Årsplan Vassenga barnehage

Denne årsplanen er i godkjent i SU 11.08.23.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Sosial kompetanse, lek og fysisk utfoldelse er grunnpilarer i vårt arbeid. Vår visjon Lek deg god gjenspeiler at læring og lek henger tett sammen. Lek og fysisk aktivitet er sentrale arenaer for å opparbeide sosial kompetanse.

Våre utviklingsmål 

 • Et trygt, godt og dynamisk leke- og læringsmiljø for barna
 • Personalet skal til enhver tid være bevisst sin rolle og sitt ansvar for å bygge relasjoner

 Våre utviklingstiltak

 • Personalet har høy bevissthet om at livsmestring er en forutsetning for all utvikling
 • Personalet har fokus på at vi skal ha en god kultur for tilbakemeldinger
 • Vi bruker prosjekt som metode

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Medvirkning kommer til uttrykk på flere måter, og avhenger av forutsetningene til det enkelte barn. Alle barn skal oppleve å føle seg betydningsfulle og verdsatte, noe som krever at personalet møter barnets uttrykk med anerkjennelse og omsorg. Dette er igjen med på å utvikle og stimulere barns sosiale kompetanse.

Bruk av prosjekt som metode er med å sikre barnas medvirkning.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet:

 • er bevisste på at det ikke alltid er svaret som er viktig, men prosessen når barna undersøker, filosoferer og resonnerer.
 • fanger opp signaler og ønsker barna har for sin hverdag, ser dette i forhold til barnets forutsetninger for så å tilrettelegge hverdagen i forhold til dette.
 • har evnen til å endre planer til fordel for det som barna gir uttrykk for.
 • legger til rette for å undersøke og bearbeide barnas opplevelser og tanker i nær framtid.

Trygghet og trivsel forutsetter omsorgsfulle voksne. Barn som er vant med å bli vist omsorg, vil utvikle empati og tillit til seg selv og andre, og selv gi omsorg til andre. Gjennom dette utvikler barn trygghet, tillit og evne til medfølelse overfor hverandre. Alle barna får erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet. Barnas medvirkning og de voksnes anerkjennelse er med på å hjelpe og støtte barna til å utvikle egen ledelse.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet kjenner og bruker trygghetssirkelsen - Cos
 • Personalet ivaretar barnas behov for trygghet i alle situasjoner
 • Personalet tilrettelegger for nok søvn og hvile, slik at kropp og hjerne
  restitueres
 • Personalet tilrettelegger i det daglige slik at barna opplever å mestre
  følelsesmessige situasjoner
 • Vi benytter felles handlingsplan for mobbing
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Visjonen Lek deg god markerer at barna skal oppleve å mestre stort og smått i et trygt og utfordrende miljø. Trivsel og glede skal være en del av hverdagen. Å inspirere, utfordre og danne er nøkkelord i vårt arbeid.

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet mellom barn – voksen og barn – barn. Personalet fanger opp barnas interesser, undrer seg sammen med dem, og legger til rette for at alle får utvidet sine erfaringer. Allsidig fysisk aktivitet er av stor betydning, da motorikk henger sammen med hjernens utvikling.

Lek

Leken foregår ofte gjennom samspill og kommunikasjon med andre, og den stimulerer til utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, motorisk, emosjonelt og sosialt. Barn lærer å kjenne seg selv i samhandling med andre barn. For at barn skal mestre frilek, må de ha støtte til egenledelse. Dette krever at de voksne er observante og behjelpelige i samspillsituasjoner, slik at barna får gode erfaringer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet:

 • tilrettelegger, ser og observerer, og har forståelse for lekens verdi og egenart.
 • har kompetanse om barns utviklingsnivåer i forhold til lek.
 • tar utgangspunkt i og støtter opp om barnets motivasjon og nysgjerrighet.
 • påser at alle barn har utvikling og er inkludert.
 • er bevisste rollemodeller.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning er en livslang prosess som skjer i samspill med omgivelsene, og handler blant annet om å utvikle evnen til refleksjon i forhold til seg selv, og verden rundt. De normer og verdier, tanker og handlinger som gjenspeiler personalets ledelse er av stor betydning. Samhold og solidaritet er sentralt. Vi skal bidra til barnas forståelse av felles verdier og normer, i tillegg til å ivareta og følge opp individuelle behov.

Barna hos oss skal få gode erfaringer i å utvikle vennskap, og i å mestre samhandling. Barna skal utvikle trygghet på og stolthet over egen tilhørighet, samt evnen til å balansere mellom egne behov for selvhevdelse og å se andres behov. Egenledelse er grunnleggende for å mestre sosialt samspill og å være i sosiale relasjoner med andre. Barnas opplevelse av dette legger grunnlaget for deres selvfølelse, og for deres evne til å møte likt og ulikt senere i livet. Det er vi voksne som har ansvar for at kulturen i barnegruppa utvikler seg positivt. Dette krever at vi voksne er tilstedeværende og aktive.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal:

 • ha et nært samarbeid mellom hjem og barnehagen.
 • være sensitive ovenfor de barna som faller utenfor fellesskapet.
 • veilede barna slik at de får erfaringer i å kommunisere og i å løse konflikter gjennom lek, dagligdagse situasjoner og samspill.
 • legge til rette for at barna får mulighet til å prøve ut og gjøre erfaringer i å mestre hverdagssituasjoner, sosiale relasjoner og å møte de normer og regler som finnes.
 • støtte og veilede barna i å se seg selv i forhold til andre og omverdenen.
 • støtte barna i å utvikle egne tanker og meninger.
 • være bevisste sitt ansvar som rollemodell i å forme kulturen i barnegruppa.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Kommunikasjon og språk påvirker alle områder ved barnets utvikling. Språkstimulering skal foregå på en helhetlig måte ved å støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Vi legger vekt på å gi innhold til begrep i alle sammenhenger.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi skal skape et trygt og opplevelsesrikt miljø for å fremme tillit, slik at barna kan føle glede ved å kommunisere, og trygghet til å uttrykke seg via språket
 • Vi skal være bevisste vår rolle som språklige forbilder
 • Vi er lydhøre, og gir anerkjennelse og respons på barnas uttrykk via kroppsspråk, talespråk og tekst
 • Vi er bevisste på benevning av gjenstander, mennesker og hendelser i hverdagssituasjoner

Arbeidet med fagområdene skal bidra til å stimulere barnas nysgjerrighet og vitebegjær og gi utfordringer som barna kan vokse på. Fagområdene går over i hverandre, og er en naturlig del i aktivitetene i barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Legge til rette for at fagområdene integreres i et miljø hvor læringen baseres på å være lystbetont
 • Vi har en helhetlig forståelse av barns utvikling, noe som gjenspeiler vår arbeidsmåte
 • Avdelingene arbeider med ulike tema gjennom året, tilpasset barnas alder og utviklingsnivå
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Fremgang og utvikling avhenger av at personalet er bevisste på hva som er aldersadekvat, og samtidig har bevissthet om at barn utvikler seg i ulikt tempo.

Hvert enkelt barn har sin personlige utvikling og skal bli sett og støttet/utfordret tilpasset denne.

Barns egen-ledelse er basis i forhold til sosial kompetanse, og her skjer det en naturlig progresjon i løpet av årene i barnehagen.

Barna skal ha mulighet til å bidra i egen hverdag og med det oppleve mestring og utvikling, og denne utviklingen er avhengig av voksne som gode veiledere. Personalet skal støtte barna og være bevisste på hva som brukes av materiell.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet har:

 • god kjennskap til barnegruppa og enkeltbarnets interesser og forutsetninger.
 • kunnskap om barns utvikling og barns behov for repetisjon og
  automatisering.
 • bevissthet om hvordan barns følelser påvirker deres progresjon.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barna hos oss skal få grunnleggende kompetanse i å tilegne seg og bearbeide informasjon digitalt.

Barna skal også få innblikk i å produsere og bearbeide sitt eget digitale arbeid.

Barna skal oppøve en begynnende etisk forståelse i forhold til digitale medier.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Når vi bruker digitalt verktøy i det pedagogiske arbeidet, innebærer det at vi er aktive sammen med barna.
 • Vi skal legge til rette slik at barna får utforske, skape og lære gjennom digitale uttrykksformer.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

Barnehagen kan være barnas første møte med verden utenfor hjemmet, og barna skal få god erfaring i denne overgangen i livet.

Vi er opptatt av å skape gode relasjoner til, og et trygt miljø for, det enkelte barn. Trygghet reduserer stress og er grunnlaget for å leke, lære og utvikle seg positivt.

Vi vet at trygge foresatte gir trygge barn, og at når man opplever gjensidig tillit er det lett å ta kontakt.

Hvor lang tilvenningstid det er behov for er individuelt. Dette vurderer vi underveis sammen med foresatte.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen
 • Tilvenning tilpasses det enkelte barn
 • Første dag kommer foresatte og barn til barnehagen og blir en kort stund 1-2 timer
 • Etter hvert vil barnet være klart for å bli med på et av måltidene, det avtales med foresatte om de ønsker å komme før eller etter frokost
 • Foresatte har mulighet til å være litt til og fra, dette kan vurderes ift. barnets alder, hvordan det ser ut til at barnet opplever å være i barnehagen
 • Foresatte og personalet vurderer i felleskap tilvenningen. Herunder hvor lenge det ser ut til at foresatte må beregne å være i barnehagen framover. For noen av de eldre barna kan man begynne å vurdere hvor lange dager det bør/ kan være alene etter den første uken
 • Foresatte er tilgjengelige på telefon til enhver tid den første perioden i barnehagen. Og kommer tilbake for å være sammen med /hente barnet ved behov
 • Oppfølgingssamtale etter 6 – 8 uker

Hos oss er hver avdeling inndelt etter alder 1 – 5 år. Overgang til ny avdeling foregår med samme barnegruppe og mye av det samme personalet hvert år.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Tilvenning til nye avdelinger for personal og barn starter i mai
 • Personalet oppdaterer seg jevnlig på barnegruppas utvikling, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger
 • Nye voksne på avdelingen gjør seg godt kjent med barnas grunnleggende behov og forutsetninger
 • Personalet som kjenner barna, informerer om barnegruppas og det enkelte barns behov og utvikling til nye voksne på avdelingen

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Vi jobber tverrfaglig og allsidig på avdelingen for 5 – åringene gjennom hele året, samtidig som vi har fokus på at det nærmer seg skolestart.
 • Vi oppøver selvstendighet, undrer oss en til en, og i fellesskap, over hva skolen er og blir kjent med skolerelaterte begreper.
 • Vi samarbeider med skolen, samtidig som vi jobber med skolestart som eget tema i barnehagen.
 • Barna er på besøk på skolen, hvor de får være med i en klassetime og et spisefriminutt.
 • SFO ligger rett ved barnehagen og er derfor en naturlig samarbeidspartner både i overgangsfasen og for øvrig i barnehage livet. Barna kjenner både lokaler og noen av personalet på SFO når de begynner på skolen.
 • For å få kontinuitet i overgangen deles relevant informasjon til skolen etter samtykke fra foresatte. Dette er med på å bidra til at skolestart blir forutsigbar og med det trygg for barna.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Tidlig innsats
 • God kommunikasjon
 • Vi bruker BTI – modellen (bedre tverrfaglig innsats)
 • Vi samarbeider med fagteam, PPT, helsestasjonen, forebyggende enhet, barnevern, kompetansesentre m.m. ved behov

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

Det daglige møtet i barnehagen er viktig for oss. Her formidles stort og smått som er av betydning for barnet. Dette foregår i situasjoner hvor det skjer mye, og vi setter av tid hvis det er behov for en prat i fred og ro. Det kan være foresatte som ønsker en samtale, eller at personalet ønsker dette. Vi inviterer foresatte til ulike sammenkomster til jul, påske, sommeravslutning med mer. Vi inviterer også til å være med på utflukter. Har foresatte lyst og mulighet til å være med på frokost eller lunsj en gang i blant, er de velkomne. Møte for foresatte holdes en til to ganger i året og det gis tilbud om samtale to ganger i året. Samarbeidsutvalget (SU) har jevnlige møter i barnehagen, dette er sammen med FAU arena for felles refleksjon og samarbeid.

Før barnet begynner i barnehagen har vi en oppstartsamtale, og 6 – 8 uker etter at barnet har startet i barnehagen har vi en oppfølgingssamtale. Øvrige samtaler tas i den måneden barnet fyller år.

Samarbeid med lokalmiljøet

Biblioteket inviterer til ulike arrangement hvor vi deltar. Vi videreformidler også invitasjon derfra til foresatte. Her er vi også jevnlig for å låne bøker og deltar på lesestund.

Hallen i Mjøndalen sport og kultursenter benytter vi en gang i uken. Utover dette har vi flotte lekeplasser i nærmiljøet som vi besøker.

Vi er på gårdsbesøk i nærmiljøet når det er tid for lamming.

Samarbeid med fagmiljøer

Samarbeid med lokale skoler og barnehager, og andre fagmiljø bidrar til å holde oss faglig oppdatert, og er med på å sørge for at vi reflekterer over egne praksis.

USN (Universitetet i Sørøst-Norge) er samarbeidspartner med alle kommunale barnehager i Drammen , og gir også veiledning i den enkelte barnehage.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetting er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi er partnerbarnehage med tilknytning til Universitetet i Sørøst Norge, og har studenter derfra i praksis flere perioder i løpet av året.
 • Vi har elever i praksis fra videregående, både 1. og 2. trinn.
 • Vi har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Vi tar også imot personer som har behov for arbeidstrening og språktrening.
 • Vi tar i mot elever fra ungdomskolen når de har arbeidsuke.
 • Før jul samarbeider vi med Veiavangen ungdomskole, da kommer det skoleelever på besøk som leser for barna og leker med dem.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Planlegging henger tett sammen med evalueringsprosessene.
 • Observasjoner av enkeltbarn og barnegruppa som helhet ligger til grunn når vi planlegger for videre arbeid.
 • Fagområdene ivaretas gjennom et helhetlig arbeid i løpet av året.

Slik jobber vi med vurdering:

Barnehagens innhold, planer og personalets arbeid, blir evaluert og arbeidet med i fellesskap i alle våre møtearenaer, som avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Pedagogisk dokumentasjon er grunnlaget for barnehagens evalueringsprosess og videre arbeid. Evaluering av planer er en del av den pedagogiske dokumentasjonen. Sammen med evaluering av barnehagens innhold og personalets arbeid, er dette med på å gjøre barnehagen til en lærende organisasjon.
 • Vi dokumenterer det vi har i fokus gjennom bilder og tekst på avdelingene, og via Vigilo.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner