Årsplan Nordbylunden barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU: 11.10.23.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

 • Lek- og sosial kompetanse
 • Språk
 • Motorikk

Barnehagens samarbeid med USN (Universitetet i Sørøst-Norge), skal bidra til utvikling av barnehagens pedagogiske praksis. I Nordbylunden er målsetningen å skape/videreutvikle et trygt, inkluderende og dynamisk leke- og læringsmiljø.

Våre utviklingsmål

 • Skape trygge, glade og aktive barn med robust sosial- og emosjonell kompetanse i et inkluderende miljø
 • Alle barn skal ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse før skolestart
 • Videreutvikle hvert enkelt barns lekekompetanse i et dynamisk leke og læringsmiljø

Våre utviklingstiltak

 • Personalet legger til rette for variert lek og fysisk aktivitet
 • Personalet skal legge til rette for et variert og innbydende leke- og læringsmiljø
 • Personalet jobber for en autoritativ voksenstil, dvs å være varm og
  grensesettende i samspill med barna
 • Personalet legger til rette for et rikt og variert språkmiljø. Personalet skal være gode språkmodeller

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Alle barn, uansett alder skal få oppleve at deres ønsker og behov blir sett og hørt. Det er barnas nysgjerrighet, interesser og spørsmål som danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Vi må hele tiden observere og tilrettelegge for barnas interesser. Vi vil alltid vurdere temaarbeidet underveis, og organisere og planlegge slik at det gir tid og rom for barnas innspill. Dette handler om barnas medvirkning, hvor barna jevnlig skal få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering gjennom personalets ulike arbeidsmåter. Alle barn skal få innflytelse på det som skjer i barnehagen, hvor deres synspunkter skal vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal selvfølgelig ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta, men være med å bidra i sin egen hverdag.

Å medvirke handler om å ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Hva er vel bedre enn å kjenne på følelsen av å glede seg til resten av livet fordi du kan påvirke din egen hverdag!

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet legger til rette for lek og aktiviteter, med utgangspunkt i barnas ståsted og interesser
 • Personalet jobber for å skape trygge og gode relasjoner til barna, og skaper rom for at barna kan fortelle om egne tanker, følelser, ønsker og behov
 • Personalet inkluderer barna i valg av tema, bøker og ulike aktiviteter
 • Personalet samtaler med, - og tar barnas innspill på alvor
 • Personalet benytter samlingsstund som en arena til å reflektere sammen med barna

I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom voksne, mellom voksne og barn, og barna imellom, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal hjelpe barna å lære å vise omsorg, samt ta hensyn til hverandre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet skal jobbe systematisk med relasjonsbygging og utviklingsstøttende kommunikasjon
 • Personalet er alltid ansvarlige for relasjonen til barnet
 • Personalet skal legge til rette for at alle barn opplever fysisk omsorg, trygghet, inkludering og føler seg sett og hørt
 • Personalet skal gi barna en forutsigbar og trygg hverdag med tydelige rammer.
 • Personalet skal være varme og grensesettende, autoritative voksne
 • Personalet legger til rette for å kunne være tilstede for barna i lek, aktiviteter og andre gjøremål
 • Personalet følger rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Lek er barnas væremåte, den er lystbetont, frivillig, morsom og engasjerende. I lek lærer barn sosial kompetanse; det å ta tur, sosial samhandling og samspill med andre barn (ta hensyn og vise empati, hevde seg og la andre hevde seg). Leken har også en utprøving- og problemløsing funksjon. Barnas lek forteller oss mye om deres læring, utvikling og sosialisering. Lek er barnas viktigste aktivitet i førskolealderen.

Lek og læring er tett knyttet til hverandre, og omfatter erfaringene barna får i samspill med miljøet, andre barn og voksne. Barnehagens sentrale arbeidsmetode er lek. Formell læring skjer i planlagte pedagogiske aktiviteter, uformell læring, som dominerer i barnehagen, skjer i alle rutinesituasjoner, hverdagssituasjoner, i lek og samspill med andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet organiserer dagen slik at det blir tid og rom for sammenhengende lek
 • Personalet skal legge til rette for inspirerende, varierte og inkluderende lekemiljøer
 • Personalet skaper gode relasjoner og fremmer et inkluderende miljø, slik at alle får delta i lek, som aktivt styrker barnas lekekompetanse
 • Aldersinndelte klubber med temaer tilpasset aldersgruppen, sikrer progresjon i læringen
 • Personalet gir rom for læring i alle rutinesituasjoner (måltid, av- og påkledning, wc-besøk, sosialt samvær mm.)
 • Personalet observerer, deltar, støtter og veileder barna i lek
 • Personalet tilrettelegger og setter i gang aktiviteter inne og ute
 • Personalet gir barna felles opplevelser, inspirerer til nye leketemaer, og er bevisst på å gi barna variert lekemateriell inne og ute
 • Personalet organiserer lekegrupper
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning handler om utvikling av kunnskap, holdninger og verdier i fellesskap med andre. Barnehagen skal legge til rette for meningsfulle opplevelser, samt støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse. Barnas selvfølelse skal støttes, de skal få hjelp til å ivareta egne behov, men også utvikle evne til å ta hensyn til andres behov og ønsker, og ikke minst glede seg på andre sine vegne.

Barna skal gjennom barnehagehverdagen oppleve tilhørighet og at de er en del av fellesskapet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet utformer normer for samhandling i samarbeid med barna
 • Barnehagen fremmer fellesskapsfølelsen gjennom ulike felles opplevelser gjennom barnehagehverdagen og barnehageåret
 • Barnehagen markerer Vennskapsdagen (FN dagen) med barn og foreldre
 • Barnehagen organiserer lekegrupper og aldersinndelte klubber, hvor vi kan knytte og trygge nye vennskapsbånd på alle avdeling, -og på tvers av avdelinger
 • Personalet går foran som gode forbilder, og viser at vi bryr oss om hverandre
 • Personalet motiverer barna til å stå fram i gruppa, der de kan ytre egne tanker, følelser og meninger
 • Personalet støtter barna i å ta andres perspektiv. Dette blant annet gjennom “Være sammen” og “Grønne og røde tanker”
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Gjennom kommunikasjon formidler barna kunnskap og følelser. Kommunikasjon er et verktøy for samspill og samhandling med andre. Med kommunikasjon utvikles gode relasjoner barn imellom. Barn er født med evne til kommunikasjon, og språket utvikler seg gradvis. For å gi barna en god språkutvikling, er språkstimulering en viktig del av arbeidet i barnehagen. Et godt utviklet språk er viktig for at barna skal utvikle evner til dialog, formidlingsevne og egen identitet. Gode og trygge relasjoner er et godt grunnlag også for språkutviklingen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet organiserer aktiviteter med lesing og gjenfortelling
 • Personalet setter ord på det som skjer i samspillet i ulike aktiviteter og rutinesituasjoner
 • Personalet tilrettelegger for god rollelek som språkstimulerende arena, og sørger for at alle barn deltar i denne type lek
 • Personalet er gode språkmodeller og bruker et rikt og variert språk gjennom dagen
 • Barnehagen har ansvar for å gi flerspråklige barn ekstra språkstimulerende aktiviteter, samtidig som barnehagen skal støtte opp om barnas bruk av eget morsmål
 • Personalet gir barna et stimulerende språkmiljø bl.a. gjennom å lese, synge, benytte rim/regler og spille spill (brett –og digitale spill), samt ordsette det vi gjør/skal gjøre

Fagområdene

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

Barnehagehverdagen preges av tverrfaglig arbeid. Det vil si at flere fagområder vil være tilstede samtidig i forbindelse med ulike aktiviteter gjennom barnehagehverdagen. Det være seg turer, hverdagsaktiviteter, temaarbeid, lek og sosialt samspill. Personalet tilpasser arbeidet med fagområdene i forhold til barnas alder, interesser, behov og modenhet, -for at barna skal oppleve mestring og utvikling.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet reflekterer over fagområdenes tilstedeværelse gjennom
  barnehagedagens aktiviteter og gjøremål
 • Personalet synliggjør fagområdene i planer og oppsummeringer
 • Personalet trekker fagområdene inn i de ulike hverdagsaktivitetene
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barnehagens periodeplaner er bygd på rammeplanens fagområder og barnehagens satsningsområder. Planen beskriver ulike mål, tiltak og metoder i det pedagogiske arbeidet for å sikre progresjon i arbeidet med barna. Tema, mål, aktiviteter/tiltak og metoder tilpasses den enkelte avdeling, aldersinndelte klubber og enkeltbarn.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet legger til rette for at alle barn får opplevelser og utfordringer som fremmer utvikling og mestring
 • Personalet legger til rette for lekemiljø med varierende og innbydende lekemateriell for å gi naturlig progresjon i leken
 • Personalet er aktivt til stede i leken og følger opp barnas utvikling, initiativ og interesser
 • Aldersinndelte klubber på tvers av avdelingene hver uke (med noen unntak)
 • Personalet benytter ulike observasjons- og kartleggingsverktøy for å følge opp barnas utvikling, samt tilpasse- og gi oppgaver og utfordringer i forhold til det enkelte barns ståsted
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I barnehagen benyttes flere digitale verktøy. Ved personalets jevnlige bruk av digitale verktøy, legger vi til rette for at barna utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Vårt mål er at barna skal være mer produsenter enn konsumenter. Vi ønsker også at barna skal oppleve glede ved å skape noe sammen. Vi vurderer prosessene fortløpende og justerer planene underveis ved behov.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Hver avdeling har utarbeidet en didaktisk plan for det digitale arbeidet
 • Bruke iPad til å filme, ta bilder, innhente informasjon, jobbe med ulike apper som Salaby.no, Fantorangen, Språkkista, Book Creator
 • Finne informasjon på nett til temaer vi jobber med, eller noe barna ønsker å lære mer om
 • Vi bruker digitale verktøy som: "robot-bier» til å lære/jobbe med programmering, Xploview (digitalt mikroskop) til å utforske og se på ulike ting i naturen, samt FunTable som stimulerer både til læring, samarbeid og det å vente på tur
 • Ha samtaler med de eldste barna for å utvikle begynnende digital dømmekraft
 • Benytte QR koder i aktiviteter med barna
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Tilvenning til barnehagen:

Vi har planer for oppstarten når vi får nye barn, slik at både barnet og foreldrene føler trygghet og blir godt kjent med barnehagen og våre rutiner.

Alle nye barn og foreldre får velkomstbrev med informasjon i forkant av oppstart. Barn og foreldre får en primærkontakt de forholder seg til i tilvenningen. Primærkontakten har et spesielt ansvaret for å bli kjent med barnet, og skape en trygg og god relasjon.

Tilvenningstiden er individuell. Vi setter av god tid til tilvenning, spesielt for de yngste barna. Foreldrene er alltid tilstede de første dagene. Etter hvert kan de trekke seg noe tilbake. I samarbeid med foreldrene blir personalet enige om når og hvor lenge barnet kan være i barnehagen uten foreldrene den første tiden. Viktig at tilvenningen skaper forutsigbarhet for barna, og de forstår at foreldrene kommer tilbake for å hente dem.

Våre rutiner for en trygg og god tilvenning for nye barn:

 • Besøksdag og foreldremøte for nye foreldre på våren (når barna begynner til nytt barnehageår)
 • Barn og foreldre oppfordres til å komme på flere besøk til barnehagen før sommerferien
 • Barnehagen setter av god tid til tilvenning med avtalt primærkontakt
 • Avdelingene gir nødvendig informasjon og er i dialog med foreldrene
 • Personalet skal være varme og trygge voksne, som inkluderer barnet i barnegruppen
 • Oppstartssamtaler mellom primærkontakt og foreldre i juni

Overgang fra småbarns- til stor avdeling:

God dialog med ny avdeling og foreldrene. Vi bruker mye tid til at barna besøker sin nye avdeling før sommeren. Her deltar de blant annet i lek og måltider. Småbarnsavdelingen leker i størst mulig grad på den store uteplassen (på våren), der de eldre barna er.

Barnehagen legger til rette for at ingen barn blir flyttet "alene" til ny avdeling. Vi bygger relasjoner til både nye barn og voksne for at barnet skal oppleve størst mulig grad av trygghet i overgangen til ny avdeling. Klubben for to-åringene er også en del av det å bli kjent på stor avdeling. På våren er Marsbarna (småbarna) sammen med foreldrene, på besøksdag på sin nye avdeling. Personalet jobber for at barna på stor avdeling skal ta godt i mot de nye barna -ved å vise omsorg og inkludering.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Besøksdag med foreldre. Barnet er på besøk på ny avdeling gjennom forsommeren
 • Leke på den store uteplassen på våren/forsommeren
 • Skape gode relasjoner mellom barnet og de ansatte på ny avdeling

Våre rutiner for en trygg og god overgang til skolen:

 • Personalet jobber for å skape rause, robuste barn med tro på seg selv og egne ferdigheter
 • Personalet legger til rette for at det i klubb for skolestarterne jobbes med ulike tema og skoleforberedende oppgaver, samt at barna utfordres i forhold til konsentrasjon og evne til å lytte, ta beskjeder og utføre oppgaver
 • Personalet jobber og har fokus på at barna skal bli selvstendige; mestre å gå på toalettet, vaske hender, tørke/vaske seg rundt munnen, smøre mat -og lære hva de må ha på seg til de ulike årstidene.
 • Avdelingene går turer til skolens område, leker på skolens uteplass, og blir kjent i nærmiljøet
 • Skolestarterne er i gymsalen på Åskollen skole en time/uke det siste året i barnehagen
 • Barnehagen har god dialog med skolen om hvert enkelt barn
 • Personalet fremsnakker skolen, og gjør skolen til en naturlig del av barnas nærmiljø

Våre tiltak for å oppnå en trygg og god overgang til skolen:

 • Foreldremøte med foreldrene til skolestarterne. Åskollen skole deltar hvis mulig
 • Barnehagen følger Drammen kommunes rutiner for overgang barnehage-skole
 • Pedagogisk leder gjennomfører avsluttende foreldresamtaler, med fokus på overgangen til skolen, og hva som kan være bra å informere skolen om
 • Pedagogisk leder har overføringsmøte med skolen, hvor relevant informasjon om hvert barn deles med skolen, etter samarbeid og samtykke fra foreldrene

Våre tiltak for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Faste, trygge og forutsigbare rutiner – dagsrytme og ukerytme
 • Psykologisk førstehjelp - grønne og røde tanker
 • Personalet legger til rette for språkarbeid – jobber med konkreter, bilder, bøker, Språkkista (digitalt verktøy), rim og regler i lesegrupper/språkgrupper delt etter alder, nivå og interesser.
 • Personalet skal være gode språkmodeller
 • Personalet legger til rette for gode lekemuligheter for alle barn med deltagelse, riktig og nok lekeutstyr og tar ansvar for at alle barn blir inkludert i leken
 • Personalet legger til rette for organisering av mindre leke-/språkgrupper
 • Personalet jobber etter prinsippene i Utviklings støttende kommunikasjon, og får gjennom året kollegaveiledning av sertifisert kollegaveileder i Marte Meo-metoden
 • Personalet observerer og kartlegger barnets behov og utfordringer, lager gode og gjennomførbare planer ut ifra dette
 • Alle i personalet har ansvar for å følge rutinen for trygt og godt barnehagemiljø
 • Pedagogisk leder søker i samarbeid med styrer hjelp og veiledning hos PPT, Helsefremmende tjenester, fysioterapitjenesten, Barneverntjenesten, Helsestasjon, Pedagogisk fagteam og andre ved behov

Våre tiltak for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Personalet har daglig dialog med foreldre i bringe- og hentesituasjonene
 • Barnehagen benytter den digitale kommunikasjonsplattformen, Vigilo - for å sikre god informasjon mellom barnehagen og hjemmene
 • Foreldresamtaler (oppstartssamtaler, utviklingssamtaler, overgangssamtaler og samtaler ved behov)
 • Foreldremøter (for nye foreldre før sommeren, med alle foreldre/foresatte på høsten, og foreldremøte for skolestarterforeldre)
 • Samarbeid med FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalget)
 • Barnehagen inviterer foreldre til ulike arrangement i barnehagen (Vennskapsdag, Lucia-markering, påskefrokost, foreldrekaffe)
 • Foreldreundersøkelse. Barnehagen gjennomfører Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i november/desember hvert år

Våre tiltak for å samarbeide med lokalmiljøet:

 • Barnehagen er «Livsglede-barnehage», og har generasjons-møter på Åskollen bo- og servicesenter flere ganger gjennom året, hvor vi synger, maler mm.
 • Barnehagen låner gymsalen på Åskollen skole en time pr. uke
 • Barnehagegudstjeneste i Tangen kirke minimum to ganger pr. år (jul og påske)
 • Besøk på brannstasjonen
 • Samarbeid med Knutepunkt Åskollen - utstillinger mm.
 • Fysisk aktivitet med skolestarterne i regi av Glassverket IF

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen, Habiliterings avdelingen på Drammen sykehus, Familieteamet, Fysioterapitjenesten, Pedagogisk Fagteam m.fl.) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med foreldre/foresatte og forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Nordbylunden barnehage er praksisbarnehage og tar imot barnehagelærerstudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Oslo Met
 • Barnehagen tar i mot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Barnehagen tar imot elever fra ungdoms- og videregående skoler i praksis
 • Barnehagen tar imot personer i ulike typer praksis (arbeidstrening, språkpraksis)

Slik jobber vi med planlegging:

 • Ped.ledergruppa og personalgruppa for øvrig, utarbeider med utgangspunkt i Rammeplanen følgende planer: Årsplan, periodeplan, grovplan, klubbplaner og detaljplaner knyttet opp mot ulike temaer, aktiviteter og rutinesituasjoner
 • Lederteamet i barnehagen utarbeider forslag til årsplan, som presenteres for Samarbeidsutvalget, som kan komme med innspill til planen. Når endelig plan er vedtatt i Samarbeidsutvalget, danner årsplanen grunnlaget for videre planer og barnehagens praksis gjennom barnehageåret
 • Barnehagen jobber med planlegging på ped.ledermøter, avdelingsmøter, plangruppemøter, personalmøter og planleggingsdager

Slik jobber vi med vurdering:

 • Vi vurderer og justerer arbeidet opp mot satte mål, både før, underveis og etter arbeid med ulike tema/aktiviteter og rutinesituasjoner
 • Hver avdeling vurderer og justerer sitt pedagogiske arbeid løpende gjennom året (på avdelingsmøter, kveldsmøter og planleggingsdager), ut ifra barnehagens utviklingsmål.
 • Barnehagen vurderer voksenrollen og ansattes praksis bl.a. ved hjelp av barnehagens kollegaveileder i Marte Meo-metoden

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Bilder og andre produkter henges opp på veggen i barnehagen
 • Oppsummeringer og evalueringer
 • Dokumentasjon i hvert enkelt barns «Læringsreise» (en perm barna får med seg hjem når de slutter i barnehagen)
 • «Utstilling» av prosess og produkter/kunst barna har laget
 • Bilder og tekst sendt til foreldre/foresatte i Vigilo, samt publiseringer på Facebook
 • Tekstskaping
 • Kartlegginger
 • Observasjoner
 • Praksisfortellinger

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner