Årsplan Solhaugen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 17.08.23

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Drammen kommune skal være et godt sted å leve, - nær, inkluderende og nytenkende.

Vår visjon er; Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre.

I Solhaugen barnehage legger vi stor vekt på å forbygge utenforskap og sikre at alle barn opplever inkludering, lek, læring og mestring. Vi jobber for et inkluderende fellesskap og har tro på at Solhaugen barnehage er en god arena for å utvikle sosial- og emosjonell kompetanse, språkkompetanse og bevegelsesglede, både inne og ute.

I samarbeid med USN jobber vi for å skape "Et trygt, inkluderende og dynamisk lek- og læringsmiljø". I barnehageåret 22/23 har vi hatt fokus på trygghet i relasjon til barn, foreldre og ansatte. Inkludering vil være fokus for utviklingsarbeidet for barnehageåret 23/24. Dette ser vi i sammenheng med arbeidet for å fremme våre felles verdier for barnehagene i Drammen kommune.

Våre utviklingsmål

 • Alle skal oppleve å være en del av et inkluderende fellesskap
 • Alle barn skal oppleve glede og engasjement gjennom lek
 • Alle bidrar aktivt til barns livsmestring
 • Alle barn opplever bevegelsesglede i hverdagen

Våre utviklingstiltak

 • Personalet er en del av utviklingsarbeidet i samarbeid med USN med fokus på "Inkluderende fellesskap".
 • Personalet fremmer mangfold, vennskap og tilhørighet.
 • Personalet har kontinuerlig refleksjon rundt lekemiljøene og sin egen rolle i leken.
 • Personalet skal være bevisste voksne med sin autoritative voksenstil for små og store.
 • Personalet skal legge til rette for mestring, glede & humor for å fremme god sosial-, psykisk- og fysisk helse.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Medvirkning handler som at barna skal bli sett og hørt og bekreftet. De skal sees og høres på den måten at de føler seg viktige og verdifulle. Barnas uttrykk og signaler skal bli møtt med reaksjoner slik at de opplever en endring. De må samtidig akseptere at deres ønsker ikke alltid blir innfridd eller får det som de vil og at de må dele med andre og vente på sin tur. Barns medvirkning handler om hvordan de voksne tenker om og ser på barn og det er de voksnes holdninger som leder frem til en medvirkningspraksis.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barna skal kjenne at de er en betydningsfull del av et inkluderende fellesskap.
 • Vi har fokus på å bekrefte barnas verbale, fysiske, sosiale, psykososiale og psykiske uttrykk.
 • Vi lytter til barna og følger opp det de er opptatt av.
 • Vi gir positiv bekreftelse på at vi ser barnet og setter ord på samspillet, positiv voksenledelse.
 • Vi passer på at alle tar og gir tur.

Omsorg handler om at hvert barn skal bli sett og hørt, oppleve trygghet og tilhørighet, få støtte til god fysisk og psykisk helse og vi skal gi hvert enkelt barn mulighet til å utvikle sitt fulle potensial. Vi jobber med trygghetssirkelen som beskriver to typer tilknytningsbehov når barnet skal løsrive seg. Barnet trenger en omsorgsperson som støtter utforskningen og som fungerer som en trygg base å komme tilbake til når barnet føler seg truet eller trenger trøst.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • De voksne skal være gode rollemodeller, vise varme, glede, humor, ha en anerkjennende væremåte, stille krav, sette grenser, bygge relasjon med en autoritativ voksenrolle.
 • Vi skal oppmuntre og støtte barn til å vise omsorg for andre og tilselv å kunne ta imot omsorg.
 • Vi legger til rette for å utvikle robuste barn som takler å møte hverdagens utfordringer, og den voksne står sammen med barna i møte med utfordringer.
 • De voksne skal bidra til at barna skal utvikle tillitt til seg selv og andre. Vi skal bidra til å gi de tro på seg selv og bli trygg på andre rundt seg, ved å sette ord på og vise støtte.
 • video som beskriver tilknytning
 • Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Barns utvikling og læring skjer i alle situasjoner i hverdagen. Leken har en egenverdi og skal ha en sentral plass i hverdagen. Vi ønsker at barna skal bli gode lekere og kunne få og beholde venner i barnehagen. Vi fokuserer på elementer i sosial kompetanse: kunne samarbeide, ta ansvar, vise empati, positiv selvhevdelse, selvkontroll, humor og kommunikasjon. "Idag har jeg bare lekt" sier barnet, da har barnet øvd seg på: å ta initiativ, lyttet, delt gleder, brukt humor, vært kreativ, øvd motorikk, opplevd samhold, kommunisert, mestret, bygget selvtillit, blitt utfordret, håndtert konflikter, øvd på å gi og ta, tatt ansvar, vært nysgjerrig, bearbeidet erfaringer, kjent på spenning og vært et barn.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet prioriterer tid og rom til barns lek.
 • Dele barna inn i smågrupper, både voksenstyrte og frilek.
 • Personalet er kompetente og engasjerte i barnas lek.
 • Vi er tett på i leken for å kunne ligge i forkant og vurdere behov for hjelp og støtte.
 • Vi skaper et inkluderende fellesskap med plass til alle.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning handler om at barn skal få mulighet til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over, stille
spørsmål, og yte motstand på egne og andres vegne. Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier
og holdninger i fellesskap og hvor vi anerkjenner barna som selvstendige mennesker med følelser og
tanker i en felles prosess. Vi må skape flest mulig situasjoner hvor barna tenker positivt om seg selv
og sin verdi i fellesskapet. Humor og glede skal prege dagene i Solhaugen barnehage og alt dette
skjer gjennom leken og hverdagsaktiviteter i barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi viser respekt for den kommunikasjonen som barna har og interesse for det de sier.
 • Vi er gode samtalepartnere.
 • Vi er tilstede og pålogget i lek og samspill.
 • Vi jobber med tiltak som blant annet Grønne tanker - glade barn, Smart, Utviklingsstøttende kommunikasjon (USK) og materialet fra Være sammen.
 • Prinsippene for Utviklingsstøttende kommunikasjon (USK)
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Språk er et viktig samhandlingsverktøy, og et utgangspunkt for samhandling og fellesskap. I barnehagen legger vi vekt på å være gode språkmodeller og vi fokuserer på begrepslæring, språkforståelse, å kunne lytte og tulle og tøyse med språket. Som språkmodeller ordsetter vi konkreter og handlinger, det vi ser, hører og gjør. Barna skal få bade i språket. Vi vil fokusere på rim og regler, sanger, eventyr, tekster fra samtid og fortid, utforske skriftspråket, leke med språk, symboler og tekst, språklig nysgjerrig og språklig forståelse og bevissthet.

Vi oppfordrer til at det leses for barna hjemme og i barnehagen for å skape leselyst. Å bli lest for utvikler ordforrådet, utfordrer tankene og utvikler fantasien, "man blir klok av å lese".

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Bøker er en naturlig del av barnehagedagen og de er tilgjengelig for barna.
 • Vi bruker språket aktivt sammen med barna, setter ord på og benevner der og da i alle typer hverdagssituasjoner.
 • Elle-melle klubben bruker ulike språkleker gjennom året.
 • Vi bruker bildebøker, konkreter, dramatisering, sang, rim og regler, rollespill, bevegelse i formidling av fortellinger for å gi barna et variert uttrykk og lettere forståelse.
 • Vi deler i mindre grupper så flere barna får kommet til ordet i samtaler, lek, lesestund mm.
 • Det nonverbale språket (kroppsspråk, mimikk, gester) er en like naturlig og viktig del av barns språk. Personale skal være sensitive ovenfor barnas signaler og uttrykk og skal møte dette på lik linje med verbale ytringer.
 • ABC barna gjennomfører økter med Skrivedans i løpet av barnehageåret som en start på innlæring av skriftspråket på en leken måte.
 • Barnehagens ansatte benytter elementer fra språkløyper, et opplæringsløp med språk og leseaktiviteter
 • Være Sammen trapp

De syv fagområdene er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

Arbeid med fagområdene skal være en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Fagområdene skal stimuleres gjennom undring, utforsking og skapende aktivitet. Barnehagen bruker ulike typer leker og materiell og utstyr som teknologi, digitale verktøy, spill, bøker og musikk. Vi jobber tverrfaglig med fagområdene gjennom ulike aktiviteter i hverdagen og i fri lek.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi jobber med prosjektarbeid og temaarbeid gjennom året.
 • Fri lek og aktivitet
 • Aldersdelte klubber
 • Autoritative og tilstedeværende voksne som er bevisste på hva vi tilrettelegger og tilfører i barns frie lek og aktivitet.
 • Vi markerer ulike merkedager og tradisjoner gjennom året.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barnehagen er opptatt av at det skal være en progresjon i løpet av årene barnet er i barnehagen. Barnas medvirkning og spontane engasjement skal være med på å forme dagene. Vi forstår progresjon som at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Vi skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi de varierte erfaringer og opplevelser. De skal få oppleve mestring i hverdagen sin og få strekke seg til nye. Gjennom aldersdelte klubber vil de starte som de minste og utvikle seg til å bli størst og møte kunnskap og utfordringer i takt med alder og hvem de er.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi skal legge til rette for at barna i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.
 • Aldersdelte klubber
 • Vi gir barna utfordringer og mestringsopplevelser.
 • Lekemateriell, bøker og utstyr er tilgjengelig for barna.
 • Kontinuerlig refleksjon av det pedagogiske arbeidet.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barnehagen bruker digitale hjelpemidler som iPad og smartboard i pedagogisk arbeid med barna. Barna jobber med å lage digitale bøker, spiller inn musikk, tar opp lyd, tar bilder, spiller spill. Gjennom dette arbeidet jobber vi med samarbeid, turtaking, kreativitet, skaperglede og forbereder barna på fremtidens kompetanse. Vi kan finne ut av ting sammen med barna, som å søke og finne svar på spørsmål eller finne ut hvordan ting ser ut.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi er bevisste på bruk av digitale verktøy, og hva vi bruker det til.
 • Vi lærer oss bruk av apper og digitale hjelpemidler for å holde oss oppdatert og kan lære sammen med barna.
 • De eldste introduseres for tidlig programmering med hjelp av blueboter. Dette er små digitale roboter som blir gitt kommandoer i form av knapper og utfører disse. Her er det lett å se om riktig kommando er lagt inn som planlagt.
 • Vi bruker apper som blant annet Glade maur (grønne tanker - glade barn), Book creator, Imovie, Bee-bot, Lær å lytte (logopedspill), Språkkista 2 (tospråklighet), Tella. Vi bruker også salaby.no som digital plattform.
 • Som digital kommunikasjon og informasjon til og med foreldrene benytter vi Vigilo. Her registreres barn inn og ut, vi sender bilder og informasjon.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Overganger handler om hvordan vi i barnehagen kan legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere dagen slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Barnet skal få oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:  

 • Besøksdager / lekedager i barnehagen før oppstart hvor foresatte er med og skal danne grunnlag for god dialog og trygghet for det videre samarbeidet.
 • Lang tilvenning, der det er mulig, hvor foreldrene deltar i lek og aktivitet og blir kjent med personalet og våre rutiner gjennom dagen.
 • Oppstartsamtale hvor vi har fokus på tilknytningsperspektivet.
 • Vi benytter trygghetssirkelen i vår forståelse av dette.
 • Fokus på voksenrollen, tilstedeværelse og det gode varme blikket.
 • Vi lager en individuell plan for hver familie i tilvenning, ut i fra hvert enkelt barns behov

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:  

Vi ønsker å få til en mest mulig smidig og naturlig overgang fra liten til stor avdeling eller mellom andre avdelinger i barnehagen. Barna skal få oppleve trygghet, forutsigbarhet og en glede over å bli større. Vi jobber med å skape robuste barn som er rustet til å takle endring. De voksne på liten avdeling oppmuntrer, forbereder, fremsnakker, ufarliggjør overgangen. Vi jobber med de nye relasjonene i kommende barnegruppe ved lekegrupper på tvers. De voksne på den nye avdelingen oppsøker kontakt og begynner å bygge relasjon til de nye barna så snart barnegruppene for nytt barnehageår er klare. Erfaringsmessig er overgangen tøffere for foreldrene enn barna.

 • Besøksdager på ny/stor avdeling i mai/juni
 • Foreldremøte for foreldre som går fra liten til stor avdeling
 • Velkomstskriv med informasjon og bilder av ansatte på ny avdeling
 • Bli med den nye avdelingen på turdager i juni
 • Bruke den nye avdelingen til lek når de som går der er ute
 • Vi øver på blant annet å sove på madrass eller slutte å sove og pottetrening.
 • Selvstendighetstrening

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:  

Barnehage og skoler samarbeider om overganger for barna. Skolen ønsker informasjon om barnet som gjør at de kan være godt forberedt på å møte hvert enkelt barn. Barn og foreldre fyller ut skjema som oversendes skolen, skjema er frivillig og foreldre må samtykke i overføringen. Nærskolen kommer på overføringsmøte i barnehagen. Vi ønsker at barna kan møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

 • ABC klubb med skoleforberedende aktiviteter. (egen plan deles ut).
 • ABC'ene (skolestarterne) besøker de ulike skolene barna skal begynne på.
 • Vi stiller krav til foreldre og barn og har en tidlig foreldresamtale rundt forventninger og mål før skolestart.
 • Selvstendighetstrening er sentralt før skolestart: påkledning, måltid og toalettbesøk. Vi jobber med å skape robuste barn som er trygge i overgangen.
 • Ting som er viktig for skolen: barna kan bli ledet, stoppe egne initiativ og følge en voksen, kan utsette egne behov, akseptere grenser, følge to beskjeder gitt på en gang, løse egne problemer, regulere egne følelser og adferd, vente og spørre om hjelp, være selvstendige, samarbeide, få og beholde venner.
 • Vi følger rutine til Drammen kommune i forhold til overgang barnehage - skole.
 • Informasjonsfolder overgang barnehage skole

Barn kan i perioder ha behov for ekstra støtte og oppfølging. Vi jobber med tiltak for det enkelte barn gjennom refleksjon på avdelingsmøter. Hva passer best for det enkelte barnet sånn som det er nå? Vi jobber med dette kontinuerlig gjennom hele året for å sørge for at alle blir sett og møtt for sine behov. Hvis barnets behov er større enn det som faller innunder det allmennpedagogiske tilbudet henviser vi videre til andre instanser i samarbeid med foreldrene.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Alle barn skal bli sett og hørt
 • Se hvert barns individuelle behov og forutsetninger
 • Alle skal få oppleve å være en betydningsfull del av fellesskapet

Samarbeid med hjemmet betyr for oss å utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til barnet sin helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehage - hjem samarbeidet skal oppleves som et fellesskap som bidrar til barnets trivsel og utvikling til barnets beste. Vi gir hjemmet rett til medvirkning. For oss er det viktig å ha god dialog med foreldre og foresatte. Dere kjenner det enkelte barnet best mens barnehagen får god kunnskap om barnet i gruppe og hvordan det er i samspill med andre barn.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • De gode møtene og samtalene ved daglig levering og henting
 • Sikre god skriftlig informasjon til foreldre, enten i papirform eller i Vigilo.
 • Foreldresamtaler hvert semester
 • Foreldremøte for nye i juni
 • Foreldremøte i september/oktober med valg av foreldrerepresentanter fra hver avdeling til barnehagens FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og hvorav 2 skal sitte i barnehagens SU (samarbeidsutvalg)
 • Møteplasser og arrangement i løpet av året

Samarbeid med lokalmiljøet

Vi er opptatt av å benytte oss av nærmiljøet til barnehagen og deres samarbeidspartnere. Ved å bruke lokale kulturbegivenheter og områder. Ved å samarbeide med nærmiljøet og andre aktører, blir barna mer kjent i sitt område og får se mulighetene som finnes. Barna får oppleve det i fellesskap i barnehagen. Flere av arrangementene utenfor barnehagen gjennomføres stort sett klubbvis, der de fleste er for de eldste.

For ABC'ene:

 • Mini Worldcup på ski på Konnerud skistadion med Jordbrekkskogen og Svensedammen bhg. i regi av Solhaugen barnehage (vinter/mars)
 • Samarbeid med Konnerud idrettslag: lån av skøytebane, skistadion, kunstgress og vanntilvenning med Drammen svømmeklubb.
 • Lengre turer i nærmiljøet
 • Besøk på brannstasjonen i september
 • Vanntilvenning i regi Drammen svømmeklubb på Eikholdtsenteret i november

For Elle melle:

 • Besøker Konnerud bo- og servicesenter og Fredholt sykehjem "Livsglede for eldre"

Annet:

 • Vi besøker blant annet Konnerudgruvene for å se på lokal historie og kultur
 • Julegudstjeneste i Konnerud kirke
 • Kirkens bymisjon - "Gi det videre" og Skattkammeret - gratis utlån av utstyr til enkeltbarn
 • Tilbud om eventyrstund i leseavdelingen på biblioteket

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med ulike forebyggende tjenester som PPT, barnevernet, helsestasjonen, familieteamet, fysioterapeut, logoped, tolketjenesten og som alle jobber til og for barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, tidlig innsats, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester. Vi jobber med å sette i gang tiltak raskt, tidlig innsats. Foresatte er alltid involvert dersom vi har behov for å ta kontakt med forebyggende tjenester. Ved bekymringsmelding vil foresatte informeres. Unntaket er dersom vi mistenker vold eller overgrep, da blir ikke foresatte varsles før vi melder bekymring. Dette er i tråd med våre retningslinjer hjemlet i Lov om barnehager §22. Drammen kommune har nulltoleranse mot vold og seksuelle overgrep.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Vi er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved USN, som bidrar til at vi holder oss faglig oppdatert og kan endre praksis etter nyere forskning. Vi har også samarbeid med Svensedammen ungdomsskole og videregående skoler i området, samt andre barnehager på Konnerud.

 • Praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved USN.
 • Studentene er på samme avdeling hele perioden og følger sin praksislærer som er barnehagelærer.
 • Vi tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeider faget som følger sin veileder som er barne- og ungdomsarbeider på en avdeling.
 • Praksisplasser for elever fra videregående
 • Vi tar imot elever fra Svensedammen skole; arbeidsuke.
 • Felles arrangement for ABC'ene (skolestarterne) fra andre kommunale barnehager på Konnerud.

Slik jobber vi med planlegging:

 • 5 plandager i løpet av kalenderåret
 • Avdelingsmøter
 • Månedlig felles samarbeidstid for pedagogiske ledere, for de små avdelingene og for de store avdelingene, for å sikre likhet, fellesskap og erfaringsutveksling
 • Personalmøter
 • Pedagogene har 4 timer plantid i uka
 • Vi utarbeider interne temaplaner som gjelder for hele barnehagen. Dette vil komme til syne i avdelingens månedsplaner og klubbplaner

Slik jobber vi med vurdering:

Vi reflekter mye over vår egen voksenrolle og praksis i arbeid med barn. Ved å sette fokus på seg selv, kan vi lettere få til endring og utvikling som gagner barnets beste. Hvis vi vil oppnå endring, må vi starte med oss selv. Dette gjøres kontinuerlig gjennom hele året.

Vi vurderer og evaluerer planlagt pedagogisk arbeid fortløpende og ut i fra dette skaper vi ny praksis. Dette gjøres i ulike møtearenaer ut i fra om det gjelder enkeltbarn, avdeling, deler av
barnehagen eller hele barnehagen.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Pedagogisk dokumentasjon handler om barnehagens pedagogiske praksis og skjer i det daglige samspillet med barn. Vi tar et utspill eller initiativ fra et barn og bruker dette som et utgangspunkt for refleksjon eller aktivitet sammen med barna. Dette kan danne grunnlaget for pedagogisk arbeid og en prosess i fellesskap.
 • Dokumentasjon til dere foreldre gjør vi ved at vi synliggjør vårt daglige arbeid gjennom bilder, tekst, månedsplaner, klubbplaner, årsplan, daglige tilbakemeldinger, oppslag, utstillinger, minneperm mm. Dette skal gi et blikk inn i barnets hverdag som en bro til samtale med barnet ditt. Bilder er et nyttig verktøy til samtale om dagen med barnet og kan hjelpe de til å huske hva som har skjedd og til å formidle det på sin måte.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner