Årsplan Parktunet barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 13.06.23

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Våre utviklingsmål  - og tiltak:

 • Utvikling av sosial- og emosjonell kompetanse: Personalet benytter utviklingsstøttende kommunikasjon og en autoritativ voksenrolle, med varm relasjonsbygging og tilpassede krav og grenser. Personalet legger vekt på lekens egenverdi, og tilpasser det fysiske- og psykososiale leke- og læringsmiljøet.
 • Utvikling av god begrepsforståelse og rikt talespråk: Personalet setter ord på det som skjer i samspillet, legger til rette for gode leseopplevelser, og tilrettelegger for dialog i hverdagsaktivitetene.
 • Utvikling av bevegelse, motorikk og fysisk mestring: Personalet legger til rette for daglige aktiviteter som fremmer utvikling av motorikk og koordinasjon, balanse, styrke og kroppsbeherskelse. Personalet forstår sammenhengen mellom kroppens utvikling og hjernens utvikling. Se filmen om grunnleggende ferdigheter. "Alt jeg kan- hvordan kroppen lærer hjernen å tenke"
 • Forebyggende arbeid og tidlig innsats: Personalet observerer barna gjennom dagen, benytter ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og setter i gang tiltak ved behov i samarbeid med barnas foreldre. Personalet samarbeider med ulike hjelpeinstanser i samarbeid med barnas foreldre. Styrer deltar i Arena 3 samarbeid.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barna skal få oppleve at de har innflytelse på det som skjer i barnehagen. Når barna opplever at deres interesser og opplevelser blir tatt hensyn til, og at voksne og barn samtaler om det som skjer, erfarer de at de påvirker og medvirker i egen hverdag. Barna formidler sine synspunkter gjennom kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Personalet sikrer barnas medvirkning i samsvar med alder og modenhet gjennom å anerkjenne barnas ulike uttrykksmåter ved å lytte, se og bekrefte.

Personalet jobber etter prinsippene for utviklingsstøttende kommunikasjon som innebærer å følge barnets initiativ og gi positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. Personalet sørger for turtaking, hjelpe til med å sette grenser og vise positive alternativer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barna støttes i å undre seg og stille spørsmål.
 • Personalet undrer seg sammen med barnet.
 • Barna gis tid og rom til samtale og lytting.
 • Personalet tolker barns kroppslige og språklige uttrykk for hvordan de har det, og møter barna med anerkjennelse.
 • Personalet følger barnas initiativ.
 • Personalet gir rom for fleksibilitet i gjennomføring av planer.

Omsorg er grunnleggende i barnehagen, og god omsorg skal ivaretas gjennom hele barnehagehverdagen. Barna skal oppleve at de møter ansatte som ser og bekrefter barnas ulike behov. I barnehagen skal alle barna bli møtt med respekt og nærhet. Personale er lydhøre og tilstedeværende som ser barna og tar de på alvor. Barna skal oppleve trygghet og mestring. Personalet avdekker og motvirker krenkende handlinger, og bidrar til inkludering.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Bidra til et godt psykososialt læringsmiljø i barnehagen ved å anerkjenne barnet og skape gode relasjoner.
 • De skal møte autoritative pedagoger som er genuint engasjerte, åpne, varme, grensesettende, og som er gode rollemodeller for hvert enkelt barn.
 • Veilede barna og gi de verktøy for å gjøre de trygge i seg selv, og i møte med omverden.
 • Vi skal benytte «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser for barnehage og skole i Drammen» ved behov.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken er vår viktigste aktivitet. I leken er barnet et hode høyere enn seg selv og går inn i fantasiens magiske verden. Her får barnet mulighet til bearbeidelse, kreativitet, bygge vennskap og være løsningsorientert. Vi har fokus på egenledelse i leken der barna øver på samarbeid, ta imot andres initiativ og viser empati. I leken har barna høy kompetanse og engasjement. Ved å gi barna rom for fysisk utfoldelse i lek, vil de kunne mestre de grunnleggende ferdighetene. I leken oppstår det uformelle læringssituasjoner der barna mestrer sosial og faglig kompetanse. Lek er en god arena for nye læringsprosesser, samtidig som læringen styrker barnas forutsetninger for lek.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet tilrettelegger for lek som gir barna en mulighet til å være en del av det sosiale fellesskapet.
 • Personalet prioriterer tid og rom til barns lek.
 • Personalet har kontinuerlig refleksjon rundt lekemiljøene og sin egen rolle i leken.
 • Personalet er kompetente og engasjerte i barnas lek.
 • Personalet skal gi barna fells grunnlag for leken i form av temasamlinger, felles opplevelser, eventyr og bøker.
 • Personalet følger barnas initiativ i leken, og hjelper hvert barn til å tilegne seg lekekoder for å delta, slik at alle barn erfarer mestring og glede i lek.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Leken er vår viktigste aktivitet. I leken er barnet et hode høyere enn seg selv og går inn i fantasiens magiske verden. Her får barnet mulighet til bearbeidelse, kreativitet, bygge vennskap og være løsningsorientert. Vi har fokus på egenledelse i leken der barna øver på samarbeid, ta imot andres initiativ og viser empati. I leken har barna høy kompetanse og engasjement. Ved å gi barna rom for fysisk utfoldelse i lek, vil de kunne mestre de grunnleggende ferdighetene. I leken oppstår det uformelle læringssituasjoner der barna mestrer sosial og faglig kompetanse. Lek er en god arena for nye læringsprosesser, samtidig som læringen styrker barnas forutsetninger for lek.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet tilrettelegger for lek som gir barna en mulighet til å være en del av det sosiale fellesskapet.
 • Personalet prioriterer tid og rom til barns lek.
 • Personalet har kontinuerlig refleksjon rundt lekemiljøene og sin egen rolle i leken.
 • Personalet er kompetente og engasjerte i barnas lek.
 • Personalet skal gi barna fells grunnlag for leken i form av temasamlinger, felles opplevelser, eventyr og bøker.
 • Personalet følger barnas initiativ i leken, og hjelper hvert barn til å tilegne seg lekekoder for å delta, slik at alle barn erfarer mestring og glede i lek.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte ved å anerkjenne og samtale om barnets handlinger, følelser, verbale og non-verbale uttrykk i alle daglige situasjoner.
 • Personalet sørger for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.
 • Personalet bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), for å støtte kommunikasjonen på andre måter enn talespråket. Vi uttrykker oss med bildestøtte og peking, lyder og mimikk, kroppsspråk og øyne.
 • Avdelingene har aktivitetsgrupper ukentlig der vi jobber med språk, sosial- og emosjonell kompetanse, fysisk aktiv læring og digital læring.
 • Barnehagen bruker ulike observasjonsverktøy for å kartlegge barnas språkutvikling og språkforståelse ut ifra alder. (TRAS, SATS, NYA SIT, Alle med og Askeladden).

De syv fagområdene glir over i hverandre gjennom hverdagsaktiviteter, lek, samlinger og temaarbeid gjennom hele barnehageåret. I Parktunet velger vi å ha spesielt fokus på enkelte fagområder gjennom året, og tilpasser disse individuelt og til barnegruppene. Barnet utvikler seg og lærer om seg selv ved hjelp av nære omsorgspersoner og den omsorg, støtte, stimulering, krav og grenser disse gir. Spesielt viktig er personalets bevissthet om sammenheng mellom kroppslig utvikling og hjernens utvikling.

August: Kommunikasjon, språk og tekst. "Jeg i barnehagen - tilvenning".

MÅL:

Barna skal:

 • Bli kjent med personalet og de andre barna, utvikle trygghet og møte inkludering og anerkjennelse i barnehagen.
 • Tidligere barn i gruppen må få tid og hjelp til å ta inn over seg endringer i barnegruppen og i personalgruppen.
 • Uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.

Personalet skal:

 • Bidra til forutsigbarhet og trygghet for alle barn, ved hjelp av faste rutiner og trygge rammer.
 • Møte barnet og dets foreldre med anerkjennelse, respekt og tillit.
 • Ta hensyn til barnets individuelle behov.
 • Gi barna muligheter for varierte samspillserfaringer.
 • Bekrefte barnet og barnets initiativ ved hjelp av utviklingsstøttende kommunikasjon.

September: Kommunikasjon, språk og tekst. "Jeg og vennene mine".

MÅL

Barna skal:

 • Oppleve tilhørighet, inkludering og begynnende vennskap.
 • Kommunisere på sin måte for å kunne skape relasjoner og delta i lek.
 • Få felles kjennskap til ulik tekstformidling gjennom bildebøker, høytlesning, digitale bøker, rim, regler, sang og musikk.
 • Få muligheten til å oppleve utforskertrang, undring og skaperglede.

Personalet skal:

 • Legge til rette for at alle involveres i samspill og samtaler.
 • Hjelpe barna til å skape og opprettholde vennskap.
 • Delta og støtte i lek ute og inne.
 • Ha fokus på egne adferdsnormer som modell for barna.
 • Personalet bidrar til å lære barna ferdigheter for å bygge gode relasjoner.

Oktober: Kunst, kultur og kreativitet - all skapende aktivitet: "Jeg er meg og du er deg".

MÅL

Barna skal

 • Bli bevisst på sin egen kropp og sine egne følelsesuttrykk.
 • Bli kjente med ulike formingsmaterialer, og erfare gleden ved å samarbeide med andre i lek og skapende aktiviteter.

Personalet skal

 • Sørge for at barn har tilstrekkelig tilgang på bøker, bilder, instrumenter, rekvisitter, utkledningsutstyr, og rikelig og variert materiell for skapende virksomhet.
 • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

November: Kunst, kultur og kreativitet - all skapende og sansende aktivitet. "Jeg skaper!"

MÅL

Barna skal:

 • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Bli kjent med ulike formingsmaterialer, og arbeide individuelt og sammen i prosjekt.
 • Få mulighet til skapende aktiviteter ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Personalet skal:

 • sørge for å gi barna ulike impulser, og legge til rette for at de kan bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk, individuelt og sammen i gruppe.

Desember: Etikk, religion og filosofi: "Jeg deltar og bidrar i høytid og felles tradisjon"

 

MÅL

Barna skal:

 • Få kjennskap til den kristne høytiden og tradisjoner rundt julen.
 • Sammen med personalet ha en rolig adventstid.

Personalet skal:

 • Møte alle barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt, og skape tid og rom for opplevelser, ettertanke og gode samtaler.
 • Reflektere og undre seg sammen med barna.

Januar og februar: Antall, rom og form. Kropp, bevegelse, mat og helse. "Jeg lærer med kroppen min".

MÅL

Barna skal:

 • Få positive opplevelser ved kroppslige utfordringer på sitt nivå.
 • Få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.
 • Erfare matglede, fellesskap og gode samtaler under måltidene.
 • Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper på sitt nivå.
 • Undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede.

Personalet skal:

 • Følge opp barns initiativ i leken. Tilby leker og spill der barna er fysisk aktive og får mulighet til å oppleve bevegelsesglede gjennom mestring og fellesskap.
 • Samtale om kroppen, og om egne og andres grenser.
 • Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile.
 • Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede, og lyst til å utforske matematiske sammenhenger.

Mars og april: Natur, miljø og teknologi: "Jeg utforsker våren"

MÅL

Barna skal:

 • Bli kjent med og ønske å ta vare på naturen i nærmiljøet.
 • Oppleve naturen og undre seg over naturens mangfold og samspillet i miljøet.
 • Få kunnskap om miljø og kildesortering.
 • Få kjennskap til nytt liv i naturen.

Personalet skal:

 • Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og forutsetninger, samt stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen.
 • Tilrettelegge for påskeaktiviteter.

Mai og juni: Nærmiljø og samfunn: "Jeg i Drammen -nærmiljøet mitt"

MÅL

Barna skal:

 • Gjennom opplevelser og erfaringer i barnehagens nærmiljø få kjennskap til samfunnet rundt seg.
 • Få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn.
 • Medvirke i egen hverdag.

Personalet skal:

 • Legge til rette for turer i byen, skogen og nærmiljøet, og sørge for at barna får kjennskap til nærmiljøet og kan fordype seg i tema på barnas nivå.
 • Legge til rette for at barna får tillit til egen deltagelse og påvirkning av fellesskapet i barnegruppa.
 • Følge demokratiske prinsipper i det daglige arbeidet, og sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen for dem selv og andre.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barna begynner i barnehagene til ulike tider og i ulik alder. Trygghet er grunnleggende for utvikling og læring hos barna. Personalet jobber derfor kontinuerlig med å skape trygge og gode relasjoner mellom barn-voksen og barn-barn, slik at vi sammen kan utforske, undre oss, lære og oppleve både inne på og utenfor barnehagens område. Vi tilpasser dagsrytmen og aktiviteter for barna ut ifra enkeltbarns- og barnegruppens utviklingsmessige ståsted og behov, slik at vi kan sørge for progresjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Inndeling i grupper tilpasset barnas modning. Aktivitetsplaner for hver gruppe.
 • Egen gruppe for førskolebarna. Progresjonsplan for gruppen gjennom barnehageåret.
 • Fellessamlinger for henholdsvis småbarna og de store barna vanligvis den siste fredag i hver måned i tidsrommet september til juni.
 • Personalet ivaretar aldersgruppenes behov for trygghet i nære omgivelser, og behovet for å utforske nærmiljøet, gjennom planlegging og tilrettelegging.
 • Individuelle mål for barnet settes i samarbeid med foreldrene i foreldresamtaler.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Det digitale arbeidet skal preges av at barna er produsenter. Digitale verktøy skal være en av flere plattformer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Avdelingene benytter ulike digitale verktøy i kreativt arbeid og skaperprosesser.

I Parktunet barnehage legger vi til rette for at barn skal få være kreative og skape ved hjelp av digitale verktøy. Vi legger vekt på at barna skal være produsenter (bidra selv), ikke konsumenter (passive mottakere). Vi jobber blant annet med Book Creator, QR koder, koding med Beebot, digitale mikroskop, Ipad, Funboard.

Personalet skal:

 • Bruke digitale verktøy i aktiviteter der barna skaper og produserer.
 • Bidra til at barna blir nysgjerrig, engasjert og undrende i prosessen.
 • Ha en bevisst tilnærming i bruk av digitale verktøy, og bruke det som et tillegg i pedagogiske aktiviteter.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

En god tilvenning til barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage er basert på foreldrenes kunnskap om eget barn, åpenhet, tillit og respekt. Dette samarbeidet skal preges av gjensidighet, avklarte forventninger og god kommunikasjon. Personalet anerkjenner barnets følelser, og legger til rette for at noen barn trenger lengre tid på å bli trygge, enn andre.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen

 • Oppstartsamtale med barnets foreldre før tilvenning.
 • Besøksuke for nye barn over 3 år i uke 24 (for de som starter 1. august).
 • Vi tilstreber å tilvenne få barn av gangen på den enkelte avdeling.
 • Primærkontakt.
 • Personalet formidler tydelig foreldrenes rolle og ansvar i løpet av tilvenningstiden.
 • Personalet er bevisste på å ivareta behovene til barn som allerede er tilvendte.

Overganger innad i barnehagen

Barna begynner vanligvis på storbarnsavdeling i august det året de fyller 3 år. Noen ganger flyttes barn tidligere til storbarnsavdeling. Dette avgjøres i samarbeid med foreldrene på bakgrunn av barnets alder og modning.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Barnets foreldre har samtale med pedagog på den nye avdelingen.
 • Barna har besøksdager på ny avdeling med kjente voksne i forkant av overgangen.
 • Personalet på ny avdeling har ansvaret for å bygge trygge og nære relasjoner med barna.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen

Barn og foreldre skal føle seg trygge på at barnehagen og skolen gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng i læringsløpet slik at hvert barn sikres en god overgang. Personalet og foreldre har et felles ansvar for at møtet med skolen preges av nysgjerrighet og tillit. Gjennom fokus på barnets beste, ved å lytte til barnet og se på barnet som en viktig samarbeidspartner, legger vi til rette for at barnet selv medvirker i sin egen hverdag. Parktunet er en sentrumsbarnehage, ikke en typisk nærmiljøbarnehage. Skolebesøk i forkant i barnehagens regi må derfor vurderes i hvert tilfelle med tanke på behov og bruk av ressurser.

Skolestart som tema i førskolegruppa:

 • Selvstendighetstrening.
 • Barnet har evne til å knytte og bevare vennskap.
 • Barnet kan kjenne på mestring og lærelyst.
 • Barnet kan kjenne på skaperglede og utforskertrang.
 • Egen periodeplan for høst- og vårhalvåret for førskolegruppa.
 • Pedagogene har samtale med foreldrene før 1. mai, der de sammen fyller ut et skjema som gir skolen informasjon om det enkelte barn hvis foreldrene samtykker til det.
 • Det avholdes møte med skolen og foreldrene for barn som trenger særskilt tilrettelegging i skolen.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Personalet har ansvar for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og det allmennpedagogiske tilbudet ut ifra deres behov og forutsetninger.
 • Personalet deltar i spesialpedagogisk team i barnehagen for råd og veiledning.
 • Personalet har ansvar for tett foreldresamarbeid om barnets utvikling.
 • Personalet bidrar til kontakt med ulike hjelpeinstanser: Familieteamet, helsestasjonen, fysioterapitjenesten for barn og unge, henvisning til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), statlige samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner.
 • Personalet sørger for at alle barn opplever sammenheng og gode overganger i hverdagen.
 • Personalet gjør observasjoner i barnehagen knyttet til alle utviklingsområder.

For å skape et godt foreldresamarbeid er vi avhengig av et formelt og uformelt samarbeid. Vi ønsker at samarbeidet bygger på gjensidig tillit og respekt for hverandre som foreldre og som fagpersoner.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Samtaler ved bringe og hentesituasjoner.
 • Informasjonsmøte for nye foreldre i slutten av mai.
 • Oppstartsamtale for nye foreldre i forkant av tilvenningen.
 • Samtale med foreldre ved overflytting fra småbarn til storbarnsavdeling.
 • Foreldrerådsmøte med foreldremøte på avdelingene i september.
 • Foreldresamtaler, to pr. barnehageår (oktober/november og mars/april), og ellers ved behov.
 • Foreldreundersøkelse gjennomføres hver høst.
 • Møter i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU).
 • Felles arrangementer som personalet arrangerer evt. i samarbeid med FAU, slik som Lucia, tenning av julegrana, dugnad og sommeravslutning.
 • Personalet har ansvar for det daglig samarbeidet med foreldrene; et tett og åpent foreldresamarbeid til barnets beste.
 • Informasjonsutveksling, kommunikasjon og dokumentasjon via digital plattform "Vigilo".
 • Informasjonstavle i garderoben
 • Informasjon om foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU og samarbeidsutvalget SU; se informasjonsbrosjyren «Parktunet barnehage- barnas oase i sentrum».

Samarbeid med lokalmiljøet

 • Førskolegruppen samarbeider med Drammens Ballklubb (DBK) ved at instruktører fra DBK tilrettelegger og leder aktiviteter i flerbrukshallen ved Øren skole.
 • Førskolebarna gjør seg kjent med en skole om våren.
 • Bibliotekbesøk - lese bøker og høre på eventyrstund.
 • Samarbeid med USN (Universitetet i Sørøst-Norge) som inviterer til forestillinger som artister og studenter forbereder for barn.
 • Barna er tilskuere i Wold- Cup når det arrangeres i sentrum.
 • Turer i nærmiljøet, blant annet parken, torget, Gropa, bro-tur, Hamborgstrømskogen, Drammens teater, Drammen stasjon, Bragernes kirke, lekeplasser i nærmiljøet.
 • Brannstasjonen for førskolebarna.
 • Skøyteis på torget for førskolebarna.
 • Førskolebarna deltar på vanntilvenning/ svømming når det tilbys med statlige midler via statsforvalter.

Samarbeid med forebyggende tjenester

 • Barnehagene samarbeider med ulike forebyggende tjenester for eksempel PPT, barnevernet og helsestasjonen som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er, ved behov, å sette inn riktig tiltak i samarbeid med barnas foreldre og forebyggende tjenester.
 • Kontakt med helsestasjonen etter samtykke fra foreldrene.
 • Fysioterapitjenesten for barn og unge følger opp barn som er henvist.
 • Sørge for at barn får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen på grunnlag av sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
 • På bakgrunn av henvisning samarbeider barnehagen med PPT, Barneverntjenesten og Habiliteringstjenesten/ tjenestetildeling.
 • På bakgrunn av henvisning fra fastlege eller helsestasjonslege, samarbeider vi med BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) og Habiliteringssenteret ved Drammen sykehus.
 • Samarbeid med Familieteamet; et lavterskeltilbud for barn og forelder i samarbeid med foreldrene.
 • Barneskoler.
 • Andre barnehager.
 • Melde fra til Barnevernstjenesten hvis vi får kjennskap til, eller blir bekymret for, at barn opplever vold eller overgrep i hjemmet.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Samarbeid med USN (universitetet i Sør-Øst Norge) i forbindelse med barnehagebasert kompetanseutvikling.
 • Tilby praksisplasser til barnehagelærerstudenter ved USN.
 • Ta imot elever fra videregående skoler i nærmiljøet.
 • Ta imot elever i praksisuke fra ungdomsskoler i nærmiljøet.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Observasjoner i barnegruppa som grunnlag for planlegging.
 • Fortløpende planlegging gjennom dagen.
 • Felles og individuell planleggingstid for pedagogene.
 • Ulike møtearenaer der pedagogisk praksis planlegges og evalueres.
 • Medvirkning fra foreldregruppa i foreldresamtaler, foreldremøter og SU-/FAU-møter.
 • 5 planleggingsdager i året.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Fortløpende evaluering gjennom dagen og fleksible løsninger på bakgrunn av tilbakemeldinger fra barna, observasjoner i barnegruppa og tilgjengelige ressurser.
 • Refleksjon og diskusjon i møtearenaer for personalet.
 • Faglig diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver sett opp mot barnehagens praksis.
 • Foreldremøter og foreldresamtaler.
 • Bearbeide resultater fra foreldreundersøkelser og igangsette tiltak, avdelingsvis og felles.
 • Medarbeiderundersøkelse og fysisk- og psykososial vernerunde.
 • Evaluerer sammen med barna.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Pedagogisk dokumentasjon.
 • Foto med tekst fra aktiviteter i hverdagen.
 • Læringsreisepermen for det enkelte barn.
 • Månedsplan og månedsbrev.
 • Kartlegginger.
 • Foreldresamtaler.
 • Didaktiske planer for faste aktiviteter for å sikre at rammeplanen følges.
 • Facebook (anonymisert)
 • Vigilo

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner