Årsplan Strømsø barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU: Juni 2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Barnehagen skal i året som kommer jobbe videre med allerede eksisterende utviklingsmål. Men fokusere på et inkluderende barnehagemiljø med fokus på trygghet og et inkluderende lekemiljø.

Våre utviklingsmål

 • Alle barn skal få muligheten til å utvikle gode Norskkunnskaper
 • Sosial kompetanse
 • Realfag-undring og glede knyttet til matematikk og naturfag

Våre utviklingstiltak

 • Godt språkmiljø, språkgrupper og bruk av bøker, sang, rim og regler
 • Jobbe med et inkluderende barnehagemiljø og samtaler om følelser
 • Gir barna rom for undring og å erfare igjennom dagen

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Vi legger til rette for medvirkning som er tilpasset barnets modningsnivå og erfaringer samt barnets individuelle forutsettinger og behov som varierer fra barn til barn. Personalet skal spørre barn om trivsel i barnehagen og ta hensyn til det barnet forteller. Også de yngste barna og barna som kommuniserer gjennom kroppsspråk og mimikk har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnas synspunkter vil vektlegges i forhold til alder og modning. Eksempler på arenaer der barn har stor medvirkning kan være turmål, aktiv deltakelse i dagsrytme og planlegging.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Tilrettelegge dagsrytmen ut ifra barnas behov og utvikling
 • Turer - der vi tar med turen inn temaarbeidet
 • Aktiv deltakelse i planlegging

I Strømsø barnehage skal personalet ivareta barns behov for omsorg og nærhet, ved at de er nærværende og engasjert i barnas trivsel og utvikling. Vi skal være oppmerksomme og åpne for det unike hos hvert enkelt barn, og gi relevant respons på barnas følelsesuttrykk, omsorgs- og nærhetsbehov. Personalet skal oppmuntre barna til å vise omsorg og hjelpe hverandre. Vi skal handle omsorgsfullt og vise nærhet, lydhørhet og innlevelse i møte med barnet i alle situasjoner gjennom hele dagen. For å få til dette arbeidet jobber vi med små grupper, utvikling av sosial kompetanse og kjennskap til egne følelser. Hvordan sette ord på hva man føler. Samt et tett foreldresamarbeid er avgjørende i dette arbeidet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Mobbeskjema, - og annet pedagogisk materiell
 • Legge til rette for smågrupper
 • Foreldresamarbeid
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Personalet skal være nærværende og tilgjengelig og følge opp slik at alle barn har det bra i leken. Hvis personalet oppdager barn som ikke deltar i lek, blir utestengt eller ødelegger, skal de gi disse barna spesiell oppfølging. Det kan f.eks. gjøres ved samtaler og å bruke samtale bilder. Ved å danne lekegrupper hvor personalet er rollemodell og veileder barna ved å vise dem god samhandling. Ved å gi barna fellesskap og gode opplevelser slik at de får felles referanser og opplever positivt fellesskap.

Vi skal forebygge mobbing ved å arbeide med tilhørighet, vennskap, følelser og verdier sammen med barna i løpet av barnehageåret. Gjennom samtaler, bøker og bilder kan vi bidra til at barna forstår hva det vil si å være en god venn. De skal raskt kjenne igjen egne og andres følelser og følelsesuttrykk, og leve seg inn i hvordan andre har det.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Ulike lekesoner som innbyr til lek
 • Aktiv deltakelse av voksne ute og inne
 • Jobber for at alle barn skal ha noen å leke med
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning skjer hele tiden. Når barna deltar i fellesskapet i barnehagen lærer de noe om seg selv og andre. Vi bidrar til barnas innsikt når vi skaper arenaer der barna gjør noe sammen, lek og andre aktiviteter. Noen ganger er det personalet som leder barna, noen ganger er barna i fri lek og aktiviteter som de velger selv, og noen ganger bare er man sammen. Alle arenaer hvor barnets personlighet påvirkes og dannes.

Vi bidrar til selvhevdelse på en god måte og til at barna skal lære å ta hensyn til andre. Ved å oppmuntre barna til å si sin mening om ting og la det få innflytelse, vil barna se at deres stemme teller. Samtidig skal barna gjøres oppmerksomme på andres meninger, følelser og reaksjoner og at de må vise hensyn og tilpasse egne handlinger i forhold til andre.

Det, sammen med en anerkjennende holdning hos personalet, bidrar til identitetsbekreftelse og at barna opplever det blir anerkjent for den det er.

Strømsø barnehage vil gi barna grunnlag som skaper mennesker med selvtillit og tro på seg selv. For oss er det viktig at barna tør å ta utfordringer, selv om de ikke alltid mestrer omgivelsene fullt ut. Vi bidrar til dette ved å se hvert enkelt barn, anerkjenne og bekrefte følelser og gi tilpasset oppmuntring og støtte.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Støtte barns identitet, selvfølelse og troen på egne evner
 • Legge til rette for smågrupper
 • Jobbe for at alle er inkludert og opplever vennskap
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Språklig kompetanse er viktig for alle barn som redskap for å uttrykke egne tanker og følelser, og har betydning for aktiv deltakelse i et sosialt fellesskap og for identitetsdannelsen. Vi ønsker å gi hvert enkelt barn best mulig språkutvikling.

Strømsø barnehage er preget av et språklig mangfold, det er mange barn som lærer to eller flere språk. Derfor er det mange barn som bruker litt lenger tid i språkutviklingen, og det er større forskjeller innenfor samme aldersgruppe. Det får betydning for f.eks. hvordan personalet legger til rette samlingsstunden og lesestunden. For noen barn er det fint å bli kjent med boken før den presenteres i lesestunden/samlingsstunden, da er det lettere å skjønne det som blir formidlet i en større barnegruppe.

Personalet er bevist sin rolle som språklig forbilde og hvordan de kommuniserer med barna gjennom hele dagen. De tilpasser sin kommunikasjon etter barnets språkkompetanse, spesielt med tanke på de flerspråklige barna. De skal snakke tydelig og med korte setninger.

Vi legger til rette for opplevelser og førstehåndserfaringer som viktig tiltak for alle barns begrepsdannelse. Felles referanser gir mulighet for samtaler, felles forståelse, inkluderende lek og vennskap. Lek og vennskap har stor betydning for språkutviklingen. Dette legges det til rette for i små grupper og gjennom dagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Aktivt språkmiljø der bøker spiller en viktig rolle
 • Språkgrupper
 • Øke personalets kompetanse for å sikre et godt og aktivt språkmiljø

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Alle barn får utvikle sin kompetanse og ferdigheter innenfor fagområdene
 • Årshjul - se vedlegg
 • Faglig oppdatert personalgruppe som følger årshjulet
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsettinger.

Fagområdene er sammenvevd i hverandre og i all aktivitet som foregår i barnehagen.

Noen ganger fremhever vi spesielle fagområder, men under arbeidet med f.eks. antall, rom og form eller musikk, kan det være like mye læring av f.eks. sosial kompetanse. Vi arbeider med hvert fagområde tilpasset barnas utviklingstrinn og modning, og er innom hvert område på forskjellig måter i løpet av året, slik at barnet får varierte erfaringer. Vi har som mål at alle barn skal få mulighet til god utvikling. Vi bidrar til dette ved å gjøre oss kjent med barna og deres interesser, observerer modning og utvikling, og gir dem tilpasset støtte til å komme videre.

Vi tenker oss progresjon som en trapp uten klare skiller mellom trinnene, for å møte barnas ulike forutsettinger, modning, interesser og behov. Det er stor variasjon i modning og interesse innenfor samme aldersgruppe, og mye av det vi tilbyr de minste barna vil de ha glede av i hele barnehagetiden.

I skolegruppa tilbyr vi skole forberedende aktiviteter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Tilpassede utfordringer
 • Førskolegrupper (5 åringene)
 • Et godt og variert tilbud som gir ulike erfaringer
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barnehagens digitale praksis kommer til syne ved at vi benytter digitale verktøy som iPad, Fun table, projektor, telefoner og høyttalere. Personalet legger til rette for at barna skal få utforske, være kreative og skapende gjennom digitale uttrykksformer. Ved bruk av pedagogiske apper knytter vi fagområdene sammen, samtidig som vi er med på å gi barna en begynnende forståelse for betydningen av personvern. Vi legger til rette for at barna skal utvikle nettvett og på sikt, digital dømmekraft.

I barnehagen ser vi nytten av en delingskultur der vi benytter hverandres spisskompetanse på ulike områder. Vi arbeider med kompetansehevende tiltak gjennom bevisst bruk av iktplan.no.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Legge til rette for delingskultur ved for eksempel å utnytte enkeltansattes spisskompetanse, samt arbeide bevisst med enkeltpunkter fra IKT planen og idebanken i Rammeplanen 
 • Sikre utvikling av barns begynnende etiske dømmekraft
 • Trekke inn digitale verktøy knyttet til de temaene vi arbeider med gjennom året, tilpasset barnas alders- og modningsnivå
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

I Strømsø barnehage ønsker vi at store og små skal føle trygghet og trivsel. Alle nye familier får tilbud om en besøksdag sammen med barnet før oppstart. I tillegg er det ved hovedopptaket et eget foreldremøte i juni med informasjon om barnehagen, innhold og rutiner. Det gis informasjon på avdelinger og det avtales oppstart med familiene som skal starte opp i august. For de som begynner hos oss i løpet av året er det også mulig med et besøk før oppstart, men den informasjonen som gis i juni vil da bli gitt på den enkelte avdeling. Det er også mulig å få samtale med styrer om det er ønskelig. Normalt sett har barna 3-5 dager med tilvenning før foreldre kan la barnet ha full dag i barnehagen. Men det er ikke alle barn som er trygge nok etter så kort tid, og da er det viktig med god dialog med de ansatte om hva de tenker er klokt for det enkelte barn. Det er derfor lurt å sette av noen ekstra dager om det er behov for lenger tilvenning.

Alle foreldre/foresatte får tilbud om oppstartsamtale slik at vi kan høre hva det enkelte barn liker, rutiner barnet kjenner, hvordan liker barnet å bli trøstet m.m. Vi benytter tolk der det er nødvendig.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:  

 • Besøksdag for barn og foresatte før oppstart
 • Foreldremøte - før oppstart
 • Tilvenning med foresatte tilstede de 3-5 første dagene (eller etter behov). Deretter gradvis mer tid for barnet uten foreldre/foresatte tilstede

Når barnet skal gå fra liten avdeling til stor avdeling, starter barnehagen opp med tilvenning allerede i mai. Barna går på besøk sammen med kjente venner fra egen avdeling opp til ny avdeling, hvor de får være sammen med en voksen de vil møte til høsten. Barna leker og spiser lunsj på ny avdeling før de går tilbake til vennene sine i liten avdeling. Pedagogene overfører informasjon om barna seg imellom, og det gis tilbud om en oppstartsamtale for foreldre/foresatte med ny pedagog.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:  

 • Besøk til ny avdeling og nytt personale
 • Overgangssamtale mellom pedagogene
 • Oppstartsamtale for foreldre/foresatt

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:  

 • Sluttsamtale med foreldre/foresatte om informasjon som skal sendes skolen
 • Så langt bygger vi på dagens rutiner som er samtale med den aktuell skole for å sikre en god overgang for alle barn
 • Besøk på nærskolen
 • Vi bruker kommunens overgangsskjema til samtale med foresatte i barnehagen før overgang til skolen. Nye skjema tas i bruk fra 2023

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud; Strømsø barnehage har et tett og godt samarbeid med flere forebyggende tjenester. Vi ønsker det beste for våre barn, og er det noe vi lurer på snakker vi alltid med foreldrene først. PPT kommer på banen når det er nødvendig for at barnehagen skal kunne gi enkeltbarn et tilbud ut over det allmennpedagogiske. Det vil si når vi ser barnet vil ha nytte av litt mer og tettere oppfølging i hverdagen av en voksen ut over det vi gir alle barn.

Slik jobber vi med tilrettelegging:

 • Personalet er tett på så langt det er mulig
 • Små lekegrupper
 • Gode overganger mellom aktivitetene

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Foreldresamtaler, FAU med ansvar for barnehagens sosiale innslag, SU og foreldrerådet (alle foreldre), foreldremøter med informasjon felles og avdelingsvis
 • Informasjon månedlig fra avdelingene og avdelingsleder/styrer
 • En åpen dør og dialog

Samarbeid med lokalmiljøet

Barnehagen deltar i prosjektet «Strømsø 2023» i tilknytning Knutepunkt Strømsø, der barnehagen har et tett samarbeid med familieteam, helsestasjon, PPT og levekårsteam. Barnehagen ligger også tett ved Strømsø sykehjem, hvor vi er deltakende i et livsgledeprosjekt hvor de store barna går på besøk til de eldre en gang pr. mnd. De eldre har også besøkt barnehagen. Barna spiller spill, synger og steker vafler. Til jul er det tenning av julegran og Luciabesøk med pepperkaker og saft m.m. Foreldre er også en satsningsgruppe i lokalmiljøet. Det avholdes juleverksted en lørdag i desember, nyttårsfest i januar i tillegg til sommerfest, dugnad m.m. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø der barnehagen er en aktiv aktør i lokalsamfunnet. Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon der vi blant annet låner utstyr til ulike aktiviteter.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett forebyggende tjenester (for eksempel PPT, barnevernet, familieteam og helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester. En gang per måned er familieteam, levekårsteam og PPT tilstede i barnehagen.

Vi samarbeider med mange ulike fagmiljøer som; USN, UDIR, PPT, barnevern, NAV, språktjenesten, helsestasjoner, skoler, andre barnehager, Knutepunkt Strømsø, Tannhelsetjenesten, Kirkens Bymisjon, familieteamet m.fl.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Strømsø barnehage inngår i en partnerskapsavtale med USN. Vi er også med i prosjekt "inkluderende lek og læringsmiljø" (inkluderende barnehage og skolemiljø) der vi jobber med forebygging av utestengelse og mobbing i lek. Vi ønsker et godt barnehagemiljø for alle. Helsesykepleier samarbeider med oss i en pilot der vi skal øke kompetanse hos alle parter om barns vekst og utvikling. Her vil også PPT, familieteam og andre delta. Barnehagen tilstreber et godt og forsvarlig faglig miljø som setter oss i stand til å fange opp barn som har behov for tiltak på et tidlig stadium (tidlig inn). Strømsø barnehage inngår i nye Drammens barnehagenes nettverk.

 • USN - som lærebedrift til praksis
 • Kompetanseheving for barnehagens pedagoger
 • Tverrfaglig samarbeid

Slik jobber vi med planlegging:

 • Pedagogiske ledermøter
 • Personalmøter
 • Avdelingsmøter/morgenmøter

Slik jobber vi med vurdering:

 • Pedagogiske ledermøter
 • Månedsplaner med fast evaluering
 • Personalmøter for å sikre god medvirkning

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Månedsplaner - der det er planer fra hver avdeling, tilpasset barnas alder
 • Vigilo i tekst og bilder
 • Informasjonsbrev fra avdelingsleder/styrer

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner