Årsplan Svensedammen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 30.06.2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Verdien: Leken er vår viktigste aktivitet.

Lek for livet! Ordene synliggjør vårt fokus på den livsviktige leken,livsmestring og psykisk helse i barnehagen.

Å leke er noe av det mest meningsfulle barn kan gjøre, og leken er en viktig arena for barns mestring og tilhørighet til fellesskapet (Lund & Helgeland, 2020., s. 138. Mobbing i barnehage og skole – nye perspektiver). Å høre til og å oppleve seg selv som betydningsfull i fellesskapet er et grunnleggende behov som påvirker trivsel, fysisk og psykisk helse, utvikling og barns livsmestring (Lund & Helgeland, 2020, s. 61 og 131-132. Mobbing i barnehage og skole – nye perspektiver). Derfor satser vi på lek, og jobber forebyggende mot utenforskap.

Vi vektlegger tilstedeværelse og den varme og grensesettende autoritative voksenrollen, og utvikler barnas lekemiljø for å skape en trygg ramme for leken.

Rammeplanen for barnehager 2017, s. 20. sier dette om lek. «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre».

Våre utviklingsmål

 • Alle barn er inkludert i lek og personalet har kunnskap om inkludering og forebygging av utenforskap.
 • Personalet har kunnskap om barns rett til lek (barnekonvensjonen), lekens betydning og lekens egenverdi.
 • Skaper fysiske miljøer der kunnskapen om lek gjenspeiles.
 • Deltar i barns lek på en støttende og utforskende måte.

Våre utviklingstiltak

 • Organiserer dagen slik at barna kan sette i gang, styre og strukturere leken sin selv.
 • Strukturer rom, leker og materialer slik at det inviterer til lek.
 • Kontinuerlig arbeid med den varme og grensesettende voksenrollen, gjennom arbeid med personlige utviklingsmål.
 • Kompetanseheving og utviklingsarbeid i samarbeid med USN med fokus på et trygt og inkluderende lek- og læringsmiljø.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis

Vi er opptatt av at alle barn i barnehagen vår skal oppleve innflytelse på egen hverdag ved at vi bruker tid på å bli kjent med det spesielle og personlige,- hvert enkelte barn. Vi lytter, observerer og responderer på barna sine kroppslige og verbale uttrykk, og støtter og hjelper hver enkelt til å få være med å påvirke både i leken og i hverdagen. For oss er det viktig at alle har rett til å uttrykke seg og bli hørt.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Foreldregruppen er en ressurs for å bli godt kjent med det enkelte barns uttrykk.
 • Tid til lek med tilstedeværende voksne som kan støtte og hjelpe hver enkelt til å bli sett, hørt og få lov til å bidra.
 • Vi respekterer barns motstand og ønske om å sette grenser for seg selv.

Verdien: Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner

Alle barn har rett til å bli møtt på en omsorgsfull måte. Omsorg skal gjennomsyre alt vi gjør, hver dag, i alle situasjoner. Det handler om å vise omtanke og å ta vare på hverandre. Omsorg er grunnlaget for barns trivsel og trygghet, og trygghet er grunnleggende nødvendig for at barn skal ha overskudd til lek, læring og danning. Vi ønsker at barna skal ha en opplevelse av tilhørighet, at det er noen som venter på dem om morgenen og som savner dem når de ikke er til stede.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Skape forutsigbarhet gjennom gode rutiner og trygge rammer.
 • Hjelper barn inn i lek og aktivitet med andre barn og sikre at alle blir inkludert.
 • Støtte barns omsorgshandlinger for hverandre, oppmuntre barna til å trøste og hjelpe hverandre, samt gi hverandre positiv oppmerksomhet.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Verdien: Leken er vår viktigste aktivitet.

Lek for livet, alle barn har rett til å leke. Artikkel 31, Barnekonvensjonen.

Lek er det mest meningsfulle et barn kan gjøre, og i lek styrkes barnets psykiske helse, livsglede, nysgjerrighet, utvikling og læring. Gjennom den spontane leken skal barnet oppleve at det er et betydningsfylt menneske med evner til å påvirke og skape. Barnet skal få erfare sine egne og andres grenser, samt utvikle en forståelse av egen identitet. Barnet skal oppleve voksne som bekrefter det gjennom leken og som kan bistå barnet for videre utfoldelse og mestring.

Det er viktig for barn "å få leke". Det kan handle om at det er tilstrekkelig med tid og rom til å leke fritt, som gir personalet et ansvar for å tilrettelegge for spennende og varierte lekemiljøer, og gi nok tid til leken i hverdagen. "Å få leke" kan også handle om det å få være med å leke, altså å bli valgt og akseptert som lekekamerat og få muligheten til å delta i lekefellesskapet ( Øhman, 2020, INNENFOR OG UTENFOR- barns relasjonsarbeid, voksnes ansvar", s 114-115).

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Oppmerksomt nærværende og lekne voksne som tar leken på alvor.
 • Strukturerer dagene slik at leken blir høyt prioritert.
 • Tilrettelegge for den spontane leken gjennom et fleksibelt, aktivt og inspirerende lekemiljø.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Verdiene: Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør.

Veien til vennskap går gjennom leken. Barn som opplever det magiske ved å leke sammen, har gode forutsetninger for å bli venner. Vennskap er frivillig og gjensidig, og kommer nødvendigvis  kke av seg selv. Det er de voksnes ansvar å sørge for at alle får delta i lek og fellesskap, slik at det skapes miljøer hvor vennskap kan dannes.

Danning handler om å utvikle kunnskap, holdninger og verdier i dialog med andre. Det handler om å bli seg selv og om å bli en del av et større fellesskap. Å utvikle god selvfølelse er helt sentralt i dette arbeidet. Barna skal oppleve at de blir tatt på alvor, at deres tanker og følelser blir bekreftet og de skal oppleve mestring. Samtidig er det viktig å vise respekt for andre og akseptere at andre er annerledes enn en selv.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Legge til rette for gode samtaler hvor man kan undre seg sammen om livets små og store mysterier.
 • De voksne sørger for at alle har noen å leke med.
 • De voksne skaper gode lekemiljøer og leker sammen med barna når det er behov.
 • De voksne gjør barna oppmerksomme på hverandre og støtter barna i å ta kontakt med hverandre på positive måter.
 • Gi barna anledning til å vise hvem de er, og hva de er gode til.
 • Veilede og støtte barn til å finne gode løsninger når det oppstår uenighet og konflikt.
 • Legge til rette for et miljø hvor mangfold er en naturlig del av hverdagen.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis.

Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver – det vi gjør har betydning for hele livet. Lek og hverdagsaktiviteter skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Det er gjennom samtaler med andre at barna hører språket, og det er gjennom å bruke språket aktivt at barna lærer språk. Alle barn kan utvikle sitt eget språk med riktig stimulering, uansett bakgrunn og utgangspunkt.

Språk er viktig for å delta i det sosiale fellesskapet, kommunisere med andre, hevde seg selv og sine egne meninger. Språk skaper trygghet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Møte fortellinger, bøker, eventyr og sanger på ulike måter.
 • Voksne gir rom for barns behov for å eksperimentere, tulle og tøyse med ord og begreper.
 • Deltagende voksne som setter ord på barnets opplevelser, følelser og handlinger her og nå og fyller ord og begreper med innhold.
 • Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer.
 • Voksne som legger til rette for et aktivt, fleksibelt og inkluderende språkmiljø.

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis

Vårt arbeid med fagområdene er en gjennomgående del av hverdagen til barna. Fagområdene kommer til syne i både planlagte aktiviteter, som turer og samlingsstunder, og i hverdagsaktiviteter, som påkledning, måltider og stell. Men først og fremst er de til stede i barnas lek og egenstyrte aktivitet. Alle fagområdene er like viktige.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Dele barn i mindre grupper for å legge til rette for lek og aktivitet etter barnas ulike forutsetninger.
 • Følge barnas iboende nysgjerrighet og initiativ.
 • Etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Verdien: Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner.

Progresjon skjer når barnet opplever mestring. Tilstedeværende voksne skaper trygghet, gir respekt og anerkjenner barnets unike uttrykk.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Sette oss inn i barnas interesser og deres ulike erfaringer og kunnskapsnivå.
 • Med dette som utgangspunkt legge til rette for at barna kan utvikle seg fra der de er og det de får til.
 • La barna kjenne på mestring. Oppfordre og oppmuntre barna til å prøve nye ting både i inne- og uteleken.
 • Være bevisst på å variere aktiviteter, lekemateriell og lekemiljøer.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis.

Digitale verktøy kan være en støtte til lek og læringsprosesser. Personalet må utøve digital dømmekraft for å bidra til at barn kan forstå og lære hvordan man hensiktsmessig bruker digitale medier. For noen barn kan det være vanskelig for eksempel å pusle eller tegne på egenhånd, da er de digitale verktøy en alternativ måte å være deltakende i leken på, til å utforske og til å skape noe selv.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Bruke digitale medier for å innhente informasjon og samtidig være kildekritiske.
 • Bruke digitale verktøy i planlegging og dokumentering.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Verdien: Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør.

Å begynne i barnehage, eller bytte barnehage, er en stor omveltning i et barns liv. For å sikre en trygg og god tilvenning for det enkelte barn er det viktig med tett og godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Det er foreldrene som kjenner barnet best og som er barnets trygge havn. I starten er foreldrene sammen med barnet hele tiden. Deretter overtar personalet gradvis ansvaret for lek, samspill og rutinesituasjoner. Vi gjør avtaler underveis i forhold til når foreldrene kan gå ifra første gangen, og hvor lenge barnet kan være alene den første tiden. Det er også best for barnet om det kan ha litt kortere dager den først tiden etter at tilvenningen er over.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Vi legger til rette for at barnet og foreldrene kan komme på besøk før oppstart.
 • Nye barn får en primærkontakt ved oppstart. Primærkontakten er den som er mest sammen med barnet i starten og som hjelper barnet å bli kjent med de andre barna og voksne på avdelingen.
 • Vi setter av god tid til tilvenning. Det er svært individuelt hvor lang tid det tar før barna er trygge nok til å være i barnehagen alene en hel dag. Vi legger til rette for god dialog og informasjonsflyt mellom foreldre og barnehagen.
 • Vi tilbyr oppstartsamtale i løpet av den første måneden. Barn trenger god tid til tilvenning, 3 dager er et minimum, og de fleste barn trenger lengre tid. Noen barn kan trenge kortere dager i begynnelsen.

Det å skape gode relasjoner til barnet er de voksnes ansvar, og foreldrene er viktige medvirkere i overgangen til ny avdeling. Vi gir god tid for barnet til å bli kjent og trygg i alle overganger, også innad i barnehagen. Hvert barn møter overgangene på sin egen måte, og trenger sensitive og tilstedeværende voksne som tar i mot barnets signaler og blir nye trygge baser for barnet.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • En voksen fra avdelingen er på besøk sammen med barnet før det skal begynne på ny avdeling.
 • Hele personalgruppa er bevisst på å bli kjent med og skape en trygg og positiv relasjon til alle barn og også til foreldre på tvers av avdelinger.
 • Vi tilbyr overgangssamtale til foreldre ved behov og sørger for at viktig informasjon blir overført til ny avdeling.
 • Lek på tvers av avdelinger og samarbeid gir grunnlag for vennskap barna i mellom.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Barnehagen på uformelt besøk til skolegården.
 • Barnehagen i samarbeid med foreldrene fyller med foreldrenes samtykke ut et skjema der det beskrives barnets interesser, styrke og utfordringer, leveres skolen innen 1. mai.
 • Barnehagen får invitasjon til å komme på besøk, se både ute og inne i et klasserom. Skolen gjennomfører en skoledag med foreldre, mai/juni. Noen skoler kommer også på besøk i barnegruppa for å hilse på barna i et trygt miljø.
 • Etter «skoledagen» gjennomfører skole og barnehage et møte der man gjennomgår skjemaet som beskriver barnet. Skolens avdelingsleder og 1. klasselærerne deltar på møte.

Verdien: Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Vi arbeider for å styrke barnas muligheter for å ta aktivt del i hverdagslivets aktiviteter og situasjoner. Barna skal få muligheter for lek og livsutfoldelse i trygge og interessante omgivelser. Avdelingene skal legge til rette slik at barna opplever tilhørighet med andre og får ta del i et barnefellesskap.
 • Alle barn, uavhengig av funksjon har rett til å bli inkludert i felleskapet i Svensedammen barnehage. Dersom et barn trenger støtte utover det allmennpedagogiske tilbudet skal barnehagen være en nær og tilstedeværende samspillspartner for foreldre som har behov for å søke spesialpedagogisk hjelp.
 • Vi samarbeider tett med helsestasjon og PPT.

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis

Barnet står i sentrum, men barnehagetilbudet skal også være tilpasset, og oppleves trygt og godt for foreldrene. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» jf. Barnehageloven §1. For oss i praksis vil det på individnivå si at vi sammen legger til rette for en best mulig barnehagehverdag for barna. Hente- og leveringssituasjonene og uformelle samtaler er de viktigste arenaene våre. Foreldre har rett til medvirkning og vi skal ha et tett samarbeid. Vi oppfordrer foreldre til å gå i dialog med oss, undre seg sammen med oss og spørre oss dersom det er noe en vil vite mer om. I løpet av barnehageåret gis det tilbud om inntil 2 formelle foreldresamtaler.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) – Alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen, er medlemmer av Foreldrerådet. FAUs medlemmer velges for ett år av gangen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Dersom en har saker en ønsker å fremme kan det tas opp med FAU-leder som har jevnlig kontakt med barnehagens styrer.
 • SU (Samarbeidsutvalget). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som kan brukes ved behov. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra de ansatte og styrer i barnehagen.

Samarbeid med lokalmiljøet

Verdien: Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør.

Svensedammen barnehage ligger midt i Konneruds knutepunkt med nærhet til mange skoler og institusjoner, og med Konnerudhallen, skiløyper, fotball- og skøytebaner som nærmeste nabo. Barna blir kjent i sitt lokalmiljø gjennom ukentlige turer.

 • Konnerud Idrettslag er en viktig samarbeidspartner. Balansebarn er et aktivitetstilbud de eldste barna i barnehagen får. Hele vinteren og ved større skiarrangement har barnehagen tilgang til løyper og store boltreområder på stadion som lekeplassen vår grenser til.
 • Vi besøker Konnerud bo- og servicesenter ved markeringer av 17.mai og jul.
 • Tilgang til å bruke buss, gir oss mulighet til å besøke andre områder på Konnerud, og at vi blir kjent med byen vår Drammen, besøker brannstasjon, bibliotek og parkområder.
 • Kommunen tilbyr skolestarterne vanntilvenning og svømmeopplæring på Eikholt ressurssenter gjennom Drammen svømmeklubb.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis.

 • Vi tar imot praksiselever og lærlinger fra de videregående skolene i Drammensområdet.
 • Ungdomsskolen er nærmeste nabo, og kontakt med ungdom som er nysgjerrige på å være lekeressurs, eller ha arbeidsuke i barnehagen er en verdifullt samarbeidsrelasjon for oss i barnehagen.
 • Vi er partnerbarnehage for Universitetet og tar imot barnehagelærerstudenter.
 • Helsestasjonen og Familieteam på Konnerud er viktige og gode samarbeidspartnere.

Slik jobber vi med planlegging:

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis.

 • Gjennom arbeid med årsplan, basert i rammeplanen og fagområdene, jobber vi aktivt med å øke vår kompetanse gjennom tilegning av forskningsbasert litteratur og teori. Dette skjer på planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter. Det legges vekt på refleksjon omkring den autoritative voksenrollen og fokus på den grunnleggende forståelsen for medvirkning, lek og læring.
 • Den formelle planleggingen tar utgangspunkt i årstidene, hverdagene, rutiner og aktiviteter knyttet til det, men det daglige arbeidet skal være preget av de voksnes evne til å følge barnets interesser og utviklingsnivå. Fleksibilitet og evne til å ta vare på spontanitet, være var for barnets signal og uttrykk, samtidig som en skaper trygge og forutsigbare rammer for barnet
 • Planer deles med foreldrene via foreldreportalen Vigilo og årsplanen godkjennes av FAU.

Slik jobber vi med vurdering:

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis.

 • Det enkelte barns trivsel, lek og progresjon i utvikling er utgangspunkt for gjennomgående og daglige vurderingsarbeid for de ansatte i barnehagen.
 • Refleksjonsarbeid gjøres i avdelingsmøter og ledermøter og barnehagen søker veiledning og kompetanseheving som en del av dette. Vurderingsarbeidet vi gjør skal sikre at alle barn har et kvalitetsmessig godt tilbud i barnehagen.
 • Gjennom vårt fokus på Lek for livet!, og barnets rett til lek og et utviklende lekemiljø, løfter vi etiske problemstillinger, og diskuterer faglige valg for å legge grunnlag for videre planleggingsarbeid.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Verdien: Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis.

 • Dokumentasjon handler om å synliggjøre det pedagogiske arbeidet barnehagen gjør knyttet opp mot rammeplanen og årsplanen.
 • Gjennom bilder som vi deler på Vigilo, på barnehagens Facebookside, eller kommunens hjemmesider ønsker vi å dele informasjon om hva barna leker, opplever og gjør i hverdagen sin i barnehagen.
 • Gjennom dokumentasjon som verktøy kan vi løfte fram barnets opplevelse av mestring, glede og tilhørighet, og også synliggjøre barnets trivsel og vennskapsrelasjoner.
 • Dokumentasjon kan også brukes for å gi grunnlag for vurderingsarbeid og videre planlegging.
 • Dokumentasjon brukes alltid i tråd med retningslinjer for personvern for det enkelt barn.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner