Betalingsbestemmelser for de kommunale barnehagene

Betalingsbestemmelser for de kommunale barnehagene i Drammen kommune.

Punkt 1, 5 og 9 gjelder også for private barnehager.

 1. Kommunestyret fastsetter betalingssatser for kommunens barnehager, herunder søskenmoderasjon (jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager). Ved beregning av søskenmoderasjon, og hvor et barn har hel plass og et barn har redusert plass, betaler barnet med det største tilbudet full sats.
 2. Oppholdsbetalingen betales i 11 terminbeløp hvor juli måned er betalingsfri. For den som begynner etter den 15. i måneden betales det for halv måned.
 3. Oppsigelsestiden for kommunale barnehager er en måned, regnet fra den 30. hver måned. Oppsigelsen foretas digitalt på eget skjema. Ved oppsigelse i privat barnehage, se barnehagens egne vedtekter.
 4. Ved lengre og sammenhengende sykefravær på en måned eller mer, dokumentert av lege, kan det søkes om fradrag i oppholdsbetalingen. For barn med funksjonshemninger, som har opptakskode 1, refunderes oppholdsbetalingen automatisk ved mer enn 50% sykefravær i løpet av en måned. Som sykefravær gjelder også utredningsopphold i sykehus og institusjoner.
 5. Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt. Dersom søker mener det er vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

  Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Jf Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 6. Barn som hentes etter barnehagens stengetid kl. 17.00, regnes som for sent hentet.
  • første gang gis muntlig advarsel om at barnet er hentet for sent
  • andre gang gis en skriftlig advarsel
  • tredje gang blir foresatte belastet med kostnaden barnehagen har i forbindelse med overtid
  • ved ytterlig for sent henting blir det hver gang sendt krav om betaling
 7. Ved skyldig oppholdsbetaling utover 2 måneder opphører barnehageplassen etter varsling.
 8. For faktura som sendes i posten tilkommer fakturagebyr.
 9. Ved beregning av oppholdsbetaling for barn som bor i fosterhjem i Drammen kommune, og har plass i en av kommunens barnehager, beregnes høyeste sats.

Vedtatt 10.12.2020