier for å innhente informasjon og samtidig være kildekritiske
 • Vise interesse og være nysgjerrige sammen med barna når de tar i bruk digitale verktøy
 • Bruke digitale verktøy i planlegging og dokumentering
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Å være trygg! Foreldrene er barnets trygge base og havn når det starter i barnehagen. Tilvenning og oppstart i barnehagen er en stor overgang i barnets liv. Barnet og foreldre skal oppleve en sammenheng mellom hjem-barnehage, mellom avdelingene i barnehagen og mellom barnehage og skole. Skape trygge og gode relasjoner er helt sentralt, samt god tid til å bli kjent og trygg.

I alle overganger kreves det gode forberedelser med fokus på individuelle forutsetninger, god støtte i overgangen og god mottakelse. For å ivareta det enkelte barn i overgangen hjem til barnehage, er barnehagen åpen for uformelle besøk med foreldre/foresatte i god tid før oppstart og også før sommerferien.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Minst tre dager tilvenning ved oppstart, men her er det store individuelle forskjeller. Noen barn trenger kan trenge kortere dager i begynnelsen.
 • Barnet får en tilknytningsperson i oppstarten.
 • Etter noen dager blir det gjennomført en oppstartsamtale med barnets foreldre med vekt på barnets behov.

Overganger innad i barnehagen

Det å skape gode relasjoner til barnet er de voksnes ansvar, og foreldrene er viktige medvirkere i overgangen til ny avdeling. Vi gir god tid for barnet til å bli kjent og trygg i alle overganger, også innad i barnehagen. Å bygge og bevare barnets vennskapsrelasjoner er en verdi vi vektlegger når barnet skal over til en ny avdeling. Hvert barn møter overgangene på sin egen måte, og trenger sensitive og tilstedeværende voksne som tar i mot barnets signaler og blir nye trygge baser for barnet.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • En voksen fra avdelingen følger barnet over for å skape en trygg ramme i bli- kjent-tiden.
 • Hele personalgruppa er bevisst på å bli kjent med og skape en trygg og positiv relasjon til alle barn og også til foreldre på tvers av avdelinger.
 • Vi tilbyr overgangssamtale til foreldre og sørger for at viktig informasjon blir overført til ny avdeling.
 • Lek på tvers av avdelinger og samarbeid gir grunnlag for vennskap barna i mellom.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (RP17).
 • Barnehagen på uformelt besøk til skolen, ser på uteplassen og besøker et klasserom
 • Barnehagen fyller, i samarbeid med foreldrene,ut et skjema der barnets interesser, styrker og utfordringer beskrives. Skjemaet leveres skolen.
 • Barnehagen får invitasjon til å komme på besøk, se både ute og inne i et klasserom. Skolen gjennomfører en skoledag med foreldre, mai/juni. Noen skoler kommer også på besøk i barnegruppa for å hilse på barna i et trygt miljø.
 • Etter «skoledagen» gjennomfører skole og barnehage et møte der man gjennomgår skjemaet som beskriver barnet. Skolens avdelingsleder og 1. klasselærerne deltar på møte.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Personalet skal bidra til å skape et godt miljø hvor barna opplever å være inkludert i gruppen.
 • Personalet tar ansvar for at alle blir invitert og inkludert inn i lek og aktiviteter.
 • Personalet skal bidra til at barna får erfaringer med likheter og forskjeller, og at det er fint å være sammen på ulike måter.

I barnehagen vår er det viktig med et godt samarbeid med hjemmene. Barnet står i sentrum, men barnehagetilbudet skal også være tilpasset, og oppleves trygt og godt for foreldrene. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» jf. Barnehageloven §1. For oss i praksis vil det på individnivå si at vi sammen legger til rette for en best mulig barnehagehverdag for barna. Foreldre har rett til medvirkning og vi skal ha et tett samarbeid i dette arbeidet. Vi oppfordrer foreldre til å gå i dialog med oss, undre seg sammen med oss og spørre oss dersom det er noe en vil vite mer om. I løpet av barnehageåret gis det tilbud om 2 foreldresamtaler.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) – Alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen, er medlemmer av Foreldrerådet. FAUs medlemmer velges for ett år av gangen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Dersom en har saker en ønsker å fremme kan det tas opp med FAU-leder som har jevnlig kontakt med barnehagens styrer.
 • SU (Samarbeidsutvalget). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som kan brukes ved behov. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra de ansatte og styrer i barnehagen.

Samarbeid med lokalmiljøet

Jordbrekkskogen barnehage ligger med nærhet til mange skoler og institusjoner, og med Konnerudhallen, skiløyper, fotball- og skøytebaner som nærmeste nabo. Barna blir kjent i sitt lokalmiljø gjennom ukentlige turer.

 • Konnerud Idrettslag er en viktig samarbeidspartner. Balansebarn har vært en hovedsatsing for å styrke barnas motorikk, og blir ledet av dyktige idrettspedagoger. Hele vinteren og ved større skiarrangement har barnehagen tilgang til løyper og store boltreområder på stadion.
 • Tilgang til å bruke buss, gir oss mulighet til å besøke andre områder på Konnerud, og at vi blir kjent med byen vår Drammen, besøker brannstasjon, bibliotek og parkområder.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi samarbeider med de andre kommunale barnehagene om felles arrangement for barna, spesielt for eldste barnegruppene
 • Vi tar imot praksiselever og lærlinger fra de videregående skolene i Drammensområdet
 • Ungdomsskolen er i nærmiljøet, og kontakt med ungdom som er nysgjerrige på å være lekeressurs, eller ha arbeidsuke i barnehagen er en verdifullt samarbeidsrelasjon for oss i barnehagen
 • Vi er partnerbarnehage for Universitetet og tar imot barnehagelærerstudenter.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Gjennom arbeid med årsplan, basert i rammeplanen og fagområdene, jobber vi aktivt med å øke vår kompetanse gjennom tilegning av forskningsbasert litteratur og teori. Dette skjer på planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter. Det legges vekt på refleksjon omkring den autoritative voksenrollen og fokus på den grunnleggende forståelsen for medvirkning, lek og læring.
 • Den formelle planleggingen tar utgangspunkt i årstidene, hverdagene, rutiner og aktiviteter knyttet til det, men det daglige arbeidet skal være preget av de voksnes evne til å følge barnets interesser og utviklingsnivå. Fleksibilitet og evne til å ta vare på spontanitet, være var for barnets signal og uttrykk, samtidig som en skaper trygge og forutsigbare rammer for barnet
 • Ukentlige planer deles med foreldrene via foreldreportalen Vigilo og årsplanen godkjennes av FAU.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Det enkelte barns trivsel, lek og progresjon i utvikling er utgangspunkt for gjennomgående og daglige vurderingsarbeid for de ansatte i barnehagen.
 • Refleksjonsarbeid gjøres i avdelingsmøter og ledermøter og barnehagen søker veiledning og kompetanseheving som en del av dette. Vurderingsarbeidet vi gjør skal sikre at alle barn har et kvalitetsmessig godt tilbud i barnehagen.
 • Gjennom vårt fokus på voksenrollen, og barnets rett til lek og et utviklende lekemiljø, løfter vi etiske problemstillinger, og diskuterer faglige valg for å legge grunnlag for videre planleggingsarbeid.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Dokumentasjon handler om å synliggjøre det pedagogiske arbeidet barnehagen gjør knyttet opp mot rammeplanen og årsplanen.
 • Gjennom bilder som vi deler på Vigilo, på barnehagens Facebookside, eller kommunens hjemmesider ønsker vi å dele informasjon om hva barna leker, opplever og gjør i hverdagen sin i barnehagen.
 • Gjennom dokumentasjon som verktøy kan vi løfte fram barnets opplevelse av mestring, glede og tilhørighet, og også synliggjøre barnets trivsel og vennskapsrelasjoner.
 • Dokumentasjon kan også brukes for å gi grunnlag for vurderingsarbeid og videre planlegging.
 • Dokumentasjon brukes alltid i tråd med retningslinjer for personvern for det enkelt barn.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner