Ligningsmateriell 

Ligningsmanntall (1875 til 1913)

Hver høst ser det ut til at funksjonærer fra ligningsnemda i Drammen dro rundt fra hus til hus for å registrere de som bodde der. I protokollene som ble brukt til dette, kan man finne beboere som ikke er oppført i folketellingene, og av og til er det ført inn opplysninger om hvor noen har flyttet, dødsårsak ol. Protokollene er ikke utstyrt med navneregister, så man er på forhånd nødt til å kjenne til bostedsadressen/matrikkelnummeret. Her har vi i byarkivet god trening i å finne raskt frem.

Ligningsprotokoller (Ca. 1830 til 1950)

Protkollene for utlignet skatt gir ikke opplysninger om andre enn de skattepliktige. For de som er oppført kan protokollene fortelle mye om økonomiske forhold dvs. formye og inntekt. Man kan også finne ut hvor lenge en person bodde på en adresse. Noen ganger står det også skrevet inn små notiser om f.eks. flytting. De eldre årgangene er som ligningsmanntallet ordnet etter matrikkelnummer. De nyere er ordnet etter gateadresser. 

Foto: Notat om Hilda Evensen - ligningsmanntall 1896: «Hilda venter sin nedkomst. Hun er nemlig fruktsommelig og skulde giftet sig med Harald Halvorsen der ved Saluteringen for Nansen ombord i Orlogsskibet Elida fik sin død.»

Valgmanntall (ca. 1830-1972)

Ved kommune- og stortingsvalg har det vært gjeldende praksis å registrere de som var berettiget til å avgi stemme i protokoller. Byarkivet oppbevarer mange slike valmanntall. Til forskjell fra ligningsmanntallene oppgir de kun de stemmeberettigete i det enkelte hushold, og gir som regel ikke andre opplysninger enn deres fødselsår og bostedsadresse. De eldste protokollene er alfabetisk ordnet på etternavn. De nyere årgangene på gateadresser.

Skolearkiver 

I våre magasiner oppbevarer vi skolearkiver. For Drammen kommunes vedkommende er dette i hovedsak materiale datert til etter 1894 da Strømsø og Bragernes skole ble bygget. For Skoger, Svelvik og Nedre Eiker har vi også eldre materiale. Det er særlig innskrivningsprotokollene som kan være interessante innenfor slektsforskning. Her er barnets fødselsdato, bostedsadresse og forsørger oppgitt (som oftest faren). Dersom barnet ikke begynte på den aktuelle skolen i første klasse hender det at det blir oppgitt hvilken skole barnet flyttet fra. Likeledes blir det gjerne oppgitt hvilken skole barnet byttet til dersom det sluttet før tiden. 

Innskrivingsprotokoller for Drammen og Skoger   

 • Brandenga 1914 til 1964
 • Fjellheim: 1914 til 1967
 • Bragernes skole 1892 til 1975
 • Nedre Bragernes filial. Losjeplassen (1. til 3. klasse) 1903 til 1914
 • Strømsø skole 1892 til 1965
 • Åssiden skole 1946 til 1994
 • Skoger skole 1953 til 1991
 • Rødskog skole 1917 til 2000
 • Nøsted skole 1911 til 1965
 • Danvik skole 1909 til 2005
 • Konnerud skole 1946 til 2000

For gamle Skoger kommune:

 • Jarlsberg verk – verksskolene (1803-1899)

For Svelvik:

 • Svelvik borgerskole.
 • Svelvik allmueskole m.m.

Fattigvesenet 

Fra og med 1700-tallet ble sosialhjelpen i Norge mer og mre organisert, og i 1838 skjedde det en vitkig endring ved at ansvaret for de fattige ble overført til kommunene. Fra da av skulle hver kommune og kjøpstad ha en egen fattigkommisjon. Institusjonen har bestått siden, men har endret navn flere ganger: Fattigstyret i 1901, Forsorgsstyret i 1948 og Sosialstyret i 1964. I våre dager forvaltes oppgavene av NAV. For alle de tidligere kommunene som siden 2020 er en del av Drammen kommune, er det bevart arkiver etter fattigvesenet. 

 • Fattigmanntall
 • Utsatteprotokoller
 • Hjemstavnsprotokoller

Institusjoner

 • Bragernes hospital 
 • Klaus Trondsens stiftelse 
 • Pleiestiftelsen for småbarn 
 • Erik Børresens barnehjem 

Avisprotokoller

En arkivinstitusjon oppbevarer vanligvis bare dokumenter som kun finnes i ett eller noen få eksemplarer. Bøker og annet mangfoldiggjort materiale er som regel bibliotekenes domene.

For Drammen byarkivs vedkommende er kanskje det mest iøynefallende unntaket fra denne regelen de tre reolene hvor vi oppbevarer avisprotokoller. For lokalhistorikere og slektsgranskere kan dette være verdifullt materiale.  

Drammensaviser

Drammens tidende  
Et offentligt Blad
af blandet Indhold
 
(to årganger)              1822 og 1823             
Drammens Adresse
(to årganger)                     1845 og 1850
Drammens tidende          1866 – 1969

Drammens Blad          1870 - 1936
Drammens Dagblad    1892 - 1923
Fremtiden                   1906 - 1968


Fylkesaviser

Buskerud Blad              1883 - 1961
Buskerud Amtstidene 1883 - 1918
Vestfold og Buskerud   1923 - 1935

Riksaviser

Den Constitutionelle 1836 -1847
Handelstidende          1833-1846
Christianiaposten       1849
Aftenbladet                1859