Årsplan Lilleløkka barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
 • Lilleløkka barnehage har sommeråpent for ansatte ved Vestre Viken i samarbeid med Sørbyløkka barnehage.

Se oversikt

Våre satsninger

I Lilleløkka barnehage har vi fokus på leken. Våre satsnings - og utviklingsområder er det fysiske lekemiljøet ute og inne, og voksenrollen i leken. Barna bruker leken til bearbeiding av inntrykk og opplevelser, de bruker leken til å skape sosiale samspill, styrke fellesskapet og utforske roller og regler. Vi skal ha tilstedeværende voksne som setter leken i fokus og legger til rette for trygge og meningsfulle dager gjennom lek i barnehagen. Det er de voksnes viktigste oppgave og verne om leken.

Vi i Lilleløkka barnehage har valgt å bruke denne definisjonen på lek: 

"Enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv ; den finner sted når og hvor mulighetene oppstår" FN`s barnekonvensjon artikkel 31.

Våre utviklingsmål

 • Vi skal fokusere på hvordan den voksene støtter barn i lek gjennom tilstedeværelse og gode fysiske lekemiljøer. 
 • Vi skal videreutvikle vår kompetanse og praksis i bruken av pedagogisk dokumentasjon. 
 • Vi har et utviklingsarbeid som er synlig og levende i hverdagen.

Våre utviklingstiltak

 • Vi skal i samarbeid med STYD og Universitetet i Sørøst-Norge jobbe med utviklingsarbeidet.
 • Vi skal dokumenterer og analysere nåværende praksis og se på utviklingsmuligheter. Vi bruker dokumentasjonen ut mot barn, ansatte og foreldre. 
 • Vi skal ha en kompetanseheving rundt barns lek og psykisk helsefremmende lekemiljøer.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barna i Lilleløkka barnehage skal få lov til å være delaktige i, og bidra til å utforme sin barnehagehverdag. Dette handler om å kunne ivareta barna, se og imøtekomme deres behov, samtidig som vi aktivt bruker deres interesser i barnehagehverdagen. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter (RP17).

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet legger til rette for barns aktive deltakelse og medvirkning i hverdagen.
 • Alle barn skal oppleve å bli sett og hørt.
 • Alle barn skal oppleve respekt og anerkjennelse.
 • Vi tar hensyn til barnas interesser og initiativ i forhold til aktiviteter og lek.

Omsorg er grunnleggende for barnets utvikling, trygghet og trivsel i barnehagen. God omsorg er helt avgjørende for å skape en gode relasjon mellom barn og voksne.

I Barnehageloven, kapittel 8 plikter barnehagen seg til å sikre at alle barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Alle barn får en kontaktperson/primærkontakt ved oppstart i barnehagen.
 • Alle barn skal bli mottatt på en varm og god måte når de kommer i barnehagen.
 • Alle barn opplever fysisk nærhet i løpet av dagen.
 • Personalet setter seg ned på kne og møter barna der de er.
 • Vi oppmuntrer og støtter barna til å vise omsorg for andre.
 • Alle følelser, både positive og negative blir møtt med forståelse.
 • Barnehagen har en egen handlingsplan for barn som opplever krenkelser og mobbing i barnehagen. 
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Lek skal være lystbetont og oppstår naturlig hos barn. Leken bidrar til at barn lærer viktige sosiale koder, danner vennskap og utvikler seg sosialt og emosjonelt. Leken er sentral i barnas liv, og den er til tider altoppslukende. Det er derfor viktig at barnehagens ansatte har kompetanse og evner å lese situasjoner på en god måte. Leken er barnehagens viktigste læringsarena!

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet legger til rette for lek inne og ute.
 • Personalet er tilstede der leken er, enten for å delta, støtte, veilede eller observere.
 • Stort fokus på både tilrettelagte aktiviteter og frilek.
 • Barnas interesser og initiativ er en viktig del av planlegging og tilrettelegging.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Vi mener at danning, vennskap og fellesskap er ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Danning er prosessene som former oss som mennesker. Derfor er det viktig at personalet fremmer gode verdier og holdninger ovenfor barna. Vi er rollemodellene barna lærer av, og vi skal synliggjøre verdier som respekt, aksept og likeverd i vårt daglige arbeid.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Hjelpe barna til å skape og opprettholde vennskap.
 • Alle barn skal oppleve positivt samspill med andre barn og voksne.
 • Personalet støtter barnets identitetsutvikling og positive selvforståelse.
 • Personalet legger merke til, anerkjenner og følger opp barnas perspektiver og handlinger.
 • Barnehagen skal legge til rette for undring og filosofiske samtaler med barna.
 • Markere kulturelle dager som for eksempel 17. mai, Pride, FN- dagen og samisk nasjonaldag.
 • Markere religiøse høytider.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Et godt utviklet språk er grunnlag for mye av det som skjer i barnehagen. Barnas forutsetninger er veldig varierende og derfor er det viktig at barnehagen legger til rette for alle språklige nivåer. Det er viktig at vi er bevisste på både verbalspråket og nonverbalt språket. Barnehagens ansatte må inneha kunnskap om tilrettelegging for et godt språklig miljø. Barnehagens ansatte skal være bevisste på at kommunikasjon og språk påvirker alle sider av barnets utvikling fra barnehage alder og videre i livet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barn skal få erfaring med kjente barnesanger og eventyr.
 • Barn skal daglig bli stimulert via regler og sangleker.
 • Vi skal stimulere barnas verbale og non-verbale kommunikasjon.
 • Vi skal være bevisst våre roller som språklige forbilder.
 • Følge og dokumentere barnas språklige utvikling, og støtte der det er behov for det.
 • Bidra til et språklig mangfold og støtte barn i bruk av deres morsmål.
 • Vi møter barn og foreldre på en god måte ved levering, henting og andre møtearenaer.
 • Vi setter ord på gjenstander, farger, former, situasjoner i hverdagen osv. for å stimulere et bredt ordforråd en en god språklig forståelse.

Rammeplanen er barnehagenes styringsverktøy. I rammeplanene er det 7 fagområder som vi forplikter oss til jobbe ut i fra. Lærings- og opplevelsesmulighetene som ligger i fagområdene er sentrale hjelpemidler i utviklingen av barnas grunnleggende kompetanse sosialt og gjennom kommunikasjon. Dette gjøres både i planlagte og ikke planlagte læringssituasjoner sammen med barna. Gjennom prosjektarbeid knytter vi alle fagområdene inn i en allmennpedagogisk fremstilling som gjenspeiler de 7 fagområdene.

Rammeplanens 7 fagområder er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst.
 • Kropp, bevegelse, mat og helse.
 • Kunst, kultur og kreativitet.
 • Natur, miljø og teknologi.
 • Antall, rom og form.
 • Etikk, religion og filosofi.
 • Nærmiljø og samfunn.

Alle fagområdene vektlegges i det daglige arbeidet. Fagområdene opptrer sjelden isolert, flere områder vil ofte være representert samtidig i et tema, opplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi skal synliggjøre arbeidet med fagområdene i barnehagens daglige arbeid og avdelingenes planer.
 • Fagområdene skal og vises gjennom lek og hverdagsaktiviteter.
 • Fagområdene arbeides med kontinuerlig, og vi er innom mange ulike fagområder i løpet av en dag.
 • Arbeidet med de ulike fagområdene må ses i sammenheng med barnehagens planer, avdelingens planer og rammeplan.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Det er barnehagens- og personalets ansvar å bidra til at alle barn opplever utvikling og fremgang. Derfor må barnehagens ansatte besitte kunnskap og kompetanse når det gjelder dokumentasjon og observasjon av barna, samt barns utvikling. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi kartlegger og observerer barna gjennom året.
 • Vi legger til rette for at alle barn skal få like muligheter til utvikling.
 • Vi tar utgangspunkt i barnas forutsetninger og behov.
 • Velge og bytte ut leker, endre lekemiljøet og turmål etter barnas behov og hva som til en hver tid gir mening for barnet.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Bruk av digitale verktøy er stadig viktigere i barnehagen. Vi benytter ulike digitale verktøy som et supplement i det pedagogiske arbeidet. Det er viktig at barna, i samarbeid med voksne, utvikler en begynnende forståelse knyttet til digitale medier/verktøy. Vi ønsker at vår digitale praksis kan bidra til et allsidig læringsmiljø.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barnehagens ansatte skal ha god kjennskap til bruk av digitale verktøy med barn.
 • Vi har tilgjengelige digitale verktøy på avdelingene.
 • Barna skal få utforske bruk av digitale verktøy i trygge omgivelser med voksne.
 • Alt arbeid med digitale verktøy skal oppleves meningsfylt, men det er skal ikke være altoppslukende.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Barnehagen i samarbeid med hjemmet skal sørge for at barnet får en god start i barnehagen. I tett dialog med foreldrene skal barnehagen sørge for at tilvenningen går etter barnets behov og premisser. Det er derfor viktig med en primærkontakt i barnehagen slik at barnet får gode og trygge rammer og at primærkontakten skaper et tillitsfullt forhold mellom barnet og foreldrene. Barnet skal bli kjent med et nytt sted, ukjente barn og voksne og etter hvert få en god relasjon til de andre voksne i barnehagen. Denne prosessen krever tid og det er viktig å huske at alle barn er forskjellige.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Alle barn får en primærkontakt ved oppstart, og foreldrene får tilbud om oppstartsamtale.
 • Alle barn får en tilpasset oppstart etter eget behov.
 • Antall dager vurderes sammen med foreldrene.
 • Vi oppretter god dialog med foreldrene.
 • Fokus på relasjonsbygging med voksne og barn på avdelingen.

Ved bytte av barnegruppe er det viktig at barn og foreldre får tid til å bli kjent med ansatte og barn på ny barnegruppe. Barna må få tid til å bygge nye relasjoner. Dette er en stor overgang for barna, og det er viktig at det settes av tid til å prosessere, og at barna tas på alvor.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Legge tidlig til rette for besøk på ny avdeling med en kjent voksen.
 • Foreldrene får tilbud om oppstartssamtale.
 • Tett dialog med foreldre i oppstarten, og sette av tid til å samtale dersom det er behov.

Vi ønsker at barna er best mulig rustet til skolestart og livet generelt. Dette starter allerede i barnehagen. Når personalet legger til rette for læring gjennom lek og andre aktiviteter med progresjon, barns medvirkning og et solid arbeid med kompetanse rundt sosial kompetanse dannes en god grobunn for videre læring. Siste året i barnehagen vier vi mer tid på selvstendighet, sosiale ferdigheter, konsentrasjon, avslutte påbegynte oppgaver, begreper og språkarbeid som har fokus på språklig bevissthet.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Snakke med barna om hva de vil møte i skolen, samt få kjennskap til noen begreper som klasserom, lærer, pennal med mer).
 • Arbeid med skoleforberedende aktiviteter i løpet av det siste året i barnehagen, der fokuset er å øke og styrke barnas motivasjon for læring.
 • Stort fokus på læring gjennom lek.
 • For at overgangen mellom barnehage og skole skal gå så smidig som mulig, besøkes skolen før ferien, og barna får se klasserom og møte kontaktlæreren eller avdelingsleder.
 • I tråd med kommunens rutiner utfylles et dokument med nødvendig informasjon om barna. Dette oversendes skolen i god tid før sommeren slik at skolen kan ta kontakt dersom det er noe de lurer på.

Vi legger vekt på tidlig innsats, noe som innebærer at vi raskt setter inn tiltak der vi opplever at barn har utfordringer innenfor aldersadekvat utvikling. Vår undring og evt. tiltak blir tatt opp med foreldrene slik at vi sammen kan finne gode løsninger til barnets beste. Ved videre kartlegging har vi god kommunikasjon med andre fagfelt som er spesialister på ulike områder.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Tilrettelegging på et individuelt nivå så langt det er mulig, med fokus på språkstøtte og støtte i forhold til lek og samspill der det er et behov.
 • Alle barn behandles likt, men individuell tilpasning der det er behov, og på en måte som er tilpasset dem.
 • Tett dialog med foreldre, for å sikre god informasjonsflyt.
 • Deling i mindre grupper.
 • Samarbeid med PPT og andre instanser, dersom vanlig pedagogikk ikke er nok.

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd. Vi i Lilleløkka barnehage har ansvaret for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og at de får medvirke til en god barnehagehverdag for sitt barn. Vi skal vise interesse for barnet deres og opptre som tilstedeværende og trygge voksene for å skape en god relasjon med foreldrene og barna.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Vi tilstreber å ha best mulig dialog med foreldrene fra første møte.
 • Barnehagen har alltid barnets beste i fokus, men tar hensyn til foreldrenes synspunkter så langt det er mulig.
 • Barnehagen er imøtekommende.
 • FAU har god kontakt med barnehagen.
 • Benytte tiden ved levering og henting til å dele nødvendig informasjon og tilbakemeldinger, eller ber om et møtepunkt med nærmeste leder.
 • Det forventes at foreldre besvarer foreldreundersøkelsen hvert år, da dette er et nyttig verktøy for videre arbeid med samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, samt utvikling av barnehagen.

Samarbeid med lokalmiljøet

Barnehagen samarbeider med lokale idrettslag, foreninger og annet i nærområdet. Vi benytter Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen til turer. Siden vi ligger sentralt i Drammen, har vi kort vei til bibliotek og byens mange parker og muligheter. Vi er alltid åpne for å bidra når vi får forespørsler fra andre utenifra, vi gleder gjerne andre med sang og besøk når det passer seg.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (PPT, barnevernet, helsestasjonen osv.) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester. Tidlig innsats er viktig for barnet utvikling og tilrettelegging for en best mulig hverdag.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Vi er med i et utviklingsarbeid sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og STYD, som sikrer faglig utvikling av barnehagen og bidrar til at vi er en lærende organisasjon.

Vi samarbeider med barnehagelærerutdanningen ved USN. Ved å ha studenter utvikler vi oss som organisasjon, samtidig som vi får nye briller og perspektiver på vår drift.

Vi samarbeider også med NAV og tar imot ulike praksiser til vår barnehage. Dette har vi veldig god erfaring med og det er et fruktbart samarbeid for oss og barna. 

Slik jobber vi med planlegging:

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

 • Vi har både systematisk og mer spontan planlegging av det pedagogiske arbeidet vårt
 • Pedagogmøter og pedagogisk medarbeidermøter
 • Personalmøter, en kveld i måneden
 • Samarbeidsutvalgsmøter (SU) og foreldremøter.
 • Daglig refleksjon av vår planlegging
 • Handlingsplaner både for barnehagen, personalet og barnegruppen

Slik jobber vi med vurdering:

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.

 • Refleksjon av det pedagogiske arbeidet vårt, dette gjøres daglig.
 • Vurderer forrige måned og aktiviteter på avdelingsmøter, personalmøter og pedagogmøter.
 • Tilbakemelding fra barna, foreldre og våre samarbeidspartnere (PP- tjeneste, barnevern, helsestasjon)
 • Kontinuerlig vurdering/evaluering bidrar til at vi fortløpende har god oversikt, og det gir oss mulighet til å justere og endre underveis i en prosess. Denne vurdering baserer seg på barnas trivsel og relasjonene i barnegruppa.
 • Felles evalueringer gjennom avdelingsmøter/ personalmøter er viktig for å få fram ulike refleksjoner.
 • Selvrefleksjon er en viktig del av vurderingen av vårt arbeid. Personalet må være bevisst egen praksis og hvordan deres rolle fremstår.
 • Det må alltid være en form for vurdering/evaluering av vårt arbeid for å lykkes med våre målsettinger. Dette er med på å danne utgangspunktet for videre arbeid og planlegging.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Vi jobber med ulike former for dokumentasjon, dette skal være med å synliggjøre hvordan vi jobber og hvordan barna har det i barnehagen. Vi opplever at dette også bidrar til å bevisstgjøre personalet deres rolle og deres påvirkningskraft i hverdagen.

Vi dokumenterer ofte med:

 • Bilder, video eller utstillinger av ulike prosjekter. I denne sammenhengen er det gjerne selve prosessen/aktiviteten vi er opptatt av.
 • Bilder via Vigilo.
 • Det sendes ut månedsplaner for 1-2 måneder av gangen, og i denne sammenhengen sendes det alltid ut dokumentasjon om innholdet i forrige måned(periode).

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner